La Universitat de València-Estudi General (d'ara endavant, «UV») està plenament compromesa amb el respecte a la privacitat de les persones. A aquest efecte, i a fi de garantir l'aplicació del dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, la UV ha adoptat la present política bàsica de protecció de dades, la qual té la seua base en el Reglament (UE) 2018/1725, General de Protecció de Dades, i en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i s'aplica amb caràcter general a qualsevol lloc web dins del domini "www.uv.es", portal institucional de la UV.

La seua finalitat és informar els usuaris sobre la manera com es recapten i es tracten les dades de caràcter personal, i proporcionar-los informació rellevant, a més de fixar les condicions d'accés i ús del portal institucional de la UV en matèria de privacitat.
Amb tot, es poden establir polítiques de privacitat específiques o complementàries per a determinats llocs web continguts en el portal institucional que per la seua especificitat així ho requerisquen. Sense perjudici d'ajustar-se als principis recollits en aquesta política de privacitat, l'usuari ha de verificar les condicions que regeixen els tractaments de dades personals en:

  1. La seu electrònica de la Universitat de València.
  2. Les bústies de contacte o suggeriments.
  3. Els procediments que específicament s'habiliten per a la recollida de dades personals.