Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

Sol·licitud del règim de dedicació d'estudis a temps parcial

Descripció

El règim de dedicació ordinària de l'alumnat és el de temps complet. La persona que vulga cursar els estudis a temps parcial ho ha de sol·licitar en el termini fixat i ha de formalitzar la matrícula dins les trajectòries curriculars establertes pel centre responsable de la titulació. Es podria matricular d'un mínim de 24 crèdits i un màxim de 36 (Reglament de Matrícula de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 107/2017).

Àmbit d'aplicació

El règim de dedicació a temps parcial es demanarà per causes justificades, entre d'altres, per activitat laboral regular i acreditada, la pràctica esportiva d'alt nivell, necessitats educatives especials, responsabilitats familiars o de representació estudiantil.

Termini (excepte alumnat de nou ingrés): del 3 al 17 de juliol de 2023.

Lloc: Seu electrònica de la Universitat de València

Procediment (excepte alumnat de nou ingrés):

 • L'alumnat prepara la seua matrícula a partir de l'1 de juliol.
 • Es presenta la sol·licitud mitjançant la seu electrònica de la UV i s'adjunta la documentació necessària.
 • Abans de la cita de matrícula, es notificarà les resolucions d'aquest procediment a través de la seu electrònica. 

Procediment per a l'alumnat de nou ingrés:

Resolució de les sol·licituds presentades per l'alumnat de nou ingrés, Grau i Màster:

Una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds, podran consultar la resolució al seu "lloc personal" de la seu electrònica. A més a més, podran comprovar la matrícula actualitzada a través de la Secretaria Virtual del seu "Entorn d'usuari".


 

 

La matrícula, procediment que cal formalitzar per a poder cursar els estudis, és ferma quan se n’efectua el pagament o s'acredita l’existència de causa d’exempció (beca, discapacitat, etc.). 

La matrícula es realitza online.

1. Matrícula i règim de dedicació
2. Límits de la matrícula
3. Formalització de la matrícula
4. Modificació de la matrícula
5. Matrícula en grups amb docència en anglés
6. Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d’edat
7. Normativa aplicable

1. Matrícula i règim de dedicació

El règim de dedicació dels estudiants i les estudiantes és, amb carácter general, de temps complet, amb 60 crèdits per curs acadèmic. No obstant, pot sol.licitar-se, per a cada curs, la dedicació parcial, ajustant-se a una organització específica de les matèries i cursos que els centres poden disposar a tal efecte. El règim de dedicació parcial s'ha de sol.licitar per causes justificades, entre d’altres:

 • activitat laboral regular i acreditada
 • pràctica esportiva d'alt nivell
 • necessitats educatives especials
 • responsabilitats familiars
 • responsabilitats de representació estudiantil

2. Límits de la matrícula

Estudiants a temps complet: s'hauran de matrícula d'un mínim de 36 crèdits i un màxim de 72.

 • Hauran d'incloure obligatòriament la matrícula de totes les assignatures pendents
 • En aquests còmputs no està inclòs el Treball Fi de Grau
 • Es podrà efectuar la matrícula per menys de 36 crèdits en el cas que a un estudiant li falte un nombre inferior per acabar la titulació
 • Es podrà sol.licitar la superació del límit màxim en el cas de finalització d'estudis
 • Els estudiants que durant dos cursos consecutius no superen més de 36 crèdits, no se'ls permetrà en el curs següent matricular-se de més de 36 crèdits, a excepció.de causes de força major.

Estudiants a temps parcial: s'hauran de matrícula d'un mínim de 24 crèdits i un màxim de 36.

3. Formalització de la matrícula 

 • En l'automatrícula es considerarà que l'estudiant dóna la seua conformitat en validar les dades.
 • En el cas que en el procés de verificació quede constància de la falsetat, ocultació de dades o el no compliment dels requisits per a realitzar els estudis, quedarà sense efectes la sol.licitud de matrícula i tots els actes que s'hagen realitzat.
 • La matrícula no és definitiva fins que no es produeix el pagament de les taxes, llevat dels casos d’exempció previstos a la normativa vigent..

4. Modificació de la matrícula

Dins els terminis fixats a aquest efecte per cada centre, els estudiants i les estudiantes poden sol.licitar al degà o la degana o al director o la directora del centre la modificació de la matrícula. Aquesta modificació és reservada als supòsits següents, acreditats degudament:

 • Assignatures ja aprovades o reconegudes.
 • Acabament d’estudis.
 • Completar crèdits per a beques.
 • Qualsevol altre que considere el centre.

5. Matrícula en grups ambs docència en anglés (a partir del curs 2022/23 substitueixen als anteriors grups ARA)

 

Requisits i condicions

 • Per a l'accés a aquests grups consultar la informació específica de cada facultat.
 • Almenys un 50% de les classes s'impartiran en anglés.
 • S'haurà d'acreditar el nivell B2 d'anglés entre la data d'inscripció al grup i la finalització del primer curs. En cas del Grau en International Business s'haurà d'acreditar en el moment de la matrícula.
 • Constarà un esment de pertinença a aquest grup en el Suplement Europeu al Títol si es completa el grau amb almenys el 50 per cent dels crèdits cursats en anglés.

Titulacions 

 • Facultat d'Economia
  • Grau en ADE, Grau en Economia, Grau en Finances i Comptabilitat i Grau en International Business. 
 • Facultat de Farmàcia
  • Grau en Farmàcia.
 • Facultat de Medicina i Odontologia
  • Grau en Medicina. 
 • Facultat de Psicologia
  • Grau en Psicologia.
 • Facultat de Dret
  • Grau en Dret. 

Als estudiants que s'hagen matriculat en un grup ARA amb anterioritat al curs 2022/23 se'ls mantindran les mateixes condicions que estigueren vigents en el moment que es va matricular per primera vegada en aquests grups.

6. Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d’edat

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protección a la infancia i a l’adolescència, els estudiants que vulguen o hagen de realizar practiques que impliquen un contacte habitual amb menors, han d’aportar obligatòriament una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més información clica ací.

7. Normativa aplicable