Accedir a la pàgina principal de la Universitat 
Servei de contractació administrativa  

Adjudicació de Serveis/ Adjudicación de Servicios

  

Núm. Exp.

Objecte/ Objeto

Adjudicació Adjudicación

Formalització Formalización

2017 0087 SE 044

Selecció d'empreses o professionals amb el que es subscriuran acords marc per a la redacció de projectes i direcció d'obres a la Universitat de València

Selección de empresas o profesionales con lo que se suscribirán acuerdos marco para la redacción de proyectos y dirección de obras en la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

10/09/2018 

resolución

2017 0127 SE 056

Redacció de projecte i direcció d'obres d'ampliació 2 de l'Edifici 1 del Parc Científic de Paterna

Redacción de proyecto y dirección de obras de ampliación 2 del Edificio 1 del Parc Científic de Paterna

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

 

 

2017 0131 SE 060

Redacció del projecte i direcció de les obras de reparació de patologies existents en les faÇanes de rajola i en la fulla interior del rajola dels espais de doble altura dels Aularis Nord i Sud del Campus de Tarongers

Redacción del proyecto y dirección de las obras de reparación de patologías existentes en las fachadas de ladrillo y en la hoja interior del ladrillo de los espacios de doble altura de los Aularios Norte y sur Campus de Tarongers

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

10/05/2018

resolución

2017 0130 SE 059

Redacció del projecte i direcció de les obras de sustitució de les refredadores de l'Edifici de Serveis del Campus de Tarongers

Redacción del proyecto y dirección de las obras de sustitución de las enfriadoras del Edificio de Servicios del Campus de Tarongers

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

25/04/2018

resolución

2017 0132 SE 061

Servei de control de plagues de la Universitat de València

Servicio de control de plagas de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

07/05/2018

resolución
2017 0133 SE 062

Servei d'evolució tecnològica i funcional de les aplicacions informàtiques de la Universitat de València

Servicio de evolución tecnológica y funcional de las aplicaciones informáticas de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

23/04/2018

resolución

2017 0136 SE 063

Servei de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral de diverses dependències de la Universitat de València. 6 Lots

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral de diversas dependencias de la Universitat de València. 6 lotes

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

20/04/2018

resolución

 

2017 0143 SE 064

Servei de disseny i implantació d'un sistema d'informació integral de dades de laboratori (LIMS) para el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València

Servicio de diseño e implantación de un sistema de información integral de datos de laboratorio (LIMS) para el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

27/02/2018

resolución

2017 0128 SE 057

Servei de seguretat, vigilància i protecció de diverses dependències de la Universitat de València. 3 lots

Servicio de seguridad, vigilancia y protección de diversas dependencias de la Universitat de València. 3 lotes

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

 

 

 

02/03/2018

resolución

2017 0125 SE 055

Estudi del transport als campus i assistència per a la redacció del Pla de Mobilitat de la Universitat de València, així como l'elaboració d'informes bilingües (castellà i valencià)

Estudio del transporte a los campus y asistencia para la redacción del Plan de Movilidad de la Universitat de València, así como la elaboración de informes bilingües (castellano y valenciano)

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

 

 

 

14/02/2018

resolución

2017 0111 SE 051

Pòlissa d'asseguranÇa col.lectiva per al personal de la Universitat de València

Póliza de seguro colectivo para el personal de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

01/03/2018

resolución

2017 0124 SE 054

Servei de suport tècnic per al desenvolupament d'activitats de divulgació científica.

Servicio de soporte técnico para el desarrollo de actividades de divulgación científica.

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

16/01/2018

 
2017 0113 SE 052

Serveis per a la migració de la plataforma actual d'Oracle Webcenter Sites amb tots els seus continguts des de l'entorn actual a sistemes oberts amb sistema operatiu Linux sobre màquines basades en arquitectura x86-64

Servicios para la migración de la plataforma actual de Oracle Webcenter Sites con todos sus contenidos desde el entorno actual a sistemas abiertos con sistema operativo Linux sobre máquinas basadas en arquitectura x86-64

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

09/01/2018

 

resolución

2017 0110 SE 050

Explotació de la cafeteria i màquines expenedores de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València

Explotación de la cafetería y máquinas expendedoras de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

29/12/2017

2017 0096 SE 047 

Suport i assistència tècnica per al desenvolupament i implementació d'un pla de comunicació en l'àmbit digital del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

Soporte y asistencia técnica para el desarrollo e implementación de un plan de comunicación en el ámbito digital del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

27/12/2017

2017 0108 SE 049

Manteniment preventiu i correctiu del software de gestió bibliotecaria Millennium

Mantenimiento preventivo y correctivo del software de gestión bibliotecaria Millennium

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

02/01/2018

 

resolución

 

2017 0121 SE 053

Assessorament sexològic, psicològic i psicoeducatiu a estudiants de la Universitat de València

Asesoramiento psicológico, sexológico y psicoeducativo a los estudiantes de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

21/12/2017

   resolución

 

2017 0100 SE 048

Patrocini de la Universitat de València de la Pilota Valenciana Professional d'Escala i Corda a través de campionats i exhibicions

Patrocinio de la Universitat de València de la Pilota Valenciana Professional d'Escala i Corda a través de campeonatos y exhibiciones

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

06/11/2017

resolución

2017 0095 SE 046

Redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació del saló d'actes, fals sostre del vestíbul i Aules F3.0 i F3.1 en la Facultad de Geografía e Història

Redacción del proyecto y dirección de las obras de rehabilitación del salón de actos, falso techo del vestíbulo y Aulas F3.0 y F3.1 en la Facultad de Geografía e Historia

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

24/11/2017

resolución

2017 0026 SE 017

Estudi dels abocaments d'aigües residuals de la Universitat de València a xarxes de sanejament

Estudio de los vertidos de aguas residuales de la Universitat de València a redes de saneamiento

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

18/10/2017

resolución

2017 0089 SE 045

Manteniment, millora i ampliació dels serveis d'administració electrònica de la Universitat de València

Mantenimiento, mejora y ampliación de los servicios de administración electrónica de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

31/10/2017

resolución

2017 0066 SE 034 

Manteniment i conservació de jardineria de diveros centres de la Universitat de València, reservant a centres especials el lot 1. 2 lots

Mantenimiento y conservación de jardinería de diversos centros de la Universitat de València, reservando a centros especiales el lote 1. 2 lotes

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

14/11/2017

resolución

2017 0076 SE 040

Servei de neteja respetuós amb el medi ambient i la salut laboral de diverses dependències de la Universitat de València: Jardí Botánic i Servei d'Educació Física. 2 lots

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral de diversas dependencias de la Universitat de València: Jardí Botànic y Servei d'Educació Física i Esports. 2 lotes

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

 

 

 

10/11/2017

resolución

2017 0084 SE 042

Redacció del projecte bàsic de rehabilitació del Col·legi Lluís Vives.

Redacción del proyecto básico de rehabilitación del Colegio Luis Vives.

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

 

 

18/10/2017

resolución
2017 0080 SE 041

Disseny, maquetació, impressió i distribució de material de difusió de les campanyes i activitats del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València

Diseño, maquetación, impresión y distribución de material de difusión de las campañas y actividades del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

 

 

 

10/10/2017

resolución

2017 0070 SE 036

Impartició dels cursets de tennis i pàdel programats pel Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

Impartición de los cursillos de tenis y pádel programados por el Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

22/09/2017

resolución
2017 0073 SE 038

Explotació del servei de cafeteria en les instal.lacions de l'Aulari Nord i en "Tarongers Espai Obert" de la Universitat de València. 2 Lots

Explotación del servicio de cafetería en las instalaciones del Aulario Norte y en "Tarongers Espai Obert" de la Universitat de València. 2 Lotes

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

14/09/2017

resolución

2017 0071 SE 037

Explotació del servei de màquines expenedores de productes d'alimentació i begudes en diverses instal.lacions de la Universitat de València. 3 Lots

Explotación del servicio de máquinas expendedoras de productos de alimentación y bebidas en diversas instalaciones de la Universitat de València. 3 Lotes

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

14/09/2017

resolución

2017 0085 SE 043

Manteniment de les funcionalitats de la Secretaria Virtual i adaptació i automatització de processos de gestió de la Universitat de València

Mantenimiento de las funcionalidades de la Secretaría Virtual y adaptación y automatización de procesos de gestión de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

11/09/2017

resolución

2017 0074 SE 039

Redacció del projecte i direcció de les obres d'adequació d'espais per reubicar la secretaria del Deganat de la Facultat de Ciències Biològiques a la primera de l'edifici de deganats del Campus de Burjassot

Redacción del proyecto y dirección de las obras de adecuación de espacios para reubicar la secretaría del Decanato de la Facultat de Ciències Biològiques en la primera del edificio de decanatos del Campus de Burjassot

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

25/08/2017

resolución

2017 0057 SE 032

Servei de manteniment, reparació de hardware i assessorament informàtic del Departament de Comptabilitat de la Universitat de València

Servicio de mantenimiento, reparación de hardware y asesoramiento informático del Departament de Comptabilitat de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

25/07/2017

resolución

2017 0048 SE 026

Selecció d'empreses o professionals amb el que es subscriuran acords marc per a la redacció de projectes i direcció d'obres a la Universitat de València

Selección de empresas o profesionales con lo que se suscribirán acuerdos marco para la redacción de proyectos y dirección de obras en la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ DESERT

RESOLUCIÓN DESIERTO

resolución

 

 

 

 

2017 0031 SE 020

Servei d'atenció TIC a usuaris i usuaries i gestió d'aules informàtiques de la Universitat de València. 2 lots

Servicio de atención TIC a usuarios y usuarias y gestión de aulas informáticas de la Universitat de València. 2 lotes

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

19/07/2017

resolución

 

2017 0012 SE 006

Servei de menjador i cafeteria del Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de València

Servicio de comedor y cafetería del Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

29/06/2017

resolución

 

2017 0051 SE 029

Manteniment de la xarxa informàtica i assessorament del personal del Departament d'Economia Aplicada

Mantenimiento de la red informática y asesoramiento del personal del Departament d'Economia Aplicada

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

19/06/2017

resolución

2017 0042 SE 023

Millores del Datawarehouse del sistema d'informació de gestió universitària

Mejoras del Datawarehouse del sistema de información de gestión universitaria

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

09/06/2017

resolución

2017 0001 SE 001

Gestió de residus químics i sanitaris generats en els laboratoris de la Universitat de València. 2 lots

Gestión de residuos químicos y sanitarios generados en los laboratorios de la Universitat de València. 2 lotes

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

29/06/2017

resolución

2017 0027 SE 018

Gestió de residus de paper i cartó i destrucció segura i confidencial de documents de la Universitat de València

Gestión de residuos de papel y cartón y destrucción segura y confidencial de documentos de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

31/05/2017

resolución

2017 0018 SE 012

Servei de recepció del Col.legi Major Rector Peset

Servicio de recepción del Colegio Mayor Rector Peset

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

12/06/2017

resolución

2017 0013 SE 007

Servei de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral del Campus d'Ontinyent de la Universitat de València

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral del Campus d'Ontinyent de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

RESOLUCIÓ REAJUST ANUALITATS RESOLUCIÓN REAJUSTE ANUALIDADES resolución

 

 

25/05/2017

resolución

2017 0011 SE 005

Servei de seguretat, vigilància i protecció de diverses dependències de la Universitat de València. 2 lots

Servicio de seguridad, vigilancia y protección de diversas dependencias de la Universitat de València. 2 lotes

RESOLUCIÓ RESOLUCIÓNresolución

RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ ADJUDICACIÓ LOT 2 RESOLUCIÓN RECTIFICACIÓN ADJUDICACIÓN LOTE 2 resolución

RESOLUCIÓ LOT 2 RESOLUCIÓN LOTE 2resolución

 

 

Lot/Lote 1: 24/05/2017

Lot/Lote 2: 01/06/2017

resolución

2017 0002 SE 002

Servei de gabinet de suport a l'esportista del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

Servicio de gabinete de apoyo al deportista del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

