Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Per poder sol·licitar l’esmentada devolució s’ha d’emplenar el tràmit electrònic disponible al següent enllaç:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U

La devolució es realitzarà a la targeta bancària amb la que es va abonar la taxa escaient.

Al document adjunt trobareu les instruccions per emplenar-lo correctament. INSTRUCCIONS

De conformitat amb el Reglament d’Execució Pressupostària de la Universitat de València, es pot sol·licitar la devolució de:

1- L’import de les activitats i escoles esportives  fins als 30 dies naturals posteriors a l’inici fixat en la programació corresponent per activitats quadrimestrals i fins als 7 dies per a activitats mensuals, sempre que hi haja motius de força major, a petició de la persona interessada i amb la corresponent justificació.

Només si l’activitat o escola encara no ha començat, o ha sigut cancel·lada pel Servei d’Esports, es poden tornar les taxes sense justificació.

2- L’import de la targeta esportiva anual o quadrimestral fins als 30 dies naturals des de la data de pagament de la mateixa, a petició de la persona interessada i amb la corresponent justificació dels motius de força major.

Es consideren motius de força major:

a)       Malaltia de la persona interessada, degudament justificada i de durada superior a 15 dies.

b)       Incompatibilitat amb l’horari de treball.

c)       Incompatibilitat amb l’horari acadèmic.

d)      Per qualsevol altra circumstància que la direcció del Servei d'Esports estime oportuna.

3- L'import de la devolució serà proporcional a l'ús o gaudiment de l'activitat.

 

Termes i condicions del servei de pagament en línia de la Universitat de València. Política de devolucions i cancel·lacions