Universitat de ValènciaLa Nau GranUVcultura Logo del portal

NORMATIVA DELS CURSOS MONOGRÀFICS DE NAU GRAN EN OBERT

El Servei de Cultura Universitària té la missió de promoure i realitzar activitats de difusió i divulgació dels coneixements, la ciència i la cultura, i està compromès amb la formació de totes les persones en qualsevol període de la seua vida. Una de les parts de la seua àmplia oferta formativa són els cursos monogràfics que tracten temes relacionats amb totes les àrees del saber i es caracteritzen per la seua flexibilitat quant a horaris, duració i dates d’inici i finalització.

Els cursos monogràfics es regulen per aquestes normes:

1. Destinataris

Els cursos de Nau Gran en Obert estan adreçats tant a l’alumnat dels itineraris de La Nau Gran com al públic en general.

  2. Oferta de cursos

Cada curs acadèmic es realitzen dues grans ofertes:

  • Al mes de setembre: cursos anuals i del primer quadrimestre
  • Al mes de gener: cursos del segon quadrimestre

No obstant això, l’oferta d’aquests cursos és flexible i el Servei pot oferir cursos en qualsevol moment del curs acadèmic.

Les ofertes de cursos es difondran  en el web de La Nau Gran (https://www.uv.es/naugran).

3. Matrícula

La matrícula dels cursos es realitza mitjançant una aplicació d’automatrícula en línia. Trobareu l’enllaç a l’aplicació en el web de La Nau Gran (h https://www.uv.es/naugran).

Totes les comunicacions amb l’alumnat matriculat es faran mitjançant el correu electrònic.

La matrícula en els cursos de Nau Gran en Obert no dona dret a l’atorgament d’una adreça de correu electrònic oficial de la Universitat de València, atès el caràcter puntual i no vinculant d’aquests cursos.

4. Pagament

El pagament de les taxes es fa mitjançant targeta bancària en el moment de la matrícula. Les taxes són aprovades cada any pel Consell Social.

La condició de persona matriculada en un curs sols s’adquireix amb la correcta finalització del procés d’automatrícula i el pagament de la taxa corresponent.

No està permesa la figura d’alumne/a oient. La presència a les aules de persones no matriculades o sense formalització efectiva de matrícula és objecte de control mitjançant els mecanismes establerts a tal efecte per la Direcció del programa.

5. Devolució de l’import de la matrícula

Es pot demanar la devolució de l’import de la matrícula fins als 30 dies naturals posteriors a l’inici del curs, quan hi haja una situació sobrevinguda i sempre amb una sol·licitud acompanyada d’un justificant oficial que cal remetre al Servei de Cultura Universitària (Centre Cultural La Nau, c/Universitat 2, València) o enviar-lo per correu electrònic a:

 naugranenobert@uv.es

Es considerarà una situació sobrevinguda:

  • Malaltia de la persona interessada o d’un familiar de primer grau
  • Qualsevol altra circumstància que la Direcció del Servei estime oportuna

No s’admet la devolució de taxes en cas d’error de l’estudiant/a.

6. Anul·lació de cursos

El Servei de Cultura Universitària es reserva el dret de no realitzar un curs si no hi haguera un nombre mínim de persones matriculades. En aquest cas, l’anul·lació es comunicarà mitjançant un correu electrònic i es procedirà a la devolució de les taxes.

7. Crèdits de lliure elecció

Els cursos monogràfics completen amb crèdits de lliure elecció l'expedient de l'alumnat dels itineraris de La Nau Gran.  L’assistència mínima per a la incorporació dels crèdits és del 80% del total de la durada de l’activitat. Caldrà signar el full d’assistència en cadascuna de les sessions.

S’utilitza el sistema d’equivalència següent: un crèdit equival a 10 hores lectives. 

8. Autorització per a ser fotografiat i filmat, i per a enregistrament de contingut audiovisual

Amb la matrícula en algun curs monogràfic de Nau Gran en Obert, la persona matriculada està autoritzant l’ús de la seua imatge i/o la seua veu, així com ser fotografiada, filmada o enregistrada per al desenvolupament de les funcions pròpies de la Universitat de València d'acord amb la Llei Orgànica d'Universitats i d'acord amb els seus propis Estatuts i en particular per complir amb les finalitats docents i per a publicacions del Servei de Cultura Universitària.

9-Protecció de dades

1.- Dades del Responsable

Universitat de València Estudi General

CIF: Q4618001D

Av. Blasco Ibáñez 13

46010 Valencia

lopd@uv.es

2.- Finalitats i base jurídica del tractament

Les dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, per tal de gestionar i tramitar la sol·licitud d'inscripció en el curs, així com dur a terme la gestió acadèmica i administrativa dels expedients de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de Desembre.

3.- Procedència de les dades

La Universitat de València tractarà únicament les dades proporcionades pel sol·licitant.

4.- Destinataris de les dades personals

En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la presentació de la sol·licitud, les dades seran utilitzades pel PAS del Servei per a les finalitats descrites. No se cedirà fora de l'àmbit universitari.

5.- Termini de conservació de les dades

Les dades de naturalesa acadèmica es conservaran indefinidament per a la integració i acreditació de l’expedient acadèmic.

6.- Drets

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la  limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a naugran@uv.es, des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València.

7.- Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

8.- Polítiques de privacitat de la Universitat de València

Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qBf2qd6