La Universitat de València informa les persones usuàries d'aquesta plataforma de pagament:

Personalitat jurídica i finalitats. D'acord amb l'article 2 dels seus Estatuts, la Universitat de València és una institució de dret públic dotada de personalitat jurídica i patrimoni propi que, d'acord amb l'article 27.10 de la Constitució, gaudeix d'autonomia en el marc del que disposa la Llei orgànica d'universitats. Correspon a la Universitat de València la prestació del servei públic de l'ensenyament superior.

Domicili fiscal.
Universitat de València
Q4618001D
Avinguda de Blasco Ibañez, 13
46010 València
www.uv.es

Objecte del servei. La plataforma de pagament virtual de Banc Santander té per objecte el pagament en línia dels rebuts corresponents a les taxes acadèmiques de la matrícula de cursos oficials, de títols propis o d’activitats o cursos realitzats pels serveis d'Estudiants, d'Extensió Universitària, de Formació Permanent, Política Lingüística i Servei d'Esports de la Universitat de València . L'ús d'aquesta plataforma de pagament implica l'acceptació dels termes i condicions del servei. Si no esteu d'acord amb aquests Termes i condicions, no accediu a cap de les pàgines de la passarel·la de pagament en línia.
Queda prohibit tot ús d'aquest servei amb un propòsit diferent del que es recull en aquest apartat, o amb finalitats il·lícites o que perjudiquen o impedisquen, puguen danyar i/o sobrecarregar el seu funcionament.

Els titulars de la targeta són responsables de les transaccions realitzades en aquesta passarel·la de pagament en línia (la introducció de les dades es fa de forma segura amb el protocol SSL).


Mitjans de pagament electrònics. Les dades de les targetes de crèdit que s'utilitzen en el pagament en línia no són emmagatzemades per la Universitat de València, llevat que, de manera expressa, n’autoritzeu el registre per poder executar aquesta o altres operacions de pagament amb posterioritat.
La Universitat de València utilitza una passarel·la de pagament segura que proporciona Banc Santander, que garanteix la integritat de les comunicacions per mitjans segurs. El pagament es realitza segons el protocol de seguretat 3D SECURE que permet l'autenticació dels titulars de les targetes durant les compres per internet, amb la qual cosa es redueix la probabilitat d'ús fraudulent de les targetes. Durant el procés de pagament es requerirà autenticació de la titularitat de la targeta a través dels mecanismes de verificació propis de l'entitat bancària emissora de la targeta.

El càrrec es fa en temps real mitjançant la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent, una vegada s'haja comprovat l'autenticitat de les dades comunicades. Utilitzem sistemes de pagament segur d'entitats financeres de primer ordre en comerç electrònic, amb l'objectiu d'oferir la màxima seguretat. En aquest sentit, les dades confidencials del pagament són transmeses directament i de manera encriptada (TSL Tansport Layer Security) a l'entitat financera corresponent.


Tipus de targetes admeses. Els tipus de targeta permesos són targetes de crèdit o dèbit Visa i MasterCard.
El titular de la targeta de pagament entén que la targeta ha d'estar associada a un compte bancari amb prou fons per fer possible el càrrec en compte de la quantia a abonar i que la targeta ha d'estar habilitada per l'entitat bancària emissora per al seu ús en pagaments per internet.


Edat mínima del sol·licitant. L'edat mínima per sol·licitar els serveis que es presten en aquesta passarel·la de pagament és de 18 anys.


Moneda de transacció. La moneda de transacció dels serveis que es contracten és l'euro (€).


Servei Multidivisa DCC. El Servei Multidivisa DCC (Dynamic Currency Conversion) s'ofereix per a aquelles targetes emeses en moneda diferent a l'euro. Es possibilita així que la persona titular pague en euros o en la moneda de la seua targeta i que se li expliquen els detalls de la transacció DCC. La plataforma de pagament de Banc Santander informarà de les monedes admeses en cada moment. Quan la persona titular de la targeta faça servir una targeta emesa en moneda admesa en el Servei DDC, la plataforma de pagament informarà de la possibilitat de pagar en euros o en la moneda de la targeta, i especificarà l'import de l'operació en euros, el contravalor en la moneda de la targeta, el tipus de canvi aplicat i les comissions aplicables, si és el cas.

Política de devolucions

Es pot sol·licitar la devolució de taxes cobrades indegudament, o degudament per causa justificada (anul·lació de matrícula abans del 31 de desembre per causes de força major, concessió de beca posterior al pagament...).

En cas de devolució de taxes d’activitats relacionades amb el Servei d’Esports, han de tramitrar-se des d’el seguent  enllaç

Per a la resta de devolucions, la sol·licitud es realitza a través de Seu Electrònica UV

Text de protecció de dades:

Les dades personals subministrades en aquest procediment s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València, que escaiga, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud d'expedició i pagament dels taxes, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

Les persones que proporcionen les seues dades, tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals i la seua rectificació, cancel·lació i oposició, així com el dret a la portabilitat de les seues dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets per mitjà d’un enviament dirigit a l'adreça de correu electrònic lopd@uv.es, si ho fan des d’adreces oficials de la Universitat de València, o per mitjà d'un escrit acompanyat de còpia d’un document d'identitat i, si s’escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València, Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es.

Si voleu més informació sobre el tractament, consulteu la política de privacitat de la UV en links.uv.es/lopd/dpo

La Universitat de València no emmagatzema, no processa i no transmet les dades de pagament de la targeta ni del titular: número de targeta, titular de la targeta, data de venciment, codi de servei, signatura electrònica o codi d'autenticació del titular, dades de la banda magnètica de la targeta ni compte bancari associat a la targeta.