Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Índex

Introducció

Hi ha gran quantitat i diversitat de residus químics i sanitaris a la universitat. Per això i per la seua perillositat és necessari gestionar-los adequadament.
Cal remarcar que cada usuari és responsable dels residus que genera i que el Servei de Prevenció i Medi Ambient centralitza la seua gestió, actuant d’intermediari entre els usuaris i els gestors de residus.
Perquè aquesta gestió siga correcta, hi han de participar i col·laborar tant oficials de laboratori com professors, investigadors, estudiants, i en general totes les persones implicades en la producció de residus de laboratori.

Tornar

Quins tipus de residus contempla aquest servei?

Dins aquest servei es gestionen aquests 19 grups de residus de laboratori. Atenció, no mescleu residus encara que es classifiquen dins el mateix grup.

GRUP

RESIDU

EXEMPLES

grup 1

Reactius de laboratori obsolets

Reactius que ja no s'utilitzen

grup 2

Dissolvents no halogenats

Alcohols, toluè, xilè, dimetilformamida, acetona, acetat d'etil, ciclohexanona, èter, formol, etc.

grup 3

Dissolvents halogenats

Cloroform, clorobenzè, etc., en general dissolvents amb fluor, clor, brom o iode

grup 4

Àcids inorgànics i solucions àcides amb metalls

S'hi inclouen les solucions àcides amb o sense metalls, excepte crom(VI) i metalls pesants

grup 5

Compostos orgànics

Àcid acètic, àcid oxàlic, peròxids, aigua oxigenada, etc.

grup 6

Àlcalis i sals inorgàniques

Tant els àlcalis com les sals inorgàniques

grup 7

Olis, greixos, hidrocarburs i combustibles

Olis, olis minerals, hidrocarburs i combustibles

grup 8

Plaguicides

Herbicides, insecticides, fungicides, etc.

grup 9

Fenols i compostos fenòlics

Fenols i compostos fenòlics

grup 10

Sals i compostos de mercuri, crom(VI) i metalls pesants

Mescla cròmica, compostos que continguen mercuri, Cr(VI) i metalls pesants

grup 11

Substàncies cianurades

Substàncies cianurades

grup 12

Material de laboratori contaminat

Material contaminat com guants, puntes de pipeta, etc.

grup 13

Altament perillosos

Nanotecnologia, explosius, extremadament tòxics, etc. sempre amb la seua fitxa de seguretat.

grup 14

Residus de determinació de DQO

Residus de determinació amb oxidants de DQO

grup 15*

Residus citotòxics

Gels amb bromur d'etidi, diaminobenzidina, acrilamida

grup 16*

Biosanitaris i biològics

Càpsules de Petri, instrumental contaminat amb material biològic, extractes líquids, residus anatòmics, agulles i material punxants

grup 17

Líquids fotogràfics

Líquids fotogràfics

grup 18

Piles i bateries

Piles i bateries

grup 19

Envasos buits i vidre Pyrex

Envasos (de plàstic, vidre Pyrex, metàl·lics) amb restes de reactius, material de vidre, vials

*Els residus dels grups 15 i 16, anomenats residus sanitaris, tenen una gestió diferent a la resta dels grups.

Tornar

Particularitats dels residus sanitaris

Corresponen als grups següents:

 • GRUP 15: CITOTÒXICS: bromur d’etidi, diaminobencidina (DAB) i altres substàncies utilitzades per al trencament de cadenes d'ADN.
 • GRUP 16: BIOSANITARIS I BIOLÒGICS: restes animals i microbiològiques, agulles i bisturís contaminats amb substàncies possiblement infeccioses.

Aquests residus es retiren setmanalment, com s'indica a l'apartat de recollides.

Tornar

Vidre de laboratori

Serà gestionat sempre com a residu de laboratori del grup 19, perquè normalment és vidre borosilicatat (Pyrex), que no es pot reciclar amb el vidre normal, i/o pot contenir restes de reactius, amb el perill consegüent.

vidre laboratori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És important recordar que els envasos buits de reactius de laboratorio han de ser introduïts SENSE TRECAR als contenidors.

Pel que fa als vials, com que són tan menuts, queda una gran proporción de reactius al seu interior, i, per tant, han de ser tractats separadament de la resta del vidre i etiquetar-se com a grup 19 amb la descripció següent: “Vials de vidre contaminats.”

