University of Valencia logo Logo del portal

  • Alumnes a classe

Comissió Acadèmica de Títol

La Comissió Acadèmica de títol col·labora en l'organització de la docència i garantix la coherència acadèmica de la titulació corresponent.

Composició

Article 1 Reglament de les Comissions Acadèmiques de Tìtol aprovat en Consell de Govern de 22 de julio de 2009. ACGUV 154/200.

1.-Les CAT seran presidides pel degà o la degana o el director o la directora del centre o persona que delegue. En la seua composició s’ha de garantir almenys:

   a) La presència de tots els departaments responsables de la docència d’assignatures bàsiques i obligatòries de la titulació, amb veu i vot.

   b) La veu de totes les àrees de coneixement amb docència assignada en matèries bàsiques i obligatòries de la titulació.

   c) Una representació dels departaments amb docència assignada només en assignatures optatives.

  d) Els coordinadors o coordinadores de curs i/o titulació amb veu i vot.

  e) Una representació dels estudiants de les titulacions proposats per l’assemblea de representants del centre que arribe al 25% del nombre de membres de la comissió.

  f) Hi assistirà, amb veu però sense vot, l’administrador o administradora del centre o persona que designe

 
.
Nom Categoria   Contacte
Pérez Soriano, Pedro

PDI

Delegat del Degà

President

96 386 43 37
pedro.perez-soriano@uv.es

Aparicio Aparicio, Inmaculada

PDI

Dpt. Educació Física i Esportiva

Secretària 96 398 30 51
Inmaculada.Aparicio@uv.es
Sarti Martínez, Mª Ángeles

PDI

Dpt. Anatomia i embriologia

Vocal 96 398 33 75
M.Angeles.Sarti@uv.es
Colado Sánchez, Juan Carlos

PDI

Dpt.  Educació física i Esportiva

Vocal 96 398 34 70
Juan.Colado@uv.es
Molina Alventosa, Juan Pedro

PDI

Dpt. Educació física i Esportiva

Vocal 96 386 43 37
Juan.P.Molina@uv.es
Fuster Ortí, Mª Ángeles

PDI

Dpt. Estadística e Investigació Operativa

Vocal 96 398 30 96
angeles.fuster@uv.es
Gómez Cabrera, Mª Carmen

PDI

Dpt. Fisiologia

Vocal 96 398 32 66
carmen.gomez@uv.es
García Lucerga, Mª Consolación

PDI

Dpt. Fisioteràpia

Vocal 96 398 38 53
Consolacion.Garcia-Lucerga@uv.es
Castillo Fernández , Isabel

PDI

Dpt. Psicologia Social

Vocal 96 386 45 77
isabel.castillo@uv.es
Bo Bonet, Rosa María

PDI

Dpt. MIDE

Vocal 96 386 43 08
rosa.m.bo@uv.es
Gutiérrez Sanmartín, Melchor

PDI

Dpt. Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Vocal 96 386 43 60
melchor.gutierrez@uv.es
Agulló Calatayud,Victor

PDI

Dpt. Sociologia

Vocal 96 162 53 94
victor.agullo@uv.es
Santes Genovés, Patricia Estudiant Vocal pasange@alumni.uv.es
Sánchez Gómez, Alejandro Estudiant Vocal asango4@alumni.uv.es
Encarnación Martínez, Alberto PDI - Coord. de la Titulació Vocal 96 386 43 39
Alberto.Encarnacion@uv.es
Villamón Herrera, Miguel PDI - Coord. de 1º Curs Vocal 96 386 43 50
miguel.villamon@uv.es
Blasco Lafarga, Cristina PDI - Coord. de 2º Curs Vocal 96 386 43 72
m.cristina.blasco@uv.es
Crespo Hervás, Josep PDI - Coord. de 3º Curs Vocal 96 398 33 07
josep.crespo@uv.es
Núnez Pomar, Juan Manuel PDI - Coord. de 4º Curs Vocal 96 398 33 07
juan.m.nunez@uv.es

Aranda Malavés, Rafael

PDI - Coord. de Prácticas Vocal

96 386 43 56

rafael.aranda@uv.es

Estrelles Boix, Juan Carlos PAS - Administrador Vocal 96 386 43 42
juan.estrelles@uv.es
       

 

Subcomissió Acadèmica de Títol

Nom Categoria Contacte
Pedro Pérez Soriano

President

Vicedegà d'Ordenació Acadèmica

96 386 43 37
pedro.perez-soriano@uv.es

Mª Ángeles Fuster Ortí

PDI

Dpt. Estadistica

96 386 43 40
Angeles.Fuster@uv.es
Mª Consolación García Lucerga

PDI

Dpt. Fisioteràpia

96 386 43 60
Consolacion.Garcia-Lucerga@uv.es
Alberto Encarnación Martínez

PDI

Coordinador de la titulació

96 386 43 39
Alberto.Encarnacion@uv.es
Juan Carlos Estrelles Boix

PAS

Administrador

96 386 43 42
juan.c.estrelles@uv.es
Alejandro Sánchez Gómez Estudiant
asango4@alumni.uv.es

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy