Universitat de ValènciaFacultat de Psicologia Logo del portal

ADR Facultat de Psicologia

 

1. Què és l’ADR? 

 

L'Assemblea de Representants d’Estudiants de la Facultat de Psicologia i Logopèdia (ADRlogopsico) és el màxim l'òrgan de representació de l’estudiantat. a la nostra facultat.

 

2. Reglament ADR

 

Mentre no es desenvolupa un reglament propi, l’ADR es regeix per un Reglament Marc aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València al juny de 2012.

Reglament Marc de règim intern de ADR

 

3. Funcions

- Expressar i promoure les opinions i els interessos de l’estudiantat de la Facultat de Psicologia.
- Col·laborar en la millora de la situació acadèmica dels presents i futurs graduats.
- Resoldre dubtes de l’estudiantat i assessorar dels seus drets i obligacions.
- Promoure l'interès per la vida laboral, cultural i esportiva de l’estudiantat.
- Recolzar i donar suport al estudiantat que amb iniciativa propia i sense ànim de lucre facen iniciatives d’activitats a la facultat.
- Establir i mantindre col·laboració amb personal docent i persones treballadores de la Universitat, per a la millora de l’institució.
- Col·laborar amb les ADRs d’altres facultats de la Universitat de València.
- Col·laborar amb altres delegacions d’estudiants d’altres Universitats amb impartició del grau de Psicologia, Logopèdia o ambesdues, en el nostre país.
- Col·laborar amb altres organitzacions estudiantils nacionals, especialment, quan aquestes siguen de l'àmbit de la Psicologia i la Logopèdia.

4. Valors

- Transparència. Volem promoure el lliure accés a la informació, tant de caràcter econòmic com de les nostres gestions.
- Horitzontalitat. L’ADR és caracteritza per ser assembleari i democràtic.
- Diversitat ideològica. Les persones membres disposen d’ideologies pròpies individualitzades que generen una ampla complexitat a l’òrgan.
- Neutralitat institucional. Òrgan de caràcter laic i sense cap vinculació de caràcter partidista o sindicalista.
- Implicació i compromís. Òrgan sense ànim de lucre, ni retribució de cap tipus fins a les persones membres d’aquest; funcional, sols, gràcies al treball altruista i proactiu del seus membres.
- Companyerisme. La nostra activitat emana del treball en grup de les persones membres, per la qual cosa, resulta necessari el desenvolupar un bón clima de trèball.
- Promoció de la diversitat. L’ADR rebutja profundament qualsevol acte de discriminació cap a grup amb vulnerabilitat social.

 

5. Components de la ADR

1. Representants de l’estudiantat triats democràticament a les urnes, amb un percentatge triat del nombre
de matriculats en cadascun dels estudis de grau i de postgrau de la nostra facultat.
2. Representats individuals, o per candidatura grupal procedents de col·lectius i associacions que han
sigut triats per l’estudiantat a les urnes per a representar en la Junta de Centre.
3. Representats individuals, o per candidatura grupal procedents de col·lectius i associacions que han
sigut triats per l’estudiantat a les urnes per a representar al Claustre de l’Universitat de València.

 

 

6. Comissions i funcions

A l’ADRlogopsico, donada l'enorme diversitat de tasques que realitza, treballa mitjançant grups de treball que es
denominen comissions o projectes:
1. Comissions de treball: grups de treball que romanen en actiu durant tot l’any, tots els anys.
           a. Comissions oficials del centre: si han sigut originades per la Facultat o per normatives
               oficials de l’Universitat.
                    i. Comissió Acadèmica de Títol: revisió i aprovació de les guies docents, aprovació
                        dels plans d’innovació acadèmica, aprovació dels crèdits d’activitats extracurriculars...
                    ii. Comissió de Recursos e Investigació: S'encarrega de proposar el pressupost de la
                         facultat, supervisar la gestió econòmica i també d'aspectes de recerca en coordinació
                       amb la comissió de recerca de la universitat.
                    iii. Comissió de Cultura I Relacions Externes: S'encarrega de les activitats culturals i
                        complementàries que es desenvolupen en la Facultat.
                    iv. Comissió de Pràctiques Externes: Organitza les places de pràctiques i resol les
                         incidències que puguin tenir lloc al llarg del curs relatives al practicum.
                      v. Comissió Revisió de Qualificacions: S'encarrega de resoldre les impugnacions de
                         qualificacions que presente l’estudiantat.
                     vi. Comissió d’igualtat: Porta a terme les activitats en defensa de la igualtat en la
                          facultat, juntament amb la comissió d'igualtat de la universitat.
                    vii. Comissió de Mobilitat: S'encarrega de la gestió de l'oficina internacional i de la
                         supervisió dels convenis amb altres universitats per a les places ERASMUS i SICUE.
                    viii. Comité de Qualitat: S'encarrega d'elaborar el manual de qualitat del centre i de
                          vetlar pel seu compliment.
          b. Comissions pròpies de l’ADR: s i han sigut originades d’una necessitat de l’ADRlogopsico,
               com per exemple, la Comissió de Difusió, que s’encarrega de gestionar les xarxes socials.
2. Projectes: grups de treball que romanen en actiu durant únicament un període de l’any, com fer una
formació o una activitat.

 

7. Contacte

Correu electrònic oficial
(ens arriba a totes les persones representants)
adrlogopsico@uv.es

Correu electrònic no-oficial
(ens arriba únicament a la Coordinació)
adrlogopsico@gmail.com

Instagram @adrlogopsico

Pàgina de Facebook ADR Psicologia i Logopèdia

Correu físic En el passadís dels despatxos de Secretària, davant
del Saló de Graus

 

8. Organitzacions d'estudiants

Pots trobar tots les associacions d'estudiants en el cercador del cens de col·lectius del SeDi

CEP. Colectiu d'Estudiants de Psicologia
BEA. Bloc d'Estudiants Agermanat
Col·lectiu Psicomov
AVEPSI. Asociación valenciana de estudiantes de Psicología
CELYP. Colectivo Estudiantil de Logopedia y Psicología
SAÓ.
ACC. A contracorrent
SEPC. Sindicat Estudiantil Països Catalans