Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Estudiants
ÚS GENERAL DELS RECURSOS ELECTRÒNICS
USUARIS AUTORIZATS USOS PERMESOS

USOS NO PERMESOS

Membres de la comunitat universitària accedint des d'un ordinador de la xarxa de la UV o des de fora de la xarxa a través de la Xarxa Privada Virtual (VPN) Accedir, cercar i visualitzar el contingut del recurs Descarregar, redistribuir o emmagatzemar nombres sencers de revista o parts substancials del recurs o utilitzar programari de descàrrega massiva de fitxers
Imprimir i descarregar una quantitat raonable d'articles o parts de capítols
 
Vendre o modificar el contingut
Utilitzar els recursos per a l'activitat docent presencial Compartir l'accés o les claus d'accés amb usuaris no autoritzats
Transmetre extractes del contingut a altres membres de la UV per a usos docents i d'investigació Pujar continguts a servidors web
Incorporar enllaços a extractes des de la intranet (Aula Virtual de la UV) Crear un treball derivat sense permís del llicenciador
ÚS DE RECURSOS ELECTRÒNICS CONCRETS
Condicions d'ús SABI    
Condicions d´ús col.lecions llibres-e    

 

El SBD ha elaborat les següents indicacions per a què el personal docent que desitge incloure material en l'Aula Virtual o posar-lo a la disposició dels estudiants a través de qualsevol mitjà electrònic (per exemple pàgina web personal o de l'assignatura), ho faça respectant els drets dels autors.

Ús correcte  de materials didàctics en l'aula virtual

Què puc fer en l'aula virtual?

Versió en pdf 

1. Reproduir literalment o escanejar material de lliure accés o lliure de drets

Aquests són els materials que es poden utilitzar lliurement i sense restriccions:

a) Obres que es troben en domini públic: aquesta situació es produeix setanta anys després de la mort de l'autor, o vuitanta, si es tracta d'autors morts abans de 1987. En tot cas cal respectar-ne l'autoria i la integritat.

b) Material exclòs de la propietat intel·lectual

  • Disposicions legals o reglamentàries i els seus projectes corresponents
  • Text de les resolucions dels òrgans jurisdiccionals, recomanant-se que s'utilitzen preferentment els textos recollits en les bases de dades públiques (per exemple, el CENDOJ)
  • Actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics
  • Traduccions oficials dels textos anteriors
  • El contingut dels butlletins oficials (BOE, DOTZE, butlletins de CCAA)

c) Contingut publicat sota llicències “copyleft” (com Creative Commons o d'altres similars) tot respectant les condicions que establisca cada tipus de llicència

d) Contingut recollit en repositoris “accés obert”, sempre que es faça dins els límits que en cada cas s'establisca en la llicència respectiva (per exemple RODERIC).

e) Tesis doctorals publicades per les universitats conforme a allò establert en els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre i 99/2011, de 28 de gener. Quan el text que es considere d'interès figure tant en la tesi doctoral com en una obra posterior del mateix autor, cal reproduir la tesi original.

2. Enllaçar a pàgines web en les quals apareixen documents d'interès per al curs

Quan un document d'interès per al curs siga accessible en una pàgina web, es pot fer accessible mitjançant un enllaç. En cas que es rebi una comunicació fefaent de l'autor, o de la persona que n'exercisca els drets en nom seu, en el sentit que el material inclòs en aquest enllaç concret es refereix a una obra la publicació de la qual no ha estat autoritzada degudament, s'haurà de suprimir.

3. Enllaçar els recursos electrònics subscrits per la Universitat de València (revistes electròniques, llibres electrònics, bases de dades, etc.)

La subscripció de cada recurs implica la signatura d'una llicència que n'estipula l' ús. Si un usuari incompleix algun terme d'aquesta llicència, el proveïdor del recurs detecta l'ús indegut i pot suspendre l'accés a tota la comunitat universitària.

Usos permesos

a) Reproduir fragments esmentant-ne la font i el nom de l'autor
b) Crear enllaços des de l'Aula Virtual als documents electrònics

Usos no permesos

a) Pujar a l'Aula Virtual arxius procedents dels recursos subscrits
b) Reexpedir per correu electrònic els documents (per exemple els pdf dels articles de revista)
c) Copiar i distribuir articles o documents

4. Fer una utilització adequada del dret de citació i d'il·lustració per a l'ensenyament

És possible utilitzar material aliè com material docent en l'Aula Virtual sempre que utilitze correctament el dret de citació. D'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual, el dret de cita consisteix en “la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres d’alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com d’obres aïllades de caràcter plàstic, fotogràfic figuratiu o anàleg, sempre que es tracte d’obres ja divulgades i la seua inclusió es faça a títol de citació o per a l’anàlisi, el comentari o el judici crític. Aquesta utilització solament es pot fer amb fins docents o d’investigació en la mesura justificada pel fi d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada". (Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, capítol II, article 32)

Segons això anterior, la utilització de material aliè en l'Aula Virtual ha de seguir aquestes pautes:

a) Si s'utilitza un text escrit que procedisca d'una obra aliena (paper o escanejada) s'ha d'incorporar referenciant-ne la font i el nom de l'autor, intercalant entre els diferents paràgrafs recopilats anotacions pròpies, aclariments, precisions, valoracions o concordances amb altres referències.
b) La citació s'ha de fer per a l'anàlisi, comentari o judici crític del text citat, amb fins de docència o investigació.
c) Se n'ha de fer un ús proporcionat, sense reproduir més material que el que calga per il·lustrar la qüestió objecte d'explicació o anàlisi, ni la totalitat d'una obra.

5. Reproduir literalment (o escanejat) textos sotmesos a propietat intel·lectual sempre que es tinga el permís corresponent

Solament es poden pujar fitxers que continguen tot o part de llibres, articles i altres documents protegits per la Llei de propietat intel·lectual quan se n'haja obtingut prèviament l'autorització d'ús de l'autor o, en cas que tinga cedida l'explotació exclusiva de l'obra o la seua gestió a una editorial o entitat de gestió drets, quan es tinga el permís d'aquestes per a la seua publicació total o parcial.

També es requerirà autorització expressa de l'autor per a qualsevol transformació d'una obra literària, artística o científica.

Sense perjudici de l'anterior, si una vegada publicat el document, es rep una petició de l'autor en què en sol·licite la retirada, s'ha d'eliminar aquest text dels materials educatius de l'Aula Virtual.

El SBD de la Universitat de València subscriu una gran quantitat de recursos electrònics.

La subscripció de cada recurs suposa la signatura d'una llicència que n'estipula els usos permesos i els que no ho estan. Si un usuari incompleix algun terme d'aquesta llicència, el proveïdor del recurs detecta l'ús indegut i pot suspendre l'accés a tota la comunitat universitària. L'usuari responsable de l'ordinador des del qual es faça un mal ús, serà el responsable d'aquest incompliment.

És important que els recursos s'utilitzen de forma responsable. A continuació informem dels usos permesos i dels quals no ho estan.

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies