Logo UVFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Aquesta normativa regula les condicions de permanència dels estudiants/tes matriculats en estudis conduents a títols oficials.

Rendiment mínim i penalització per incompliment

Els estudiants i les estudiantes de primer curs de nou ingrés hauran de superar almenys 12 crèdits.

Si no compleixen eixe requisit establerts en l'apartat anterior no podran matricular-se en la mateixa titulació fins que passen dos anys acadèmics.

Amb caràcter general, una assignatura adaptada o convalidada és una assignatura superada.

Aquesta regla s’aplicarà tant als estudiants i estudiantes a temps complet com als de temps parcial.

Nombre màxim de convocatòries

Els estudiants/tes disposen de sis convocatòries per a superar cada assignatura.

Es considerarà que la condició de no presentat en l’acta no consumeix convocatoria.

Els estudiants amb 15% o menys pendent per a finalitzar la titulació no se'ls aplicarà la limitació de convocatòries

Excepcions

Queden exempts de les limitacions anteriors aquells que justifiquen circumstàncies de força major que puguen haver influit en el rendiment.

Serà competència del degà o degana i del director o directora del centre la decisió sobre cada cas.

Trasllats

Als estudiants i les estudiantes provinents d'altres universitats, se'ls aplicarà el mateix tracte que als estudiants i les estudiantes de la Universitat de València.

Als i les estudiants qui obtinguen el trasllat d'expedient a la Universitat, se'ls computaran les convocatòries utilitzades.

Normativa aplicable