27/04/2017

resolución

2016 0032 SE 015

Realització d'anàlisis microbiològiques per a la detecció, aïllament i identificació de Legionella pneumophila de la xarxa de distribució d'aigua d'instal.lacions, centres i dependències de la Universitat de València

Realización de analíticas microbiológicas para la detección, aislamiento e identificación de Legionella pneumophila de la red de distribución de agua de instalaciones, dependencias y centros de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

13/03/2017

resolución

2016 0109 SE 044

Pòlisses d'asseguranÇa de responsabilitat civil i tot risc de danys materials de la Universitat de València

Pólizas de seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de daños materiales de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

23/02/2017

resolución

2016 0115 SE 048

Servei de reprografia i papereria a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Servicio de reprografía y papelería en la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

01/02/2017

resolución

2016 0122 SE 049

Realització de tasques de Control de Primer Nivell (auditoria) de diversos projectes finançats pel programa europeu INTERREG

Realización de tareas de Control de Primer Nivel (auditoría) de diversos proyectos financiados por el programa europeo INTERREG

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

26/01/2017

resolución

2016 0051 SE 020

Servei de neteja respetuós amb el medi ambient i la salut laboral del Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de València

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral del Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

01/02/2017

resolución

2016 0091 SE 037

Avaluació de l'activitat antioxidant i antiinflamatòria i efecte sobre la longevitat de begudes enriquides en esterols vegetals i / o galactooligosacàrids en un model preclínic de Caenorhabditis elegans

Evaluación de la actividad antioxidante y antiinflamatoria y efecto sobre la longevidad de bebidas enriquecidas en esteroles vegetales y/o galactooligosacáridos en un modelo pre-clínico de Caenorhabditis elegans

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

 

23/12/2016

resolución

2016 0087 SE 034

Servei de suport i atenció tècnica en els muntatges d'exposicions i en les activitats programades pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València

Servicio de soporte y atención técnica en los montajes de exposiciones y en las actividades programadas por el Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

28/12/2016

resolución

 

2016 0083 SE 033

Servei d'informació d'accessos en diverses dependències de la Universitat de València

Servicio de información de accesos en diversas dependencias de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

CORRECCIÓ AL PEU DE RECURS / CORRECCIÓN AL PIE DE RECURSO

 

 

02/11/2016

resolución

2016 0073 SE 030

Mantenimento, consultoria, formació i assessorament informàtic en el Departament d'Anàlisi Econòmica

Mantenimiento, consultoría, formación y asesoramiento informático en el Departamento de Análisis Económico

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

30/09/2016

resolución

2016 0053 SE 022

Servei de suport i atenció tècnica en els muntatges d'exposicions i en les activitats programades pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València

Servicio de soporte y atención técnica en los montajes de exposiciones y en las actividades programadas por el Vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la Universitat de València

RESOLUCIÓ  DESERT

RESOLUCIÓN DESIERTO

resolución

 

 

 

 

2016 0039 SE 017

Activitats programades pel Servei d'Educació Física i Esports.

Actividades programadas por el Servei d'Educació Física i Esports.

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

15/09/2016

resolución

2016 0060 SE 025

Manteniment, consultoria, formació i assessorament informàtic en els departaments de Direcció d'Empreses i de Comercialització i Investigació de Mercats

Mantenimiento, consultoría, formación y asesoramiento informático en los departamentos de Dirección de Empresas y de Comercialización e Investigación de Mercados

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

16/09/2016

resolución

2016 0065 SE 028

Ampliació de serveis i funcionalitats en la Secretaría Virtual de la Universitat de València

Ampliación de servicios y funcionalidades en la Secretaría Virtual de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

12/09/2016

resolución

2016 0056 SE 024

Activitats d'entrenament per a les seleccions universitàries, escoles esportives i esports de combat. 2 lots

Actividades de entrenamiento para las selecciones universitarias, escuelas deportivas y deportes de combate. 2 lotes

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

02/09/2016

resolución

2016 0070 SE 029

Gestió d'activitats educatives del Jardí Botànic

Gestión de actividades educativas del Jardín Botánico

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

01/08/2016

resolución

 

