UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

inscriute

 

BASES PER A LA INSCRIPCIÓ D’EMPRESES PARTICIPANTS EN L’ACTIVITAT NETWORKING

EN EL MARC DEL PROGRAMA

PROMOU-TE  (2a EDICIÓ)

 

ÍNDEX

 

1. INTRODUCCIÓ.

2. CONDICIONS LEGALS

2.1. Requisits per participar-hi 

2.2. Criteris de selecció.

2.3. Procés d’inscripció.

2.4. Detalls de l’activitat NETWORKING.

2.5. Ús de l’aplicació informàtica i informació confidencial 

2.6. Drets d’imatge i propietat intel·lectual 

2.7. Salvaguarda de les condicions.

2.8. Legislació aplicable i jurisdicció competent. 

2.9. Política de privacitat.

 

1.INTRODUCCIÓ

El programa Promou-te de la Universitat de València (d’ara endavant, el Programa), impulsat pel Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació de la Universitat de València, és un programa que s’adreça a estudiants de màster oficial de la Universitat de València.

UVocupació, servei d’ocupació de la Universitat de València gestionat per la Fundació General de la Universitat de València (d’ara en davant, FGUV), és l’entitat responsable de desenvolupar el Programa, l’objectiu principal del qual consisteix a impulsar la inserció professional dels universitaris i les universitàries amb formació de postgrau, mitjançant itineraris d’assessorament laboral i accions formatives, per tal de fomentar l’ocupació de qualitat.

Una de les activitats incloses en el Programa és una sessió de NETWORKING amb la participació de diverses empreses/entitats. Es tracta de realitzar, a través d’un format en línia, una trobada entre empreses i participants del Programa, amb l’objectiu que aquests, mitjançant un discurs breu (speech), d’1 a 2 minuts, puguen presentar la seua candidatura i donar visibilitat al seu talent. L’empresa/entitat, per la seua banda, ha de fer una presentació a l’inici de la sessió i, si és el cas, facilitar un breu feedback a cada participant. L’objectiu d’aquestes sessions és que els participants en el programa puguen donar a conèixer la seua candidatura i amplien el seu coneixement del mercat laboral i les oportunitats professionals, a fi de contribuir a millorar-ne l’ocupabilitat.

Entitat finançadora del programa

El programa Promou-te sorgeix d’un conveni de col·laboració entre la Universitat de València i  l’Ajuntament de València.

Entitat organitzadora

L’FGUV és una entitat cultural sense ànim de lucre que té com a finalitat principal, d’acord amb el que estableix l’article 7 dels seus Estatuts, cooperar en el compliment dels fins de la Universitat de València, i els seus objectius principals són l’ajuda a la docència, la recerca, la difusió cultural, la formació humana integral dels possibles beneficiaris i l’atenció integral de persones amb discapacitat.

L’FGUV té encomanada la gestió del servei d’UVocupació de la Universitat de València, en el marc d’actuació del qual es troba adscrit aquest programa, on es duen a terme diferents activitats per a promoure i incentivar l’ocupabilitat de totes les persones vinculades a la Universitat de València.

DADES DE CONTACTE per a la gestió i desenvolupament del Programa són:

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

UVocupació

NIF: G-46980207

Entitat inscrita en el Registre de Fundacions amb el número V79.

Carrer  d’Amadeu de Savoia, número 4, 46010 València.

Telèfon: 963 531 060

Adreça electrònica: promoute@uv.es

 

2.CONDICIONS LEGALS

Aquestes condicions tenen per objecte regular la participació de les empreses i entitats seleccionades en l’activitat de NETWORKING dins del programa Promou-te. Per mitjà de l’acceptació de les presents condicions, l’empresa o entitat, per mitjà del seu representant legal, manifesta:

-        Que ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.

-        Que té capacitat suficient per a fer-ho.

-        Que assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Es considera llengua oficial d’aquestes condicions tant la versió en castellà com en valencià.

2.1 Requisits per a participar-hi

L’empresa o entitat ha d’estar registrada en el servei UVocupació de la Universitat de València. El registre es fa a través de la pàgina web d’UVocupació http://www.fundacio.es/GestionOpal/EmpresasWeb/IntroWeb.asp

2.2 Criteris de selecció

La selecció de les empreses/entitats se regeix per aquests criteris:

  • Empreses/entitats l'activitat de les quals siga afí, en major o menor mesura, amb les àrees formatives i/o professionals que presenten els/les participants.
  • Empreses/entitats que per la seua grandària poden tenir una major freqüència de  publicació de vacants d’ocupació.

