UVtransparenciaUniversitat de València Logo del portal

Governing Bodies

Reference Rules File(s)
DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACGUV 26/2019

Reglament per a la realització de reunions i adopció d'acords a distància per part d'òrgans col·legiats de la Universitat de València (Estudi General). (CG 18-II-2019).

+ info

Aquest Reglament ha estat modificat provisionalment per les resolucions que figuren al marge mentre hi haja recomanacions de les autoritats sanitàries per la pandèmia.

-info
ACGUV 306/2000

Delegació de competències de la Junta de Govern en el rector per acordar actes de tràmit en els procediments de recursos. (JG 27-X-2000)

ACUV 17/2004

Reglament d'organització i funcionament de la Sindicatura Universitària de Greuges. (Claustre 9-XI-2004)

ACUV 14/2004

Reglament del Consell de Govern. (Claustre 9-XI-2004. Modificat en el Claustre 14-VII-2005. Modificat en el Claustre de 14-I-2010. Modificat en el Claustre de 20-II-2020)

ACUV 15/2004

Reglament de règim intern del Claustre. (Claustre 9-XI-2004. Modificat Claustre 14-I-2010. Modificat Claustre 5-II-2015).

ACGUV 144/2020

Reglament de coordinació entre centres de cada Campus. (CG 6-X-2020).

 

Electoral Procedures

Reference Rules File(s)
ACGUV 80/2005

Equiparació a efectes electorals del personal investigador en formació contractat i del personal contractat a l'empar del programa "Juan de la Cierva". (CG 26-IV-2005)

ACGUV 79/2005

Delegació del Consell de Govern en la Junta Electoral de la Universitat de la competència d'adscripcions censals (CG 26-IV-2005. Modificat en CG 24-VI-2008. Modificat en CG 26-XI-2008. Modificat en CG 26-III-2009. Modificat en CG 26-I-2010. Modificat en CG 29-XI-2010. Modificat en CG 1-II-2012). Deroga la "Delegació del Consell de Govern en la Junta Electoral de la Universitat de la competència d'adscripcions censals" (JG 10-IV-2001)

ACUV 4/2014

Reglament electoral general de la Universitat de València. (Claustre 22-V-2014.Amb correcció d'errades) ( Deroga l'anterior Reglament d'Eleccions a Claustre de 16-VII-2009 i el Reglament d'eleccions a rector o rectora aprovat en Claustre de 19-IX-2009)