2016 0074 SE 031

Manteniment de diversos Espectròmetres de Masses i HPLCS associats en els serveis de proteòmica i espectrometria de masses de la Universitat de València

Mantenimiento de varios Espectrómetros de Masas y HPLCS asociados en los servicios de proteómica y espectrometría de masas de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

22/07/2016

resolución

2016 0029 SE 014

Assistència tècnica informàtica per al Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

Asistencia técnica informática para el Servicio de Educación Física y Deportes de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

11/07/2016

resolución

 

2016 0044 SE 019

Transport vinculat als projectes del Servei d'Informació i Dinamització (SEDI)

Transporte vinculado a los proyectos del Servei d'Informació i Dinamització (SEDI)

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

29/06/2016

resolución

2016 0021 SE 012

Millores del Datawarehouse del sistema d'informació de gestió universitària de la Universitat de València

Mejoras del Datawarehouse del sistema de información de gestión universitaria de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

16/05/2016

resolución

2016 0020 SE 011

Manteniment, serveis gestionats i addicionals de consultoria de UXX-RHH de la Universitat de València

Mantenimiento, servicios gestionados y adicionales de consultoría de UXX-RRHH de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

16/05/2016

resolución

2016 0006 SE 005

Manteniment, millora i ampliació dels serveis d'administració electrònica de la Universitat de València

Mantenimiento, mejora y ampliación de los servicios de administración electrónica de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

02/05/2016

resolución

2016 0013 SE 008

Servei de creació de Web per a ràdio i televisió i migració de continguts de la plataforma actual a la nova Web de la Universitat de València

Servicio de creación de Web TV para radio y televisión y migración de contenidos de la plataforma actual a la nueva Web de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

15/04/2016

resolución

2016 0011 SE 007

Informació i assessorament jurídic als estudiants de la Universitat de València

Información y asesoramiento jurídico a los estudiantes de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

15/04/2016

resolución

2016 0005 SE 004

Servei de suport tècnic per al desenvolupament de la Nau dels Xiquets i les Xiquetes i la Nau Jove

Servicio de apoyo técnico para el desarrollo de la Nau dels Xiquets i les Xiquetes y la Nau Jove

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

29/04/2015

resolución

2016 0009 SE 006

Explotació de diversos serveis de reprografia en la Universitat de València

Explotación de diversos servicios de reprografía en la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

12/04/2016

resolución

2016 0002 SE 001

Servei de restauració per al sopar de gala del congrès GIKA 2016

Servicio de restauración para la cena de gala del congreso GIKA 2016

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

01/03/2016

resolución

2015 0131 SE 061

Servei de llibreria en local ubicat a la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València

Servicio de librería en local ubicado en la Facultat de Medicina i Odontologia  de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

29/02/2016

resolución

2015 0130 SE 060

Manteniment de l'aplicació Licit@, el perfil de contractant i la plataforma de notificacions electròniques del Servei de Contractació Administrativa de la Universitat de València

Mantenimiento de la aplicación Licit@, el perfil de contratante y la plataforma de notificaciones electrónicas del Servicio de Contratación Administrativa de la Universitat de València

 

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

24/02/2016

resolución

2015 0132 SE 062

Manteniment de les llicències del producte Oracle Webcenter Sites amb destinació al Servei d'Informàtica de la Universitat de València

Mantenimiento de las licencias del producto Oracle Webcenter Sites con destino al Servei d'Informàtica de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

29/01/2016

resolución

2015 0084 SE 039

Servei de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral de l'edifici Rectorat i altres serveis administratius de la Universitat de València

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral del edificio Rectorat y otros servicios administrativos de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

08/02/2016

resolución

 

2015 0083 SE 038

Explotació de diversos serveis de reprografia en la Universitat de València. 10 Lots

Explotación de diversos servicios de reprografía en la Universitat de València. 10 Lotes

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

23/12/2015

resolución

 

2015 0099 SE 046

Suport tècnic a les tasques de la Universitat de València en el projecte SO/PHI durant la quarta fase del projecte

Soporte técnico a las tareas de la Universitat de València en el proyecto SO/PHI durante la cuarta fase del proyecto

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

30/11/2015

resolución

 

2015 0089 SE 040

Manteniment correctiu de l'aplicació informàtica de gestió econòmica "SICUV"

Mantenimiento correctivo de la aplicación informática de gestión económica "SICUV"

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

25/11/2015

resolución

 

2015 0080 SE 035

Servei de detecció de plagi en l'aula virtual de la Universitat de València

Servicio de detección de plagio en el aula virtual de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

30/10/2015

resolución

 

2015 0072 SE 030

Servei de manipulació d'obres d'art, muntatge i desmuntatge de les exposicions organitzades pel viceretorat de cultura i igualtat

Servicio de manipulación de obras de arte, montaje y desmontaje de las exposiciones organizadas por el vicerectorat de cultura i igualtat

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

13/10/2015

resolución

2015 0082 SE 037

Gestió d'activitats educatives del Jardí Botànic

Gestión de actividades educativas del Jardín Botánico

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

05/10/2015

resolución

2015 0036 SE 019

Servei de gestió del subministrament d'electricitat, gas i aigua de la Universitat de València

Servicio de gestión del suministro de electricidad, gas y agua de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

23/09/2015

resolución

2015 0060 SE 027

Disseny, maquetació, impressió i distribució de material de difusió de les campanyes i activitats del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València

Diseño, maquetación, impresión y distribución de material de difusión de las campañas y actividades del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

 

04/09/2015

resolución

2015 0027 SE 014

Migració de les aplicacions i sistemes de la Universitat de València a sistemes oberts (Linux) sobre plataforma amb arquitectura X86-64

Migración de las aplicaciones y sistemas de la Universitat de València a sistemas abiertos (Linux) sobre plataforma con arquitectura X86-64

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

15/07/2015

resolución

2015 0035 SE 018

Activitats esportives programades pel Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València. 3 Lots

Actividades deportivas programadas por el Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València.3 Lotes

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

20/07/2015

resolución

2015 0051 SE 026

Muntatge i desmuntatge de les exposicions del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

Montaje y desmontaje de las exposiciones del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

31/07/2015

resolución

2015 0004 SE 004

Servei de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laborarl del nou aulari del Campus d'Ontinyent de la Universitat de València

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral del nuevo aulario del Campus d'Ontinyent de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

31/07/2015

resolución

2015 0003 SE 003

Neteja i manteniment del Jardí Botànic

Limpieza y mantenimiento del Jardín Botánico

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

15/06/2015

resolución

2014 0120 SE 053

Explotació del servei de cafeteria de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Explotación del servicio de cafetería de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

17/04/2015

resolución

2014 0118 SE 052

Assistència a la planificació de mitjans publicitaris i compra de publicitat per a la comunicació institucional de la Universitat de València

Asistencia a la planificación de medios publicitarios y compra de publicidad para la comunicación institucional de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

15/04/2015

resolución

2014 0112 SE 050

Manteniment de fotocopiadores de l'Edifi Sede de Rectorat i Serveis Econòmic-Administratius de la Universitat de València

Mantenimiento de fotocopiadoras del Edificio Sede de Rectorado y Servicios Económico-Administrativos de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

13/02/2015

resolución

2014 0091 SE 043

Neteja de roba de treball dels laboratoris de la Universitat de València

Lavado de ropa de trabajo de los laboratorios de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

03/02/2015

resolución

2014 0088 SE 042

Informació i control en les sales d'exposicions i culturals del Centre Cultural La Nau

Información y control en las salas de exposiciones y culturales del Centre Cultural La Nau

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

03/02/2015

resolución

2014 0084 SE 038

Servei de seguretat, vigilància i protecció del Campus de Tarongers

Servicio de seguridad, vigilancia y protección del Campus de Tarongers

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

16/02/2015

resolución

2014 0070 SE 033

Gestió i manteniment de l'aparcament del Campus de Blasco Ibáñez

Gestión y mantenimiento del aparcamiento del Campus de Blasco Ibáñez

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

28/02/2015

resolución

2014 0063 SE 031

Servei de Gabinet de suport a l'esportista del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

Servicio de Gabinete de apoyo al deportista del Servei d'Educació Física i Esports de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

30/01/2015

resolución

2014 0028 SE 019

Servei de suport tècnic a la Unitat Tècnica de la Universitat de València

Servicio de apoyo técnico a la Unidad Técnica de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

27/08/2014

resolución

2014 0019 SE 015

Catalogació dels fons bibliogràfics de les biblioteques de la Universitat de València. 2 Lots

Catalogación de los fondos bibliográficos de las bibliotecas de la Universitat de València. 2 Lotes

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

16/07/2014

resolución

2014 0014 SE 013

Manteniment i conservació integral de diversos centres de la Universitat de València. 6 lots

Mantenimiento y conservación integral de diversos centros de la Universitat de València. 6 lotes

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

11/02/2015

resolución

2014 0009 SE 009

Ordenació de llibres i informació bibliogràfica bàsica en les biblioteques de la Universitat de València. 3 Lots

Ordenación de libros e información bibliográfica básica en las bibliotecas de la Universitat de València. 3 Lotes

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

30/05/2014

resolución

2014 0002 SE 002

Servei d'evolució tecnològica i funcional de les aplicacions informàtiques de la Universitat de València. 2 Lots

Servicio de evolución tecnológica y funcional de las aplicaciones informáticas de la Universitat de València. 2 Lotes

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

09/06/2014

resolución

2014 0001 SE 001

Valoració i poda d'arbres i palmeres monumentals del Jardí Botànic de la Universitat de València

Valoración y poda de árboles y palmeras monumentales del Jardí Botànic de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

01/04/2014

resolución

2013 0115 SE 049

Manteniment de la xarxa informàtica i assessorament de professors i PAS dels Departaments d'Economia Financera i Actuarial, Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa i Finances Empresarials de la Universitat de València

Mantenimiento de la red informática y asesoramiento de profesores y PAS de los Departamentos de Economía Financiera y Actuarial, Matemáticas para la Economía y la Empresa y Finanzas Empresariales de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

27/02/2014

resolución

2013 0110 SE 047

Servei de control de plagues en la Universitat de València

Servicio de control de plagas en la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

21/03/2014

resolución

2013 0087 SE 042

Explotació del servei de cafeteria de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València

Explotación del servicio de cafetería de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

23/12/2013

resolución

2013 0078 SE 035

Servei de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral de dependències de la Universitat de València. 9 Lots

Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente y la salud laboral de dependencias de la Universitat de València. 9 Lotes

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

13/03/2014

resolución

2013 0073 SE 033

Assessorament i manteniment informàtic en el Departament de Comptabilitat de la Universitat de València

Asesoramiento y mantenimiento informático en el Departament de Comptabilitat de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

31/10/2013

resolución

2013 0069 SE 032

Assessorament informàtic al Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València

Asesoramiento informático en el Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

25/10/2013

resolución

2013 0068 SE 031

Gestió del manteniment i conservació de diversos centres de la Universitat de València. 3 Lots

Gestión del mantenimiento y conservación de diversos centros de la Universitat de València. 3 Lotes

RESOLUCIÓ  Lot 1-2

RESOLUCIÓN Lote 1-2

resolución

RESOLUCIÓ Lot 3 

RESOLUCIÓN Lote 3

resolución

 

14/04/2014

resolución

13/06/2014

resolución

2013 0038 SE 018

Manteniment preventiu i correctiu del software de gestió bibliotecaria Millenium

Mantenimiento preventivo y correctivo del software de gestión bibliotecaria Millennium

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

08/07/2013

resolución

2012 0024 SE 007

Tècnics esportius per a les seleccions universitàries i per a les escoles esportives programades en el Servei d'Educació Física i Esports

Técnicos deportivos para las selecciones universitarias y para las escuelas deportivas programadas en el Servei d'Educació Física i Esports

RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓN

resolución

 

18/07/2012

resolución

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÉS ALS PROCEDIMENTS DERIVATS DE L'ACORD MARC

ACCESO A LOS PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO

 

Més informació/Más información: contratacion@uv.es                     Darrera actualització/Última actualización: 11/09/2017