Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

El sistema universitari espanyol en el seu conjunt i cadascuna de les institucions universitàries han de respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives generades per la societat. En el context d'una societat del coneixement i de creixent internacionalització de l'oferta universitària, assegurar la qualitat de la formació en els diferents estudis és un repte ineludible, sobretot quan la societat ha dipositat la confiança i ha aportat recursos considerables perquè les universitats compleixen amb aquesta funció.

Amb la incorporació d'estratègies de millora contínua, les universitats poden desenvolupar i controlar les seues actuacions, revisar-les i redefinir-fins a aconseguir els objectius previstos.

D'altra banda, el marc normatiu també assenyala que els diferents òrgans d'avaluació (agències) han de contribuir, a través dels processos d'avaluació externa, a garantir els objectius de qualitat universitària. La conjunció ordenada de les actuacions internes i externes d'universitats i agències ha contribuït a l'establiment de sistemes de garantia interna de qualitat. D'ací que no només les universitats, sinó també les agències siguin requerides a establir els seus propis SGIQ, així com sotmetre a l'avaluació externa d'acord a Criteris i directrius europees per a la Garantia de la Qualitat en l'EEES, adoptats a Bergen (2005) pels ministres signataris del Procés de Bolonya.

Per donar suport a les universitats, i en especial als centres universitaris, en la definició dels SGIQ, ANECA, AQU i ACSUG van promoure la iniciativa del programa AUDIT, l'any 2007, amb l'objectiu d'orientar i facilitar aquesta definició.

En definitiva, amb aquesta iniciativa, dirigida als centres universitaris es pretén orientar el disseny del conjunt de SGIQ que integrin totes aquelles activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels ensenyaments.

D'altra banda, també tracta de ser una eina que contribueix al reconeixement dels SGIQ dissenyats pels centres. Aquest programa, per tant , inclou un procés de certificació del disseny dels SGIQ. Aquest procés permet als centres assegurar l'adequació i pertinència del seu disseny donat el compliment dels requisits prèviament establerts.

La Universitat de València va obtenir l'any 2008 el POSITIU en el procés de verificació del disseny SGIQ de tres centres:

  • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
  • Facultat de Dret i
  • Facultat de Farmàcia

Actualment s'està implantant el SGIQ en tots els centres de la Universitat , ja que així va ser acordat i explicitat en les memòries de verificació de tots els títols oficials de la universitat.

En una tercera etapa, el programa AUDIT permetrà concloure amb el procés de certificació de la implantació dels SGIQ. En l'actualitat, l'ANECA es troba en el procés de validació del model per a dur a terme aquesta certificació.