• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Doble Grau en Física i Química

Nombre de crèdits del títol: 332

Matèries formació bàsica: 36

Matèries obligatòries: 284

Matèries optatives: ------

Pràctiques externes: ------

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1929

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
20

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Físic/a i Químic/a

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 48 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Enric Valor i Micó (F)/ Iolanda Porcar i Boix (Q)

Coordinador/a de la titulació Rosendo Pou Amérigo

Coordinador/a de pràctiques externes ------

Coordinador/a de mobilitat Mª Teresa Albelda Gimeno

Interès acadèmic, científic o professional:

El doble grau en Física i Química proporciona a l’estudiantat una formació sòlida, tant teòrica com experimental, en aquestes dues disciplines científiques.

La Física estudia el món natural en aspectes relacionats amb l’energia, la matèria i les seues interaccions. Es tracta d’entendre les lleis de la naturalesa des dels components més petits dels àtoms fins a les grans extensions de l’univers. Per altra banda, intenta explicar i preveure els fenòmens que ens envolten en la nostra vida quotidiana i és la base de la tecnologia que utilitzem diàriament. 

La Química estudia la composició, la síntesi, les propietats, el comportament i la reactivitat de la matèria. Versa sobre propietats de compostos materials inorgànics, orgànics i biològics, i també sobre tots els aspectes del canvi i de la reactivitat. Inclou la investigació d’estructures i mecanismes de les transformacions químiques i la síntesi de nous compostos, com també el desenvolupament d’eines per a l’anàlisi.

En el seu intent d’interpretar la naturalesa, la Física i la Química comparteixen un tronc comú de coneixements i competències, de manera que s’ha dissenyat una organització òptima del currículum que permet obtindre els dos títols en només cinc anys i amb una càrrega docent anual raonable (entre 62 i 71 crèdits per curs).

Les persones que hagen cursat aquests dos graus estaran en una posició idònia per enfrontar-se amb èxit al món de l’ensenyament, la investigació i el sector industrial. En l’àmbit docent, els continguts físics i químics comparteixen, de fet, assignatures fins a segon de Batxillerat i una mateixa especialitat docent en Educació Secundària. Pel que fa a la investigació, molts dels reptes actuals requereixen perspectives interdisciplinars. En camps com ara la Ciència dels Materials, la Termodinàmica, la Mecànica de Fluids, els Fenòmens de Transport, la Física Atòmica i Molecular o la Química Física, ambdues matèries caminen de la mà. A més a més, les competències desenvolupades en aquests dos graus amplien les expectatives laborals ja que cobreixen molts aspectes de l’entorn professional: producció i comercialització del sector químic i farmacèutic, tecnologia d’aliments, nous materials, medi ambient, òptica, consultories, etc...

Informacions pràctiques:

Per a cursar aquest doble grau de Física i Química es requereix curiositat per la Ciència en general, i els fenòmens naturals en particular, capacitat de raonament lògic i abstracte combinat també amb una capacitat per a l’anàlisi, plantejament i resolució de problemes, així com per al treball experimental. Tot això requereix una alta capacitat per a mantenir un ritme continu d’estudi.

Les assignatures es cursaran majoritàriament integrades en un dels grups del grau en Física i del grau en Química, en aules d’ambdues facultats. Algunes assignatures s’han adaptat a aquest doble grau per evitar repeticions i facilitar la formació de l’estudiantat amb un itinerari òptim.

Les matèries teòriques inclouen classes pràctiques de resolució de problemes en grups reduïts d’estudiants que en faciliten l’estudi i la comprensió i contribueixen a l’avaluació global.

Als laboratoris experimentals es desenvolupen la familiaritat amb les tècniques de mesura i d’anàlisi de dades i amb la instrumentació. Es treballa en grups reduïts amb una atenció personalitzada per part del professorat i un paper actiu i pràctic de l’estudiant.

Les titulacions de Física i Química tenen una llarga tradició a la Universitat de València, i ambdues destaquen en les primeres posicions dels rànquings més prestigiosos. Concretament, el Nature INDEX de 2019 situa a les dues disciplines en segona posició a Espanya. Totes dues titulacions compten amb un professorat d’alt nivell i implicat en projectes d’innovació educativa des que es van implantar els graus en 2010.