University of Valencia logo Logo del portal

  • Alumnes a classe

Reglament de Règim Intern de la FCCAFE aprovat per Consell de Govern de 26 de maig de 2015 (ACCGUV 113/2015)

Article 23   La Junta electoral de lal Facultat ha de dirigir les eleccions a al Junta de Facultat, a degà o degana y dels representants dels estudiants i les estudiantes  de l'Assemblea  de representants de centre previstes a l'apartat a) de l'article  174 dels Estatuts de la Universitat de València, sota la supervisió de la Junta Electoral de la Universitat.

Article 24    Son funcions de la Junta electoral de la Facultat:

a) Publicar el nombre de membres que s'ha d'elegir per cada col-legi electoral.

b) Assignar els locals, el temps i els recursos per a les campanyes electorals.

c) Resoldre els conflictes que hi puguen haver durant les eleccions.

d) Proclamar els resultats de les eleccions.

e) Informar i trametre els recursos presentats contra les seues decisions.

Composició

Article 22
2.- La junta electoral està formada per dos membres del personal docent i investigador amb el grau
de doctor i amb vinculació permanent, un membre del personal docent i investigador no doctor o sense
vinculació permanent, dos estudiants o estudiantes i un membre del personal d'administració i serveis.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy