Els missatges remesos des d'un compte de correu electrònic de la Universitat de València, del tipus usuari@uv.es, tenen per objectiu essencial servir a les finalitats pròpies de la institució. Per defecte, el contingut es considera confidencial i, llevat que la naturalesa d’aquest així ho exigisca, no n’està permesa la reproducció o distribució sense autorització expressa.

Se us informa que, amb l'exclusiva finalitat de realitzar adequadament el servei d'atenció als nostres usuaris, el contingut dels correus que remeteu podria ser visible per personal de la Universitat diferent del destinatari si envieu un correu a un compte institucional, si es dirigeix al nostre personal o si respon als nostres missatges en el marc d'activitats de naturalesa administrativa, gestió acadèmica o qualssevol funcions públiques relacionades amb l'activitat de la Universitat. Es recomana, per tant, evitar la remissió d'informació personal, íntima o anàloga; l'enviament d'informació de naturalesa privada és responsabilitat exclusiva del remitent.

Així mateix, la remissió de correus a adreces de la Universitat de València es troba sotmesa a les nostres condicions d'ús i polítiques de privadesa. Qualsevol ús contrari a aquestes i, en particular, la divulgació indeguda de continguts confidencials, la recopilació no autoritzada de dades o l'enviament massiu de correus són susceptibles de generar responsabilitat a l'infractor i de ser posat en coneixement de l'autoritat administrativa o judicial.

Qualsevol incidència relacionada amb la recepció dels nostres correus electrònics i en particular les relatives a la seguretat i confidencialitat pot ser comunicada a lopd@uv.es.

Pàgines amb llistes de personal

Les adreces de correu electrònic de la UV es publiquen en aquestes llistes amb finalitats exclusivament acadèmiques i administratives. El fet de fer-les servir per a un ús diferent d'aquest, i en particular amb finalitats comercials o d'enviament massiu de correu (SPAM), es considerarà contrari als principis de licitud i de limitació de la finalitat del RGPD.