Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez Logo del portal

Institut d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans,  del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL)

El 30 de gener de 2008, el Consell de Govern de la Universitat de València (UV) va aprovar la creació de l'Institut Universitari de Recerca en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament organizacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL). Amb aquest projecte, es pretén fomentar des de l'àmbit acadèmic la recerca per a millorar tant la qualitat de vida com les organitzacions en l'àmbit laboral.

Amb propostes com la qual ara engega la Universitat de València, a través de la creació d'un institut d'aquestes característiques, no solament s'aconsegueix fomentar i difondre la recerca psicològica, sinó que s'afavoreix també l'aplicació dels coneixements i eines que la Psicologia pot aportar en diferents àmbits de la societat, com pot ser el de la qualitat de vida laboral i el millor funcionament de les organitzacions en el camp del treball.

La recerca de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions en el nostre país s'ha realitzat predominantment, en les ultimes dècades, en els departaments universitaris i amb freqüència en grups relativament xicotets en els seus començaments. Durant els últims anys s'han anat configurant i consolidant grups d'investigadors en un bon nombre d'universitats sobre aquesta temàtica, s'han realitzat projectes subvencionats mitjançant convocatòries competitives i s'han escrit tesis doctorals. A més, el nivell de publicació en aquest àmbit és cada vegada més voluminós, com hem pogut mostrar en diverses publicacions en col·laboració amb la professora Munduate sobre el Desenvolupament de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions a Espanya.

No obstant açò, les demandes actuals, la cooperació en xarxa amb centres de recerca europeus i la forta competitivitat en l'obtenció de recursos en convocatòries de recerca requereixen unitats de recerca de grandària i massa crítica suficient per a abordar projectes de certa envergadura en un context multidisciplinari i en diversos àmbits, i de l'activitat científica: recerca bàsica, I D i, avaluació i prestació de serveis a empreses. A més, requereix crear contextos qualificats per a la formació dels investigadors en programes de qualitat. Necessita també projecció internacional.

Aquestes són les funcions principals d'un Institut Universitari que pretén oferir una "interfaç" amistosa i de qualitat amb els potencials demandants de generació i transferència de coneixement. Aquesta necessitat s'està fent sentir també en l'àmbit del treball i les empreses, en els aspectes més directament relacionats amb les persones que les integren i els sistemes organitzatius. Davant aquesta constatació, i tenint en compte els desenvolupaments realitzats en aquest camp en la nostra universitat, els seus òrgans de govern han vist la conveniència i l'oportunitat de crear un Institut d'aquestes característiques.

L'IDOCAL es proposa un desenvolupament amb major abast d'actuacions de les quals ja estan en marxa, al costat d'altres mesures de nova creació. La Unitat de Recerca de Psicologia del Treball i de les Organitzacions (UIPOT), creada fa més de 25 anys, compte en l'actualitat amb més de vint investigadors a temps complet, diversos tècnics i 12 becaris de recerca. A més, compta amb una llarga trajectòria de cooperació amb un grup de professors de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Aquesta Unitat ha aconseguit assoliments que constitueixen la base de la creació de l'Institut IDOCAL. D'una banda, va ser reconeguda per la Generalitat de València com a grup investigador d'excel·lència fa ara quasi una dècada. Per l'altra, ha coordinat des de fa més d'un quinquenni el Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de les Organitzacions i del Treball desenvolupat amb altres quatre universitats espanyoles (Barcelona, Complutense de Madrid, Sevilla, Jaime I) i que ha explicat des del seu començament amb l'esment de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència. A més, ha aconseguit el reconeixement de la Unió Europea amb l'aprovació del Master Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, Organitzacions i RRHH , coordinant un consorci format amb altres quatre universitats europees (Barcelona, Bolonya, Coïmbra i Paris 5). La Comissió Nacional de Ciència i Tecnologia del Ministeri d'Educació i Ciència li va concedir un projecte Consolider Eix C (per a cinc anys), la qual cosa suposa un reconeixement a la qualitat de la seua recerca i nous reptes en l'activitat investigadora.

Ara, amb la creació d'aquest nou Institut, altres grups, també amb una trajectòria investigadora àmplia i de qualitat, s'integren en un projecte conjunt. Així, es compta amb un grup de recerca en Psicobiología de l'estrès, un altre en temàtiques relacionades amb el desenvolupament de carreres i assessorament vocacional i un tercer provinent de l'àmbit de la recerca de mercats amb àmplia activitat investigadora en la qualitat del servei i la satisfacció dels clients. Amb totes aquestes incorporacions, s'aconsegueix un grup de més de 50 investigadors, dels quals, uns 15 estan en fase de formació a través dels programes de doctorat que es van a integrar en l'Institut. Entre les accions que es plantegen continuar o iniciar cal esmentar, d'una banda, el desenvolupament dels diversos projectes de recerca que es troben en marxa i, per l'altra, la realització del pla estratègic de recerca per al primer cuatrienio de l'Institut.

D'altra banda, es va a continuar amb la implantació del Master Erasmus Mundus i la implantació del nou programa de Doctorat, que incorporarà les directrius de la Convergència Europea i la nova legislació en aquesta matèria. En tercer lloc, es va a implantar un sistema que permeta potenciar la I D per a atendre a les demandes d'empreses i altres organismes i institucions amb les quals les unitats que configuren l'IDOCAL tenen relacions de cooperació. Finalment, es persegueix la consolidació de les relacions internacionals.

Els reptes de la creació de titulacions conjuntes, juntament amb la necessitat d'intensificar la col·laboració en xarxa amb centres de recerca d'altres països europeus i d'altres regions del món, són aspectes als quals l'Institut va a dedicar especial atenció.

En el que a la recerca es refereix, per al pròxim cuatrienio, l'IDOCAL es planteja les següents línies de recerca, integrades cadascuna per diversos projectes finançats: 1) Estratègia i gestió del canvi organizacional, 2) clima en les organitzacions, 3) grups de treball i tecnologies de la informació i la comunicació, 4) diversitat en les unitats de treball, 5) cultura de seguretat en sistemes soci-tècnics complexos d'alta fiabilitat, i 6) qualitat de servei, relacions amb clients i satisfacció d'usuaris.

Web