Universitat de ValènciaFacultat de Psicologia Logo del portal

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS D'ADAPTACIO AL GRAU DE LOGOPÉDIA

El curs d'Adaptació és un curs d'un any de durada que, una vegada superat, permet als diplomats en Logopèdia obtenir el títol de graduat en Logopèdia. Únicament podran accedir al mateix els/les estudiants que hagin acabat els estudis de la Diplomatura de Logopèdia. És necessari superar totes les assignatures que ho componen per obtenir la titulació de Graduat en Logopèdia.

El Curs d'Adaptació s'oferirà permanentment, mentre continuï en vigor el present Pla d'Estudis. Els/as estudiants que ho cursin s'integraran en les assignatures corresponents del Grau de Logopèdia. El cost del crèdit és el mateix que el dels crèdits de grau. Les condicions per a la sol·licitud de beques s'especificaran en les corresponents convocatòries dels organismes oficials.


El Curs d'Adaptació està compost per  48 ECTS, corresponents a les següents asignatures:

Primer quadrimestre(21 ECTS):
Intervenció logopèdica en l'atenció primerenca (4,5 ECTS)
Intervenció logopèdica en els trastorns neurodegeneratius (6 *ECTS)
Intervenció logopèdica en la deficiència de l'audició (4,5 ECTS)
Intervenció logopédica en la deficiència del desenvolupament (6 ECTS)


Segon quadrimestre (21 ECTS):
Intervenció logopèdica en dany cerebral sobrevingut (4,5 ECTS)
Intervenció logopèdica en patologia de la veu (6 ECTS)
Intervenció logopèdica en els trastorns de la lectoescriptura, (4,5 ECTS)
Intervenció logopèdica en els trastorns del parla, (6 ECTS)
Treball Fi de Grau (6 ECTS)

Respecte a beques Erasmus
No està previst disfrutar d'una beca Erasmus cursant el Curs d'Adaptació

Procediment i terminis de preinscripció
La preinscripció al curs d'adaptació es realitzarà mitjançant la aplicació telemàtica SEU electrónica de la Universitat de València.
Primer termini: De l'1 al 15de juliol
 

Termini de publicació resultats preinscripció
Fins al 2 de setembre

Places ofertades

• 30 places.


Criteris d'ordenació i prelació de les sol·licituds
Els criteris d'ordenació son els següents:

• Diplomats/des per la Facultat de Psicología de la Universitat de València.
• Diplomats/des per altres centres i/o Universitats.


Una vegada aplicat este criteri, el criteri d'ordenació dins de cada grup serà la nota mitjana de l'expediente (Nm), calculada en base 10, ponderada per l'any de finalització dels estudis, d'acord amb el següent barem:

• Any 2015: Nm x 2.
• Any 2014: Nm x 1,9
• Any 2013: Nm x 1,8

El factor multiplicador decreixerà en 0,1 conforme descendeix l'any en què van acabar els estudis de la Diplomatura en Logopèdia.

NOTA: En la sol·licitud, especificar la calificació en base 1 a 10.

L'ordre de pralació té la validesa d'un curs académic.

Instruccions de matrícula
Una vegada notificada y feta pública la llista d'admesos i en espera, la matrícula del Curs d'Adaptació es realitzarà en la Secretaria de la Facultad de Psicología per ordre rigorós de cridament. L'absència de matrícula dintre del termini i en la forma escaient, suposarà la renúncia a la mateixa.

Data de Matrícula: Fins al 16 de setembre


Documentació a aportar en la matrícula per Diplomats/des en Logopèdia por la Universitat de València


• Còpia del DNI


Documentació a aportar en la matrícula per Diplomats/des en Logopèdia per altres Centres

• Original i còpia de la certificació académica personal de l'expedient en el qual ha de constar la nota mitjana, en base 10.
• Original i fotocòpia del titol de Diplomat en Logopèdia o Dipòsit del Títol
• Original i còpia del DNI


La falta de documentació suposarà la renúncia a la matrícula.

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy