University of Valencia logo Logo del portal

  • Rectorat

Governing Bodies

Reference Rules File(s)
DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACGUV 26/2019

Reglament per a la realització de reunions i adopció d'acords a distància per part d'òrgans col·legiats de la Universitat de València (Estudi General). (CG 18-II-2019).

ACGUV 306/2000

Delegació de competències de la Junta de Govern en el rector per acordar actes de tràmit en els procediments de recursos. (JG 27-X-2000)

ACUV 17/2004

Reglament d'organització i funcionament de la Sindicatura Universitària de Greuges. (Claustre 9-XI-2004)

ACUV 14/2004

Reglament del Consell de Govern. (Claustre 9-XI-2004. Modificat en el Claustre 14-VII-2005. Modificat en el Claustre de 14-I-2010)

ACUV 15/2004

Reglament de règim intern del Claustre. (Claustre 9-XI-2004. Modificat Claustre 14-I-2010. Modificat Claustre 5-II-2015).

 

Electoral Procedures

Reference Rules File(s)
ACGUV 80/2005

Equiparació a efectes electorals del personal investigador en formació contractat i del personal contractat a l'empar del programa "Juan de la Cierva". (CG 26-IV-2005)

ACGUV 79/2005

Delegació del Consell de Govern en la Junta Electoral de la Universitat de la competència d'adscripcions censals (CG 26-IV-2005. Modificat en CG 24-VI-2008. Modificat en CG 26-XI-2008. Modificat en CG 26-III-2009. Modificat en CG 26-I-2010. Modificat en CG 29-XI-2010. Modificat en CG 1-II-2012). Deroga la "Delegació del Consell de Govern en la Junta Electoral de la Universitat de la competència d'adscripcions censals" (JG 10-IV-2001)

ACUV 4/2014

Reglament electoral general de la Universitat de València. (Claustre 22-V-2014.Amb correcció d'errades) ( Deroga l'anterior Reglament d'Eleccions a Claustre de 16-VII-2009 i el Reglament d'eleccions a rector o rectora aprovat en Claustre de 19-IX-2009)

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy