University of Valencia logo Logo del portal

  • Alumnes a classe

És funció de la Comissió d'Impugnació de Qualificacions: Ser competent per resoldre sobre les impugnacions de qualificacions, d’acord amb el que regula els estatuts de la Universitat de València i la normativa aprovada pel Consell de Govern.

Composició

Article 20. Comissió d’Impugnació de Qualificacions

1.La Junta de Centre nomenarà els membres d’una comissió d’impugnació de qualificacions, que serà la competent per a resoldre-les. Excepcionalment, per a estudis de màster adscrits al Servei d’Estudiants, l’òrgan competent per al seu nomenament serà el vicerector amb competències en estudis de postgrau.

2.La Comissió pot renovar-se anualment i had’estar composta, coma mínim, per tres professors i un estudiant. El president de la  Comissió és el  degà o director del centre, o la persona en qui delegue. En cap cas pot formar part d’aquesta comissió el professor la  qualificació del qual siga objecte d’impugnació

 
Nom Categoria   Contacte
Pérez Soriano, Pedro PDI President 96 386 43 37
pedro.perez-soriano@uv.es
Molina Alventosa, Juan Pedro PDI Secretari 96 386 43 49
juan.p.molina@uv.es
Pérez Samaniego, Victor PDI Vocal 96 386 43 73
victor.m.perez@uv.es
Gómez Cabrera, Mª del Carmen PDI Vocal 96 398 32 66
carmen.gomez@uv.es
  Estudiant Vocal
@alumni.uv.es

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy