Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

Ajudes transport per pràctiques externes curriculars al estudiantat de grau i màster de la Facultat de Ciéncies Socials (curs 2021-2022)

Bases de la convocatòria

Accés Registre electrònic

Les solꞏlicituds han d’incloure:

a) Imprés de sol·licitud que trobareu ací

b) Documentació acreditativa del domicili de residència habitual (certificat d’empadronament).

c) Informe del tutor extern de les pràctiques que acredite l’assistència presencial a les practiques, imprés prement ací

d) fitxa de tercer s’ha de omplir i signar

c) document del banc de titularitat del compte

d) còpia del dni


 

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per un tutor de l’empresa o institució on es desenvolupa i per un tutor acadèmic de la Universitat de València. Té com a principal objectiu permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l’adquisició de competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals, faciliten la seua ocupació i fomenten la seua capacitat d’empreniment.

La Universitat de València considera les pràctiques externes com una metodologia important i necessària en l'aprenentatge i preparació dels seus estudiants i, al mateix temps, de vinculació amb la societat, i disposa d'un reglament propi que les regula. Per cada centre universitari existeix una comissió de pràctiques que té, entre unes altres, la missió de promoure i de supervisar acadèmicament les pràctiques formatives.

Existeixen dos tipus de pràctiques: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars es configuren com activitats acadèmiques integrades en el pla d’estudis del qual es tracte (graus i postgraus), que es corresponen amb un mòdul, matèria o assignatura. Per una altra banda, les extracurriculars són aquelles que els/les estudiants/es poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació (graus i postgraus) i que, encara tenint el mateix fi que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d’estudis.

En relació a la realització de pràctiques amb persones menors d'edat i en compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l’estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d’aportar obligatòriament una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia.

Les Pràctiques Externes estan regulades pel Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València.

Podeu trobar més informació a les pàgines de la Facultat de Ciències Socials i de la Fundació Universitat – Empresa de la Universitat de València.