Tornar

Normes que cal seguir

El seguiment d’aquestes normes facilita i agilitza la gestió dels residus perillosos. No es retiraran els residus que incomplisquen aquestes normes.

Envasament

En primer lloc és important que els productors tinguen clar quines substàncies es poden mesclar. El nostre consell és evitar totes les mescles innecessàries. Si no és possible, a l’hora de mesclar-les s’haurà de consultar les possibles incompatibilitats entre diferents substàncies químiques en les fitxes de seguretat dels productes.
Les fitxes de seguretat han de ser proporcionades gratuïtament per les empreses que comercialitzen substàncies químiques perilloses. També, es poden consultar en webs com www.fichasdeseguridad.com

L’envasament del residu ha de complir diversos requisits:

 • tancament que impedisca qualsevol pèrdua de contingut,
 • sense trencaments ni deformacions,
 • l’exterior ha de ser sec i net,
 • materials: proporcionem uns envasos plàstics que són vàlids per a la major part dels residus.

envasos plástics vàlids

Per al seu transport i manipulació, el gestor de residus no pot admetre residus en botelles de vidre per la seua fragilitat i el consegüent risc. Tampoc admetrà residus sòlids en borses de plàstic.
En el cas de que el recipient no estiga en condicions acceptables, el productor haurà de transvasar el contingut a un recipient adequat que li facilitarem.
Recordeu tancar amb força les tapes per la recollida.

Els productors han de sol·licitar els envasos necessaris per als residus que generen o prevegen generar. Generalment subministrarem els mateixos envasos que es retiren, però si es necessiten més, es podrà sol·licitar els envasos necessaris juntament amb la sol·licitud de recollida.
Per motius ergonòmics, com a norma general no es subministraran garrafes de més de 10 L, per tal d’evitar problemes amb càrregues de pes excessives.

Etiquetatge

Per facilitar la classificació dels residus d’una forma ràpida, s’han elaborat etiquetes adhesives per a cadascun dels grups i se’ls ha assignat colors diferents.
S’ha d’omplir tots els camps de l’etiqueta.
El més important és que en l’etiqueta figuren els components del residu, especialment els que li donen el caràcter de perillós. Eviteu les denominacions genèriques (dissolvents, àcids, etc.)

Al cas dels residus sanitaris l’etiquetatge consisteix en:

 • grup 15: etiqueta «citotòxics» + etiqueta amb codi de barres R.CITO.GIV
 • grup 16: etiqueta «residus de risc» + etiqueta amb codi de barres R.SAN.GIII

Els productors han de sol·licitar les etiquetes corresponents als grups de residus que generen o prevegen generar. Aquestes etiquetes es subministraran en el moment de la recollida, i en cas necessari també es podran remetre per correu intern. En última instància també es poden obtenir en aquesta web a l'apartat de descàrrega d'arxius i imprimir-les.

Aconsellem que pegueu les etiquetes abans d’omplir els envasos, de manera que als laboratoris es puga identificar d’un colp de vista a on s’ha d’abocar cadascun dels residus.

Sol·licitud de recollida

Per a sol·licitar les recollides s’haurà de fer arribar al Servei de Prevenció i Medi Ambient la taula de sol·licitud de recollida, tal com es detalla al protocol per a usuaris, excepte al cas dels usuaris del magatzem de residus de Burjassot, que seguiran el protocol per a usuaris del magatzem.

Emmagatzemament

Una vegada envasat i etiquetat, el residu s’ha d’emmagatzemar en llocs que no impliquen un perill per a les persones o per a l'entorn, fins que siguen recollits.
En el cas concret de la part antiga del campus de Burjassot, caldrà portar-los al magatzem de transferència. Allà, un tècnic responsable s’encarregarà d’organitzar-los, pesar-los i emmagatzemar-los.

Tornar

Tipus d'envàs

Envasos per a residus líquids

Garrafes de 10 i 5L amb tancament hermètic.
Garrafes de 10L i 5L amb tancament hermètic.

