El Reglament Electoral General de la Universitat de València en els seus articles 10.3 i 20.5 faculta la Junta Electoral de la Universitat de València per a posar a disposició mitjans informàtics per al suport de les campanyes de les diferents candidatures en les eleccions a Rector. L'ús d'aquests mitjans pot comportar tractaments de dades personals en els següents casos:

 • Enviaments institucionals de missatges electorals sota la supervisió de la Junta Electoral.
 • Espais d'interacció, en forma d'opinions, suggeriments o qualsevol altre tipus de participació en els blogs de campanyes facilitats a cada candidatura.
 • Llistes oficials de distribució de las candidatures.
 • Remissió de missatges en xarxes socials institucionals de la Universitat.
 • Ús de perfils de xarxa social reconegudes per la Junta Electoral.

Es considera responsable de tots aquests recursos a la Universitat de València. El seu ús es regirà, pel que es disposa per les polítiques de privacitat de la Universitat de València, amb les següents regles específiques:

 1. Limitació de finalitat

  • Els esmentats recursos únicament s'utilitzaran en el context de les Eleccions a Rector en els termes del Reglament Electoral General de la Universitat de València.
 2. Caràcter obligatori

  • Els membres de la comunitat universitària amb compte de correu oficial assignat rebran la informació electoral en els termes establerts per la Junta Electoral. Es considera que aquest tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament, així com la concurrència d'un interés públic emparat per l'article 23 de la Constitució Espanyola.
  • El seguiment en xarxes socials, la participació en un blog o la inscripció en una llista de distribució específica requereixen un acte de voluntat que implica consentiment per als tractaments permetent a l'usuari la retirada del mateix.
 3. Termini de conservació

  • L'enviament de misstges oficials i els blogs oficials es conservaran durant el període necessari per al desenvolupament de la campanya electoral. Es considera que tal període inclou la proclamació definitiva d'electes i la presa de possessió. Podrà conservar-se la informació en cas de plantejar-se recursos inclosos els de naturalesa jurisdiccional.
  • La conservació per període superior per raons relacionades amb el valor històric o de recerca es realitzarà mitjançant bolcat de la informació o pas de la informació a la Intranet, eliminant-se si escau la seua indexabilitat.
  • En el cas de xarxes socials, la conservació de la informació es regirà per la política de privacitat de cadascuna d'elles.
  • En allò no previst en aquesta secció s'aplicaran les previsions generals de la Política de Privacitat de la Universitat de València.