Els usuaris i interessats en les activitats i serveis de la UV garanteixen i responen de l'exactitud, veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquen a aquesta Universitat. Per tant, serà obligació i responsabilitat dels mateixos verificar i mantenir actualitzats les dades i informacions facilitades, de tal forma que es corresponguen amb la seua realitat personal a cada moment. Qualsevol manifestació inexacta o falsa que es produïsca a conseqüència de les informacions i dades manifestades, així com els perjudicis que tal informació pogués causar, serà responsabilitat exclusiva dels usuaris.

Així mateix, en el cas que les dades de caràcter personal registrades siguen inexactes, en tot o en part, o incompletes, la UV les cancel·larà i substituirà d'ofici per les corresponents dades rectificades o completes, sense perjudici de les facultats que a les persones afectades reconeix l'article 16 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals.