Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessen derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. No obstant això, podrem conservar-los durant períodes més llargs sempre que es tracten exclusivament amb finalitats d'arxiu en interés públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques, comprometent-nos a aplicar, en aquests supòsits, les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el RGPD.