University of Valencia logo Logo Research and Tech Transfer Logo del portal

Col·laboració amb empresa

Què són els contractes i convenis de col·laboració?

Promoure la col·laboració entre la Universitat i altres entitats és una de les funcions de transferència de la Universitat com a institució compromesa amb el desenvolupament econòmic i social, i que contribueix a l'impuls del teixit empresarial i a la qualitat de vida de la societat. Per a això, es val de diferents mecanismes, sent un d'ells la subscripció de contractes a l'empara de l'art. 60 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU) i a través d'acords i convenis de col·laboració, amb entitats públiques i privades, en els quals els investigadors de la Universitat de València contribueixen a la transmissió a l'entorn socioeconòmic dels coneixements i tecnologies generats en el seu si.

 

En aquests acords es recullen, entre altres:

 • L'objecte i les característiques tècniques
 • Les condicions de confidencialitat
 • Els terminis d'execució
 • El pressupost
 • La propietat dels resultats
 • Els drets d'explotació
 • La composició de l'equip investigador

Quan necessite un contracte o un conveni de col·laboració?

Qualsevol activitat caràcter científic, tecnològic, humanístic, artístic o formatiu que desenvolupe el personal investigador de la Universitat de València amb tercers, haurà de canalitzar-se prèviament a través d'acords i convenis de col·laboració científica o a través de la subscripció de contractes de Transferència de Coneixement a l'empara de l'art. 60 de la LOSU, subscrits per la Universitat de València.

A qui va dirigit?

Als grups d'investigació reconeguts per la Universitat de València, els departaments i els instituts universitaris d'investigació, així com el seu professorat tant a través dels anteriors com a través dels òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la universitat dedicats a la canalització de les iniciatives investigadores del professorat i a la transferència dels resultats de la investigació.

 

Així mateix, a persones físiques, universitats, o entitats públiques i privades interessades a contractar a la Universitat de València, per a la realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació.

Què necessites prèviament?

Si és personal investigador de la UV o una empresa, entitat o persona física interessada a treballar amb personal investigador de la Universitat de València, pot posar-se en contacte amb la Secció d'I+D+i Contractada de la Universitat de València a l'inici de les negociacions. Depenent de les característiques del treball a realitzar, el personal de la Secció s'assegurarà que es negocien els termes de l'acord més apropiats, assessorarà les parts i redactarà o revisarà els contractes o convenis prèviament a la seua signatura.

Follow us

 
 

Funcions del servei de Transferència i Innovació

 

Des del Servei de Transferència i Innovació, a través de la Secció d'I+D+i Contractada, es presta un servei tècnic personalitzat de suport a l'articulació, regulació i gestió de les col·laboracions en I+D+i amb empreses i entitats, mitjançant la subscripció de convenis i/o contractes amb la universitat per a la realització de treballs per encàrrec de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació, regulats mitjançant contracte a l'empara de l'article 60 de la LOSU, a través dels següents serveis:

 

 • Recomanació sobre el procediment a seguir per a la formalització de l'acord més adequat a subscriure.
 • Orientació sobre la millor manera de protegir els interessos de la Universitat en la formalització del contracte o conveni (protecció dels coneixements previs, drets de propietat industrial i intel·lectual…).
 • Redacció i negociació del contingut jurídic del contracte o conveni.
 • Gestió administrativa del contracte, suport en la gestió econòmica i en l'elaboració del pressupost.
 • Preparació de la documentació requerida per a presentar una proposta a una licitació pública sobre la base de la Llei de Contractes del Sector Públic.
 • Seguiment de contractes i convenis: pròrrogues, addendes, resolucions, incorporació de nous membres a l'equip d'investigació, etc.
Contact

Transfer and Innovation Service

Contracted R+D+I Section

C/ Amadeo de Saboya 4, 46010 València

Universitat de València 

 

sti.contratada@uv.es

+ info