University of Valencia logo Logo University Institute of Women Studies Logo del portal

TERESA EMPAR AGUADO:

PROJECTE INNOVAGEN

PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA DEL GRAU EN RELACIONS LABORALS COM A ELEMENT D’INNOVACIÓ I PRÀCTICA DE BONA CIÈNCIA (II) 

RESUM

El Projecte d’Innovació Docent (PID) naix per impulsar, consolidar i arrelar la implantació de la perspectiva de gènere de forma transversal en el Grau en Relacions laborals i Recursos Humans. Les anàlisis de gènere amb caràcter integrat són un element d’Innovació de darrera generació. El PID permetrà adoptar mesures directes d’incorporació del gènere en la docència ordinària i en la complementaria.

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Incorporar la perspectiva de gènere (PdG) a l’àmbit universitari és incorporar una política integral per promoure la igualtat de gènere i la diversitat en la recerca, la docència i la gestió de les universitats, tots ells àmbits afectats per diferents biaixos de gènere. Com a estratègia transversal, implica que totes les polítiques tinguen en compte les característiques, necessitats i interessos tant de les dones com dels homes, tot distingint els aspectes biològics (sexe) de les representacions socials (normes, rols, estereotips) que es construeixen culturalment i històricament de la feminitat i la masculinitat (gènere) a partir de la diferència sexual.

El nostre PID pretén incorporar a la docència del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans (GRLyRH) aquesta perspectiva de gènere necessària per a formar professionals en el món del treball amb una completa visió de la igualtat real, necessària i incompleta en els actuals programes d’estudis. Per açò creiem imprescindibles dos tipus d’actuacions: incorporar més perspectiva de gènere en la docència ordinària; i, simultàniament, complementar la docència en aula amb activitats complementàries a les diferents assignatures.

El GRLyRH de la UV té per objectiu l’adquisició de la formació necessària per a comprendre d’una forma integrada la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball humà, atenent les perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica. Així mateix, promou l’esperit crític davant els problemes socials i laborals, la responsabilitat i el sentit ètic per a l’aplicació i la defensa dels drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i els valors democràtics. 

En aquest context sembla necessari realitzar un esforç per incorporar de forma efectiva la PdG en la formació d’aquests professionals, tenint en compte que organismes internacionals han declarat que la igualtat tardarà un segle en arribar al món del treball. Identificar conductes discriminatòries, dissenyar estratègies front a la desigualtat laboral i obtenir respostes igualitàries requereix incrementar la PdG en la docència del GRLyRH.

Una transferència de coneixement a les aules sensible al sexe i al gènere comporta diferents beneficis, tant per al professorat com per a l’alumnat. D’una banda, en aprofundir en la comprensió de les necessitats i comportaments del conjunt de la població s’eviten les interpretacions parcials o esbiaixades, tant a nivell teòric com empíric, que es produeixen quan es parteix de l’home com a referent universal o no es té en compte la diversitat del subjecte dones i del subjecte homes. D’altra banda, proporcionar a l’alumnat noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere contribueix a desenvolupar el seu esperit crític i a adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la seua pràctica professional futura. 

Amb aquest objectiu vam obtenir en la convocatòria 2019-2020 un Projecte d’Innovació Docent amb la voluntat d’incorporar a la docència del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans. En aquest sentit el PID INNOVAGEN 2019-2020 ha desenvolupant una ampla sèrie d’activitats fins al moment de finalització de la docència presencial, a través de seminaris entre el professorat que en forma part, la realització d’una sèrie d’activitats complementàries dirigides als diferents cursos i grups de la titulació així com activitats formatives dels i les membres, participació en congressos a traves de comunicacions i/o ponències.

Però, el nostre objectiu no es pot aconseguir en un únic curs acadèmic, per la qual cosa necessitem renovar el PID per al curs 2020-2021 i continuar les sinèrgies creades en el grup de professores i professors, ampliant la implicació personal, les matèries impartides, incorporant noves professores i expertes en la qüestió i realitzant noves activitats per tal d’aconseguir una formació completa en PdG.

INVESTIGADORES PRINCIPALS DEL PROJECTE I EQUIP I COORDINACIÓ

Empar Aguado Bloise (Departament de Sociologia i Antropologia Social)

Elena Garcia-Testal (Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

EQUIP DEL PROJECTE 

Fernando Fita Ortega (Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

Josep Vicent Pitxer i Campos (Departament d’Economia Aplicada)

Josep Banyuls Llopis (Departament d’Economia Aplicada)

Ernest Cano Cano (Departament d’Economia Aplicada)

Joan Ramon Gallego Bono (Departament d’Economia Aplicada)

Juan Antonio Altés Tárrega (Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

Vanessa Cordero Gordillo (Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

Raúl Lorente Campos (Departament de Sociologia i Antropologia Social)

Cristina Benlloch Domènech (Departament de Sociologia i Antropologia Social)

Rosario Fernández Coronado (Departament de Sociologia i Antropologia Social)

Cayetano Nuñez González (Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

Carmen Tatay (Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

Pilar Fernández Albiach ((Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

Mª José Aradilla Marqués (Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

Celia Fernández Prats (Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

María Pons Carmena (Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social)

Teresa Canet Giner (Departament de Direcció d’Empreses)

Francisco Balbastre Benavent (Departament de Direcció d’Empreses)

Anna Redondo Cano (Departament de Direcció d’Empreses)

Óscar Muñoz González (Universitat de València)

Anna Pérez Quintana (Universitat de Vic)

Inmaculada Pastor Gosálbez (Universitat Rovira i Virgili)

Mª José Díaz Santiago (Universidad Complutense de Madrid)

Pilar Rodríguez Martínez (Universidad de Almeria)

Elisa García Mingo (Centro Universitario Villanueva)

Mª Angustias Benito Benítez (Universidad de Cádiz)