La Universitat de València proporciona als membres de la comunitat universitària espais per crear pàgines personals en els entorns Servei de blogs i http://mural.uv.es, i també les pàgines que, dependents d'aquest servei, apareixen com un domini secundari del tipus http://www.uv.es/usuari. Aquests serveis es regeixen pel que estableixen les Normes d'ús personal dels recursos informàtics i telemàtics de la Universitat de València; per tant, no hi és aplicable el que disposa aquest document de política de privacitat.
Els titulars d'aquestes pàgines tenen la consideració de “responsables”, i han de proporcionar informació clara i precisa a l'efecte d'identificació. En cap cas no s'han de fer servir les pàgines personals per captar dades de caràcter personal, tant de manera directa com mitjançant tractaments invisibles, ni per allotjar fitxers que continguen dades personals elaborades pels responsables. En conseqüència, la Universitat de València no es responsabilitza directament o subsidiàriament de qualsevol reclamació que es produïsca com a conseqüència de la utilització de les citades pàgines personals, per tal com en aquests casos actua com un mer prestador de serveis d'intermediació.