Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

En la normativa de cada projecte o activitat del programa d’esport adaptat s’especifiquen els requisits que cal complir per obtenir els crèdits.

 

Programa ECTs d'Esport Adaptat 2021-22.

Curs acadèmic: 2021-2022

Programa: Esport adaptat 

Activitats de participació universitària, activitats esportives, programa d'esport adaptat.

Codi: PDA_2021

Òrgan d'aprovació: Consell de Govern de la Universitat de València

Data d'aprovació: sessió ordinària de 23 de juliol de 2021

Acord: ACGUV 216/2021

Servei                                                                  Activitat                                              Crèdits

Vicerectorat de Cultura i Esport               Activitats esportives                      1,5

Servei d'Esports -Programa Esport Adaptat

Coordinador: Miguel Ángel Torregrosa

1. Activitat

1.1 Nom: Programa d'Esport Adaptat

1.2 Codi: PDA_2021

1.3 Tipus: Activitat de participació universitària convalidable per crèdits optatius ECTS

1.4 Curs: Obert a estudiants matriculats en els centres de la Universitat de València. El projecte de formació està obert al conjunt de la ciutadania, d'acord amb la convocatòria.

1.5 Nombre de crèdits: 1,5 crèdits ECTS

1.6 Requisits previs: CAP. En el programa d'oci i salut, s'ha d’acreditar la condició d'alumne/a amb discapacitat

1.7 És obligatòria l'assistència?: Sí

 

2. Objectius

Participar en les activitats dirigides a desenvolupar els àmbits de les activitats físiques i d’esports adaptats (terapèutiques, educatives, de sensibilització social, d’oci i temps lliure  i competitives) de les persones amb discapacitat pertanyents a la comunitat universitària.

3. Projectes a desenvolupar:

3.2.1 Projecte de gestió

Participar en  el Programa d'Esport Adaptat i integrar-se en  les tasques de gestió, assessorament i avaluació del Servei d'Esports com a unitat organitzadora de la prestació de serveis a la comunitat universitària i a la societat valenciana en el seu conjunt.

3.2.2 Projecte de formació

Participar en activitats de formació del Programa d’Esport Adaptat que es duguen a terme des del SE, en col·laboració amb altres entitats, dirigides a complementar la formació dels estudiants en competències transversals i a formar en els valors de la solidaritat i la cooperació a través d'activitats fisicoesportives específiques, adaptades i inclusives.

3.2.3 Projecte d’intervenció

Participar en activitats de suport relacionades amb l'assistència individualitzada a estudiants que participen en els projectes d'oci i salut o de rendiment.

3.2.4 Projecte de divulgació

Participar en la posada en marxa de les tècniques i els processos de creació, producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, així com afavorir les  interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors.

3.2.5 Projecte de rendiment

Participar en les activitats relacionades amb el rendiment esportiu en els àmbits de l'esport adaptat sota la supervisió de professionals vinculats a les ciències de l'esport.

3.2.6 Projecte d’oci i salut

Participar activament en els programes transversals d'activitat física i esportiva per a la salut que ofereixen les diferents àrees del SE. Dirigit a alumnes amb discapacitat de la UV.

 

 

4. Temps estimat de treball de l'estudiant/a

Nombre d'hores: 37,5.

Assistència: Obligatòria. S'exigeix complir almenys el 80% del total d'hores assignades a l'activitat. En el projecte d'oci i salut, l'assistència mínima és del 50% de les sessions planificades per cada quadrimestre.

5. Períodes

5.1 Projecte de gestió: Octubre de 2021/gener de 2022; febrer/maig de 2022

5.2 Projecte de formació: Segons la convocatòria de cada projecte

5.3 Projecte d’intervenció: Tot el curs. Segons modalitat

5.4 Projecte de divulgació: Octubre i novembre de 2021; març i abril de 2022

5.5 Projecte de rendiment: Tot el curs. Segons modalitat.

5.6 Projecte d’oci i salut:

Activitats (amb caràcter general).

a) Primer quadrimestre: del 20 de setembre de 2021 al 31 de gener 2022

b) Segon quadrimestre: de l’1 de febrer de 2022 al 31 de maig de 2022

Escoles esportives (amb caràcter general).

a) Primer quadrimestre: de l'1 d'octubre de 2021 al 31 de gener 2022

b) Segon quadrimestre: de l’1 de febrer de 2022 al 31 de maig de 2022

6. Alumnes per projecte

6.1 Projecte de gestió: 1 per període

6.2 Projecte de formació: Segons la convocatòria de cada curs

6.3 Projecte d’intervenció: D'acord amb les necessitats dels estudiants beneficiaris del suport

6.4 Projecte de divulgació: 1 per període

6.5 Projecte de rendiment: Individualitzat

6.6 Projecte d’oci i salut: D'acord amb les inscripcions.

 

 

7. Admissió

Els estudiants interessats a participar en el programa han d’omplir la sol·licitud que apareix publicada en el lloc web:

Sol.licitud incorporació projecte Esport Adaptat 2021-22.

La sol·licitud, degudament emplenada, s’ha de lliurar a la Secretaria del Servei d'Esports de Blasco Ibáñez o a través del correu servei.esports@uv.es. Quan el SE l’haja rebuda, s'informarà la persona interessada.

L'oferta del programa 3.2.2, projecte de formació, es fa a través de la plataforma d'automatrícula:

http://www.uv.es/sef/

8. Mètodes d'avaluació

D'acord amb la normativa de qualificacions de la Universitat de València, el resultat de l’avaluació pot ser d'apte/a o no apte/a. S'exigeix complir almenys el 80% del total d'hores assignades al projecte/activitat.

En el projecte d’oci i salut, l’assistència mínima és del 50% de les sessions planificades per cada quadrimestre.

9. Sol·licitud del certificat

La sol·licitud del certificat de reconeixement dels crèdits ECTS del programa d'esport adaptat s'ha de cursar a la unitat administrativa del Servei d'Esports, a través del lloc web:

http://www.uv.es/uvweb/servei-educacio-fisica-esports/ca/credits-ects/informacio-credits-ects-1285926880099.html

La sol·licitud del certificat corresponent al programa 3.2.2., projecte de formació, s’ha de fer a través de la Secretaria del SE del Campus de Blasco Ibáñez.