En el cas de les garrafes de citotòxics, hauran de dipositar-se dins de contenidors blaus de 30L dissenyats a l'efecte

 

    Garrafa de citotòxics blau
 

Envasos per a residus sòlids

Sòlids químics (tots els grups excepte 15 i 16)

Contenidor grocs de 60Lcontenidor roig 30L
Contenidors roig de 60L i 30L


Citotòxics (grup 15)
Contenidors blaus de 60 i 30L contenidor blau 30L
Contenidors blaus de 60 i 30L


Sanitaris i biològics (grup 16)

 Contenidors negres de 60 L     Contenidor negre de 30L

Contenidors verd de 60L i negre de 30L

 

Tallants i punxants (grups 15 i 16)
Contenidors grocs de 5 i 10 litres
Contenidors grocs de 5 i 10L

Tornar

Protocol per a usuaris del servei de recollida de residus

Aquest protocol s’aplica a tots els centres de la Universitat, excepte als usuaris del magatzem del campus de Burjassot.
A continuació es detalla esquemàticament el procediment que cal seguir:

1. Descarregar el formulari que corresponga als residus a recollir (químics o sanitaris) i emplenar la taula de sol·licitud de recollida. Cal omplir-ne tots els camps (i el pes opcionalment), amb una atenció especial a la descripció dels residus i dels envasos. S’ha d’omplir una fila per envàs.

2. Enviar la taula de sol·licitud de recollida per correu electrònic a residus@uv.es abans de les 13h del dia anterior i demanar les etiquetes i envasos que es necessiten.

3. Es farà la recollida segons el calendari anual estipulat .En cas de qualsevol incidència (falta de dades, canvi de data de recollida), el SPMA notificaria els canvis contestant al correu electrònic. Al cas general de no haver incidències,

4. El dia indicat, acudir amb els residus al lloc de recollida.

5. Pesar separadament cada envàs que s’haja de recollir i entregar al SPMA.

Llocs de recollida i subministrament d'envasos

 • Farmàcia: recollida de residus a la plaça de garatge número 56. Els envasos es troben a la sala 17A del garatge.
 • Instituts de Paterna: recollida de residus i magatzem d’envasos a la zona de descàrrega o zona de mercaderies.
 • ETSE: recollida de residus i lliurament d’envasos a la gàbia a l’entrada de les barreres d'accés al pàrquing.
 • I2SysBio: recollida de residus i lliurament d’envasos al pàrquing, junt a la gàbia entre la porta d’accés al fitotró i la porta de manteniment de l’empresa externa.

Tornar

Protocol d’aportació de residus perillosos al magatzem de Burjassot

magatzem del campus de Burjassot

Aquest protocol s’aplica als usuaris del magatzem del campus de Burjassot.

A. Aportació al magatzem els dimecres entre les 09:00 i les 11:00 hores.

 • L’aportació la farà preferiblement una sola persona per grup de laboratori, exceptuant en casos de molt de pes o volum de residus.

 • El productor i l’oficial del SPMA comprovaran el correcte envasat i etiquetatge dels residus.

 • Es pesa el residu i es registra el seu pes, contingut, laboratori de procedència i persona de contacte (que també haurà de figurar en l’etiqueta).

 • L’oficial del SPMA donarà els envasos i etiquetes necessaris per a la producció prevista pel laboratori.

B. Recollida amb cotxe elèctric per a quantitats grans (a partir de 100 kg) entre les 11:30 i les 13:00 hores.

 • Els laboratoris que desitgen recollir els residus a les portes del seu edifici poden sol.licitar-ho cridant a l'extensió 93303.

 • El cotxe elèctric passarà per l'edifici.

 • El personal del laboratori ajudarà a carregar els residus al cotxe.

 • Al magatzem se seguirà el procediment de l’epígraf anterior (A) a partir del segon punt.

Si no teniu un carro adient per al trasllat dels residus, podem prestar-vos aquest que tenim al magatzem:

carro recollida residus laboratoris

Tornar

Descàrrega d'arxius

Per a qualsevol informació addicional podeu dirigir-vos a: residus@uv.es

formulari recollida químicsformulari de recollida QUÍMICS

formulari recollida quimicsformulari de recollida SANITARIS

calendari de recollidesCalendari de retirades

Etiquetes per als residus perillosos

Cartell per al laboratori sobre gestió de residus disponible en paper

Taula d'incompatibilitats per a mescles