University of Valencia logo Logo Faculty of Social Sciences Logo del portal

Ajudes transport per pràctiques externes curriculars al estudiantat de grau i màster de la Facultat de Ciéncies Socials (curs 2022-2023)

Aquestes ajudes tenen per finalitat finançar les despeses de desplaçament de l’estudiantat que du a terme les pràctiques externes curriculars amb l’objectiu de facilitar l’accés a tots els llocs oferts, independentment de la distància que els separe de la residència de l’estudiant.

Es financen les despeses de locomoció, derivades del desplaçament per a les practiques curriculars, a una distància mínima de 30 km del domicili de residència.

Termini de presentació

Les solꞏlicituds s’han de presentar en el registre electrònic de la Universitat de València dirigides a la Facultat de Ciències Socials, i es poden presentar des de l'1 de juny fins al 29 de juliol de 2023.

La quantia de les ajudes és:

a) De 30 km. fins a 40 km.: 150 euros.

b) De 40 km. Fins 60 km: 250 euros.

c) Més de 60 km.: 350 euros

Bases de la convocatòria

Accés Registre electrònic

Les solꞏlicituds han d’incloure:

a) Imprés de sol·licitud que trobareu ací

b) Documentació acreditativa del domicili de residència habitual (certificat d’empadronament).

c) Informe del tutor extern de les pràctiques que acredite l’assistència presencial a les practiques, imprés prement ací

d) Annex de la pràctica

e) fitxa de tercer s’ha de omplir i signar

f) document del banc de titularitat del compte

g) còpia del dni


 

Work placements are essentially a training activity for the students, who are supervised by a tutor at their company or institution, and by an academic tutor of the University of Valencia. Their main objective is to enable students to apply and to help them complement the knowledge they have acquired throughout their academic training, whilst at the same time utilising their acquired skills that have prepared them for the professional world, facilitated their employment and encouraged their entrepreneurial ability. 

--

--