Universitat de ValènciaFacultat de Psicologia Logo del portal

Març 2020

Dissabte, 14 Decret d'estat d'alarma
Dilluns, 16 Inici de la gestió online
Dilluns, 23 Inici docència online
Dimecres, 25 Vice-deganat de pràctiques externes. inici, amb tutors interns, de l'anàlisi de la situació de l'alumnat en pràctiques respecte a grau de compliment.
Dissabte, 28 Comunicació amb ADEIT en relació a les places de pràcticum

Abril 2020

Dimecres, 1

- 17:00 Reunió de la Comissió de Pràctiques del grau de Logopèdia per a analitzar l'estat i alternatives per a assegurar el compliment de les pràctiques externes de l'alumnat.

- 19:00 Reunió de la Comissió de Pràctiques del grau de Psicologia per a analitzar l'estat i alternatives per a assegurar el compliment de les pràctiques externes de l'alumnat.

Dijous, 2 Reunió de la Degana de Psicologia i la Vicedegana de Practiques amb la Vicerrectora de Pràctiques per al tractament de les pràctiques de la Facultat
Dissabte, 4 Treball de lacomissió de pràctiques per a la comunicació als estudiants
Dilluns, 6 Transmissió a estudiants de Grau de la informació sobre mesures a desenvolupar per al compliment de les pràctiques externes.
Dimarts, 7 Es comunica el catàleg d'accions formatives de pràctiques.
Dijous, 9 Junta de Centre virtual
Dissabte, 11 Reunió de Vicerectorats d'estudis, professorat i qualitat per a compartir i comentar les directrius per a la modificació de guies docents i la seua adaptació a les conseqüències de l'estat d'alarma amb degans/as. 
Dilluns, 13

Reunió de l'Equip de Coordinació del Grau en Psicologia 

Reunió de l'Equip de Coordinació del Grau en Logopèdia

- Webinar sobre la elaboració del Contracte d’estudis pels estudiants eixents d’intercanvi Erasmus 20/21 dels graus de Psicologia i Logopèdia. A partir d’aquest dia i fins l’1 maig Tutories individuals per videoconferència o email per elaborar els contractes d’estudis  pels estudiants eixents d’intercanvi Erasmus 20/21 dels graus de Psicologia i Logopèdia.
Dimarts, 14

- 10:00 -Reunió de coordinadora de curs amb professorat coordinador d'assignatures de quart de psicologia.

- 13:00 -Reunió de coordinadora de curs amb professorat coordinador d'assignatures de segon de psicologia

- 16:30 -Reunió de coordinadora de curs amb professorat coordinador d'assignatures de primer de psicologia

- 17:30 -Reunió de coordinador de curs amb professorat coordinador d'assignatures de tercer de logopèdia

Dimecres, 15

Reunions de professorat coordinador d'assignatures amb resta de professorat per a l'elaboració de propostes de modificació de guies, incloent en això la dels sistemes d'avaluació:

- 09:30 -Reunió de coordinadora de curs amb professorat coordinador d'assignatures de tercer de psicologia

- 9:30 -Reunió de coordinadora de curs amb professorat coordinador d'assignatures de segonlde logopèdia

- 11:00 -Reunió de coordinador de curs amb professorat coordinador d'assignatures de primerde logopèdia

- 16:30 -Reunió de coordinadora de curs amb professorat coordinador d'assignatures de quart de logopèdia

Dijous, 16 S'actualitzen les places de pràcticum de psicologia
Divendres, 17

- Reunió vicedeganat d'estudis i coordinadores de grau (Psicologia Diana Pons, Logopèdia Laura Dolz) amb estudiants representants en comissions acadèmiques de títol per a transmetre directrius i marxa del treball.

- Reuniò virtual amb la coordinadora de la Maynooth University (Irlanda) per discutir l’ampliació de places pels estudiants eixents d’intercanvi Erasmus del grau de Psicologia a partir del curs 21/22.

Dissabte 18 a dimecres 22

Reunions de treball del vicedegà d'estudis amb les coordinadores dels graus de Psicologia i Logopèdia sobre adaptació de guies docents.

Remissió per par del professorat de les addendes a les guies docents per tal d'adaptar-les a la docència i avaluació no presencial

Dijous, 23

- 9:30 Reunió de la CAT de Logopèdia per a l'aprovacio de modificacions de les guies docents per a adaptar-les a la docència i avaluació no presencial

- 12:30 Reunió de la CAT de Psicologia per a l'aprovacio de modificacions de les guies docents per a adaptar-les a la docència i avaluació no presencial 

Divendres, 24 Remissió d'addendes modificadores de guies docents al professorat per part dels coordinadors/es de curs i directors/es de departament per a anticipar-les a l'alumnat.
Divendres 24 a dilluns 27 Introducció d'addendes a l'aplicació de guies docents per part dels coordinadors/es de curs. 
Dimarts, 28 Creació de la comunitat d'Aula Virtual "SUPORT DOCÈNCIA/AVALUACIÓ ONLINE FACULTAT PSICOLOGIA"
Dijous 30

11:00 Videoconferència de l'equip de coordinació amb professorat coordinador de psicologia

16:30 Videoconferència de l'equip de coordinació amb professorat coordinador de logopèdia

Maig 2020

Divendres 1 Reunió amb representants ADR en comissions acadèmiques de títol per explicar treball i calendari respecte a canvis en l'avaluació d'assignatures de primer quadrimestre
Dimarts 5

9:30 Reunió de la Comissió de TFG del Grau en Psicologia
12:30 Reunió de la Comissió de TFG del Grau en Logopèdia

Divendres 8 Reunió amb representants ADR en comissions acadèmiques de títol per explicar el treball i criteris respecte a TFG
Dilluns, 11 Reunió de degans
Dimarts, 12 Consell de Govern
Dijous, 14 Junta de Centre virtual

ALTRES:

- Gestió semanal d'autoritzacions al personal de la Facultat (PDI i PAS) per a l'entrada puntual al Centre.

- Generació de contingut de suport audiovisual per al PDI per a la docència i avaluació Online (Aula Virtual)

- Generació de manuals i suport per a la gestió de reunions d'òrgans colegiats a l'àmbit universitari.