Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Socials Logo del portal

 • Grau en Sociologia
  imatge de la noticia

  El Grau en Sociologia proporciona una sòlida formació en relació amb l’anàlisi científica dels diversos fenòmens socials que caracteritzen les societats contemporànies, les seues institucions i les interaccions entre els diferents grups socials. Aquesta formació té un vessant tècnic molt important relacionat amb la pràctica de la investigació social i amb la planificació i la intervenció social, alhora que requereix una especial sensibilitat crítica que no es dóna en altres estudis. La finalitat última és capacitar per al desenvolupament d’estratègies d’acció social que possibiliten una millora de les condicions i qualitat de vida en aquestes societats.

 • Grau en Sociologia
  Perfil

  La formació que ofereix el grau combina la capacitat per al raonament analític, les habilitats d’observació i comprensió de l’entorn social i la iniciativa a l’hora de plantejar solucions als diversos problemes socials existents. Aquests estudis possibiliten una polivalència que fa que els graduats en Sociologia treballen en àmbits molt diferents, com ara la intervenció social, les polítiques públiques, la investigació, l’organització del treball o l’educació. Aquesta tasca es pot dur a terme tant en institucions públiques com privades, entre les quals destaquen les administracions públiques, els centres d’investigació sociològica, empreses d’estudis i assessorament o els instituts d’anàlisi i planificació.

 • Grau en Sociologia
  Informació pràctica
  • Les assignatures obligatòries poden ser quadrimestrals (de 6 crèdits) o anuals (de 9 crèdits).
  • Una de les característiques del títol és que requereix coneixements multidisciplinaris que abasten àrees diferents: economia, història, psicologia, sociologia, estadística, etc.
  • Cal tenir en compte que aquest grau té assignatures vinculades a l’anàlisi estadística, descriptiva i inferencial.
  • És convenient que l’estudiantat tinga una disposició empàtica per a comprendre l’objecte d’estudi.
  • Hi ha la possibilitat de cursar el programa de doble titulació en Sociologia + Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, amb un total de 321 crèdits
 • Grau en Sociologia
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 75
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 0 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/sociologia
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General7,718
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.7,3
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Ciències Socials
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, 4b46021 València (València)
  963 828 500 Geolocalització
 • Grau en Sociologia
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,1
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Treball Social
  imatge de la noticia

  El Grau en Treball social té per objectiu la investigació, la intervenció i l’avaluació social davant les necessitats socials per a promoure el canvi, la resolució dels problemes en les relacions humanes i l’enfortiment i la llibertat de la societat per a incrementar el benestar i la cohesió. Per aconseguir-ho, les persones titulades en aquest grau apliquen la metodologia específica en què s’integra el treball social de cas, grup i comunitat.

 • Grau en Treball Social
  Perfil

  El títol de grau en Treball Social capacita per a intervenir en contextos socials i institucionals en què viuen les persones, les famílies, els grups, les organitzacions i les comunitats, mitjançant l’assistència, la mediació, els processos d’ajuda, l’educació, la defensa, la negociació en conflictes i la transformació i la integració en aquests contextos. En aquesta carrera es formen per participar en la planificació, la formulació, el desenvolupament i l’avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials, per contribuir a la ciutadania activa mitjançant la potenciació de la igualtat i la garantia dels drets humans i socials; i per treballar en la prevenció dels problemes socials.

  Mencions
  • Igualtat i Benestar Social
  • Interculturalitat, Cooperació i Exclusió Social
  • Salut
  • Suport Personal, Educatiu i Familiar
 • Grau en Treball Social
  Informació pràctica
  • Les pràctiques externes es fan en dos moments diferents del procés de formació, en segon i quart cursos.
  • En aquest grau s’ofereixen quatre mencions que aporten la formació bàsica necessària per a conèixer el marc d’actuació professional amb diversos sectors poblacionals.
  • Els itineraris formatius estan vinculats a les pràctiques externes.
  • És possible vincular el treball de fi de grau a la temàtica de les pràctiques externes.
 • Grau en Treball Social
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 230
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 0 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/treball-social
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General8,11
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.7,026
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Ciències Socials
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, 4b46021 València (València)
  963 828 500 Geolocalització
 • Grau en Treball Social
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,1
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  imatge de la noticia

  El Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans té per objectiu l’adquisició de la formació necessària per a comprendre d’una forma integrada la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball humà, atenent les perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica. Així mateix, promou l’esperit crític davant els problemes socials i laborals, la responsabilitat i el sentit ètic per a l’aplicació i la defensa dels drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i els valors democràtics.

 • Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  Perfil

  Les persones titulades en Relacions Laborals i Recursos Humans estan capacitades per a aplicar els coneixements teòrics, les destreses i les habilitats en els àmbits professionals següents: la consultoria i l’assessorament laboral, la gestió i la direcció de recursos humans, l’organització del treball i de la gestió i la mediació d’ocupació en el mercat de treball. El treball es pot desenvolupar tant en el sector privat com en el públic. La formació rebuda faculta per a l’aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques.

  Mencions

  Assessoria Laboral i Empresarial

  Intervenció en el Mercat de Treball i Polítiques Sociolaborals

  Recursos Humans

 • Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  Informació pràctica
  • El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans permet col·legiar-se i exercir professionalment com a graduat o graduada social.
  • Les tres mencions estan vinculades a les eixides laborals més comunes; l’estudiantat pot triar una de les mencions o combinar optatives de totes tres.
  • L’activitat professional es desenvolupa en: despatxos de graduats socials; departaments de recursos humans o d’administració i direcció de personal en empreses i administracions públiques; assessories juridicolaborals; agències de desenvolupament local; serveis vinculats al sistema autonòmic i nacional de treball, ocupació i seguretat social; plans locals, autonòmics i estatals vinculats a polítiques laborals; centres i agències de cooperació i desenvolupament; projectes i accions socials, etc.
  • La titulació integra les pràctiques en empreses i institucions i les relaciona amb els àmbits laborals abans esmentats.
 • Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 250
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 0 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/relacions-laborals
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General7,8
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.7,15
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Ciències Socials
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, 4b46021 València (València)
  963 828 500 Geolocalització
 • Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: 0,2
  Llatí: 0,2
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: 0,2
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: 0,1
  Economia de l'Empresa: 0,2
  Cultura Audiovisual II: 0,1
  Geografia: 0,2
  Disseny: 0,1
  Grec II: 0,1
  Ciències
  Història de l'Art: 0,1
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: 0,2
  Dibuix Tècnic II: 0,1
   
  Física: 0,1
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Doble Grau en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
  imatge de la noticia

  El doble grau en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública (programa vigent / programa a extingir) proporciona la formació, els coneixements i la metodologia necessaris en ambdós camps. D’una banda, el grau en Sociologia capacita per al desenvolupament d’estratègies d’acció social que possibiliten una millora de les condicions i qualitat de vida en aquestes societats, i ofereix la formació necessària per a analitzar...

 • Doble Grau en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
  Perfil

  Els graduats en Sociologia poden treballar en àmbits molt diferents, com la intervenció social, les polítiques públiques, la investigació, l’organització del treball o l’educació. Aquesta tasca es pot dur a terme tant en institucions públiques com privades. Com a titulats en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, poden accedir a funcions variades en els nivells mitjà i alt de diferents administracions públiques (internacionals, europees, estatals, autonòmiques i locals). En l’àmbit privat poden treballar com a assessors interns i externs d’empreses, partits polítics, sindicats, ONG, etc.

 • Doble Grau en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
  Informació pràctica
  • La planificació dels estudis permet obtenir els graus en Sociologia i en Ciències Polítiques en cinc cursos.
  • Les assignatures de 12 i 9 crèdits són anuals i les de 6 i 4,5 són quadrimestrals.
  • En cas que es vulga abandonar el programa de doble titulació i continuar en un dels dos graus, l’estudiantat pot triar en quin dels dos continua.
  • El centre de referència a efectes de matrícula i gestió d’expedients és la Facultat de Ciències Socials.
  • En l'accés a les dobles titulacions es tindran en compte les mateixes assignatures que ponderen per a cadascun dels graus individualment.
 • Doble Grau en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
  Crèdits: 336
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 40
  Idioma: Castellà, Valencià
  Preu: 12,79 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General9,998
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.5
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Ciències Socials
  Campus de TarongersAv. dels Tarongers, 4b46021 València (València)
  963 828 500 Geolocalització
 • Doble Grau en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -