Universitat de ValènciaFacultat de Psicologia Logo del portal

ADR Facultat de Psicologia i Logopèdia

Què és l’ADR? 

L'Assemblea de Representants d’Estudiants de la Facultat de Psicologia i Logopèdia (ADRlogopsico) és el màxim òrgan de representació de l’estudiantat a la nostra facultat. L'ADR es regeix pels propis Estatruts de la Universitat de València i pel seu Reglament Marc de Règim Intern aorovat pel Consell de Govern de la Universitat de València al juny de 2012.

 

Funcions

 

L'ADR té, entre altres, les següents funcions:

- Expressar i promoure les opinions i els interessos de l’estudiantat de la Facultat de Psicologia i logopèdia.
- Col·laborar en la millora de la situació acadèmica dels presents i futurs graduats.
- Resoldre dubtes de l’estudiantat i assessorar-los dels seus drets i obligacions.
- Establir i mantindre la col·laboració amb personal docent i persones treballadores de la Universitat, per a la millora de l’institució.
- Col·laborar amb les ADRs d’altres facultats de la Universitat de València.

 

Activitats que es realitzen

Entre altres, l'ADR promou i/o organitza les següents activitats:

- Promoció de l'interès per la vida laboral, cultural i esportiva de l’estudiantat.

- Recolzament i suport a l’estudiantat que amb iniciativa propia i sense ànim de lucre facen iniciatives d’activitats a la facultat.

- Col·laboració amb altres delegacions d’estudiants d’altres Universitats amb impartició del grau de Psicologia, Logopèdia o ambesdues, en el nostre país.
- Col·laboració amb altres organitzacions estudiantils nacionals, especialment quan aquestes siguen de l'àmbit de la Psicologia i la Logopèdia.

- Participació i col·laboració en les sectorials estudiantils nacionals de psicologia (CEP-PIE o Colectiu d’Estudiants de Psicología) i logopèdia (COESLO o Colectiu d’Estudiants de Logopèdia).

Valors

- Transparència. Volem promoure el lliure accés a la informació, tant de caràcter econòmic com de les nostres gestions.
- Horitzontalitat. L’ADR és caracteritza per ser assembleari i democràtic.
- Diversitat ideològica. Les persones membres disposen d’ideologies pròpies individualitzades que generen una ampla complexitat a l’òrgan. L’ADR rebutja profundament qualsevol acte de discriminació cap a qualsevol grup amb vulnerabilitat social i genera un espai segur per a aquests.
- Neutralitat institucional. Òrgan de caràcter laic i sense cap vinculació de caràcter partidista o sindicalista.
- Implicació i compromís. Òrgan sense ànim de lucre, ni retribució de cap tipus per a les persones membres d’aquest; funcional, sols, gràcies al treball altruista i proactiu del seus membres.
- Companyerisme. La nostra activitat emana del treball en grup de les persones membres, per la qual cosa, resulta necessari el desenvolupar un bon clima de treball.
 

Components de la ADR

1. Representants de l’estudiantat triats democràticament a les urnes, amb un percentatge triat del nombre de matriculats en cadascú dels estudis de grau i de postgrau de la nostra facultat.
2. Representats individuals, o per candidatura grupal procedents de col·lectius i associacions que han sigut triats per l’estudiantat a les urnes per a representar en la Junta de Centre de la nostra Facultat.
3. Representats individuals, o per candidatura grupal procedents de col·lectius i associacions que han sigut triats per l’estudiantat a les urnes per a representar al Claustre de l’Universitat de València.

 

Comissions i projectes

A l’ADR de la Facultat de Psicologia i Logopèdia, donada la gran diversitat de tasques que es realitzen, es treballa mitjançant grups de treball que es denominen comissions o projectes:


1. Comissions de treball: grups de treball que romanen en actiu durant tot l’any, tots els anys.
           a. Comissions oficials del centre: si han sigut originades per la Facultat o per normatives oficials de l’Universitat.

 • Comissió Acadèmica de Títol (CAT): revisió i aprovació de les guies docents, aprovació dels plans d’innovació acadèmica, aprovació dels crèdits d’activitats extracurriculars...
 • Comissió de Recursos e Investigació: S'encarrega de proposar el pressupost de la facultat, supervisar la gestió econòmica i també d'aspectes de recerca en coordinación amb la comissió de recerca  de la universitat.
 • Comissió de Cultura i Relacions Externes: S'encarrega de les activitats culturals i complementàries que es desenvolupen a la Facultat.
 • Comissió de Pràctiques Externes: Organitza les places de pràctiques i resol les incidències que puguen tindre lloc al llarg del curs relatives al practicum.
 • Comissió Revisió de Qualificacions: S'encarrega de resoldre les impugnacions de qualificacions que presente l’estudiantat.
 • Comissió d’igualtat: Porta a terme les activitats en defensa de la igualtat en la Facultat, juntament amb la comissió d'igualtat de la Universitat.
 • Comissió de Mobilitat: S'encarrega de la gestió de l'oficina de relacions internacionals i de la supervisió dels convenis amb altres universitats per a les places ERASMUS i SICUE.
 • Comité de Qualitat: S'encarrega d'elaborar el manual de qualitat del centre i de vetlar pel seu complime
 • Junta Electoral de Centre. Encarregada de supervisar i organitzar les eleccions que es puguen realitzar al Centre

         

 b. Comissions pròpies de l’ADR originades d’una necessitat d’aquesta com, per exemple, la Comissió de Difusió, que s’encarrega de gestionar les xarxes socials.


2. Projectes: grups de treball que romanen en actiu durant únicament un període de l’any, com fer una formació o una activitat.

 

Contacte

Correu electrònic oficial: adrlogopsico@uv.es

Correu electrònic de la mesa de coordinació: adrmesa@uv.es

Instagram @adrlogopsico

Correu físic: En el passadís dels despatxos de Secretària, davant del Saló de Graus

 

Altres tipus de representació

A banda de l’ADR, es poden trobar 3 tipus més de representació:

 1. Sectorials. Colectius d’estudiants de Psicologia i Logopèdia de les Universitats d’Espanya.
 • CEP. Colectiu d'Estudiants de Psicologia
 • COESLO. Colectiu d’Estudiants de Logopèdia

2. Colectius. Pots trobar tots les associacions d'estudiants en el cercador del cens de col·lectius del SeDi

3. Sindicats. Aquests poden tindre o no afiliació política i poden representar als estudiants en els òrgans de representació de la Universitat de València.