Amb caràcter general aquesta web no té com a objecte la prestació de serveis a menors d'edat ni la captació de les seues dades. En qualsevol cas, els continguts mostrats, per ser continguts relacionats amb l'educació superior, resulten adequats per a persones de qualsevol edat.
En aquells supòsits en els quals es tracten dades personals de menors s'estarà al que es disposa en les seues polítiques de privacitat específiques, tenint en consideració que els menors de 14 anys no han de facilitar les seues dades personals sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.
Si un usuari es trobés legalment incapacitat en virtut de resolució judicial que obliga a comptar amb el consentiment dels seus tutors legals per al tractament de la seua informació personal, haurà de posar aquest fet en coneixement de la Universitat, tenint l'obligació d'aportar l'oportuna autorització.