Logo UVFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Presentació de la Facultat

Història

La història de la nostra Facultat comença amb l'Acord de la Junta de Govern de la Universitat de València , en la seua sessió de 30 d'abril de 1998, en la que va acordar "Elevar al Claustre de la mateixa, expedient de creació de la Facultat de Ciències Socials i la conseqüent supressió de les Escoles Universitàries de Relacions Laborals i Treball Social ".
 
El Claustre de la Universitat va aprovar la proposta el 26 de gener de 1999, per una àmplia majoria 236 vots a favor, 0 en contra i 1 abstenció.
 
El Consell Social de la Universitat aprova la proposta del Claustre el 30 de març del mateix any i ho eleva a la Generalitat Valenciana.
 
Per Decret 192/1999 de 19 d'octubre del Govern Valencià es crea la Facultat de Ciències Socials, comptant amb els informes favorables del Consell d'Universitats i havent tingut coneixement el Consell Interuniversitari de la Comunitat Valenciana en la seua sessió de 5 de juliol de 1999.
 
Al Maig del mateix any es convoquen eleccions a Junta de Centre i es nomena un Degà en funcions, amb l'encàrrec de realitzar el Reglament de Règim Intern del Centre. 
 

Història de l'Escola Universitària de Relacions Laborals 

Les ensenyances de Graduat Social, pertanyien a l'origen al Ministeri de Treball i Seguretat Social i és per mitjà del Real Decret de 13 de juny de 1986 núm.1524/1986 (Presidència) que es produïx la integració de les ensenyances de Graduats Socials a la Universitat de València.
 
Pel Reial Decret 477/1989 de 5 de maig es traspassa les funcions i servicis de l'Administració de l'Estat al Govern Valencià en matèria d'ensenyances de Graduat Social.
 
Per Decret 112/1989 de 17 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana s'integra l'Escola Social en la Universitat de València com a Escola Universitària de Graduats Socials. 
 
Per Decret 139/1994 de 18 de juliol del Govern Valencià es transforma l'Escola Universitària de Graduats Socials en Escola Universitària de Relacions Laborals. 
 
Esta Escola se suprimix per Decret 192/1999 de 19 d'octubre del Govern Valencià al mateix temps que es crea la Facultat de Ciències Socials. 
 
 

Història de l'Escola Universitària de Treball Social

 
L'origen lo encontramos en la Diputació Provincial , qui el 20 d'agost de 1985 autoritza la creació de l'Escola Universitària de Treball Social, adscrita a la Universitat de València, havent sigut informada preceptivament per la Universitat i pel Consell d'Universitats.
 
Pel Decret 204/1985 de 23 de desembre del Consell de la Generalitat Valenciana s'autoritza la creació de l'Escola Universitària de Treball Social. 
 
Pel Decret 117/1989 de 28 de juliol s'integra totalment la dita escola universitària en la Universitat de València.
 
Esta Escola se suprimix per Decret 192/1999 de 19 d'octubre del Govern Valèncià, al mateix temps que es crea la Facultat de Ciències Socials.