Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Què significa ECTS?

Les sigles ECTS fan referència al sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits (European Credit Transfer and Accumulation System), utilitzat en el marc de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES). El sistema ECTS se centra en l’alumnat i es basa en la transparència dels resultats i els processos de l’aprenentatge. Té l’objectiu de facilitar la planificació, l’obtenció, l’avaluació, el reconeixement i la convalidació de les qualificacions i les unitats d’aprenentatge, i també de fomentar la mobilitat dels estudiants.

Es podran reconèixer un màxim de 6 crèdits ECTS, de forma conjunta i en el curs en què es matricule de tots el crèdits que li queden per finalitzar els estudis, segons el que disposa l'article 18 del

Què són crèdits ECTS?

Les assignatures dels plans d’estudi adaptats a l’EEES expressen la seua càrrega de treball en crèdits ECTS. La càrrega de treball indica el temps que als/les estudiants els cal normalment per completar totes les activitats d’aprenentatge necessàries (classes, seminaris, projectes, treball pràctic, aprenentatge autònom i exàmens) per assolir els resultats de l’aprenentatge esperats.

La Universitat de València ofereix per a cada curs acadèmic un conjunt d'activitats formatives de tipologia molt variada que es podran incorporar a l'expedient acadèmic i ser reconegudes com a activitats de participació universitària.

Crèdits ECTS al SEF

L’apartat 1.i) de l’article 7 del Reial decreto 1791/2010, de 30 de desembre de 2010, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari, recull com a dret comú dels estudiants "obtenir reconeixement acadèmic per la seua participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació en els termes que establisca la normativa vigent".

Fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 31 de juliol de 2012 del Rectorat de la Universitat de València (DOCV de 6 de desembre de 2012), per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat, entre els quals hi ha el SEF, aquest servei concedeix crèdits ECTS per diferents activitats:

Com puc sol.licitar el certificat de reconeixemen de crèdits ECTS per la participació en activitats esportives?

Pots trobar la sol.licitud a l'enllaç següent:  http://sefuv.uv.es/sesport/index_1.php?c=5639

Haurás d'emplenar les dades següents: correu electrònic, DNI o NIE, Nom, Cognoms i telèfon de contacte. Selecciona als despleglabes el curs acadèmic en que realitzares l'activitat corresponent, la Secretaria del Campus on vols anar a pel certificat, i el tipus d'activitat: competición interna, escola, competició interuniversitária, programa d'esport adaptat o programa d'esportista d'elit.
Rebràs un correu indicant que has sol.licitat el certificat.Si no apareixes a l'acta o la teua qualificació és de NO APTE, rebràs un missatge indicant-te-ho. Si la qualificació és APTE, quan el certificat estiga signat, rebràs un avís de recollida a la Secretaria que has indicat.
Els certificats dels cursos de voluntariat no has de sol.licitar-los. Quan estiga signada l'acta corresponent rebràs un correu indicant que pots pasar a pel certificat en la Secretaria del Campus de Blasco Ibáñez. 
Si no pots pasar personalment a pel certificat, pot fer-ho un altra persona si tú l'autoritzes expressament per escrit. Tindrà que presentar una còpia del teu DNI o NIE.

Actualment, com a conseqüència de la situació generada per la tranmissió de la COVID-19, enviarem els certificats per correu electrònic, signats digitalment pel director del Servei d'Esports.