2.3 Procés d’inscripció

Les empreses/entitats que desitgen participar en l’activitat han d’emplenar el formulari següent https://go.uv.es/J2TrUem i acceptar les presents bases, que estan disponibles en la pàgina web d’UVocupació. Analitzades les sol·licituds, UVocupació els comunicarà per correu electrònic si han sigut seleccionades o no per a participar en l’activitat.

2.4 Detalls de l’activitat NETWORKING

L’activitat NETWORKING consisteix en una sessió de 2 hores de duració. UVocupació comunicarà amb antelació suficient a les empreses/entitats el dia concret en què tindrà lloc l'activitat de NETWORKING.

Tot i això, l'organització es reserva el dret a modificar les dates i horaris de les activitats programades, que haurà de comunicar amb antelació a la data prevista, excepte en casos de força major.

Prèviament a la realització de l'activitat, el servei UVocupació enviarà a les empreses el currículum de les persones participants perquè coneguen les diferents candidatures.

2.5 Ús de l’aplicació informàtica i informació confidencial

L’activitat de NETWORKING entre els/les participants i les empreses/entitats es du a terme mitjançant l’aplicació Zoom. Tota la informació, dades personals i/o documentació que es puga compartir en l'esmentada aplicació té caràcter estrictament confidencial, per la qual cosa no pot ser usada per cap empresa/entitat participant per a una finalitat diferent de les que preveu aquest document. En cas contrari, l'empresa/entitat és responsable directament dels danys i perjudicis que la seua actuació puga ocasionar.

2.6 Drets d’imatge i propietat intel·lectual

La Universitat de València i l’FGUV es reserven el dret a captar imatges i realitzar enregistraments de les sessions que es realitzen durant l'activitat de NETWORKING per al seu ús i difusió pública, en qualsevol suport, paper o digital, inclosos els espais web i xarxes socials, en mitjans audiovisuals i multimèdia, així com la inclusió en projectes, memòries, subvencions o en qualsevol altre document amb finalitats divulgatives i promocionals de l'esmentat programa.

La Universitat de València, l’FGUV i l'Ajuntament de València queden facultats per a la difusió i explotació de les imatges i enregistraments que es puguen realitzar, i es comprometen a complir els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge de les persones designades per les empreses/entitats per a participar en l'activitat de NETWORKING.

Per a difondre l'activitat de NETWORKING en els seus propis llocs web i/o xarxes socials, les empreses/entitats participants han d'incloure els logos d’UVocupació i de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València (facilitats per l’FGUV), amb la indicació que es tracta d'una activitat que forma part del programa Promou-te finançat per l'Ajuntament de València i organitzat per la Fundació General de la Universitat de València, que té encomanada la gestió del servei de UVocupació de la Universitat de València.

2.7 Salvaguarda de les condicions

En cas que qualsevol disposició d’aquestes condicions generals fora considerada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, això no afectarà les restants disposicions contingudes en aquests termes i condicions generals de contractació.

El fer que els organitzadors no exercisquen o executen algun dret o disposició contingut en aquestes condicions, no hi constitueix cap renúncia, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.

2.8 Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquetes condicions es regeixen o interpreten d’acord amb la legislació espanyola vigent  en tot allò que no hi estiga expressament establert. Els organitzadors i l’empresa/entitat poden sotmetre qualsevol controvèrsia que es puga suscitar en la prestació del servei objecte d’aquestes condicions als jutjats i tribunals del domicili dels organitzadors, llevat que legalment s’establisca el contrari.

En tot cas, qualsevol controvèrsia que es derive de l’adscripció a aquest programa, s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals del domicili dels organitzadors.

2.9 Política de privacitat

 

Informació bàsica

 

Responsable del  tractament

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)

 

Encarregat del tractament

 

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

(FGUV), a través del servei UVocupació

 

Finalitats

Finalitat 1: Gestionar les inscripcions i les activitats i serveis que conformen el programa Promou-te, així com la seua valoració i avaluació.

Finalitat 2: Captació d’imatges de l’activitat mitjançant captures de pantalla de la sessió per a difondre l’activitat.

 

Legitimació

 

Finalitat 1 i 2: Consentiment de la persona interessada. Acceptació de  les bases d’inscripció a l’activitat NETWORKING.

 

Destinataris

Es preveuen les comunicacions de dades següents:

 

- A l’entitat finançadora del projecte i als òrgans competents en el control de l’activitat economicoadministrativa per a la realització dels controls de la justificació de les quantitats concedides.

- Publicació de les captures de pantalla de les sessions en la web i xarxes socials de la UV i l’FGUV.

 

A altres entitats que, si s’escau, corresponga per donar compliment a les obligacions legals.

 

Drets

Les empreses/entitats participants que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l’accés, la seua rectificació o supressió, o la limitació des seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets davant:

 

L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es faça des d’una adreça que figure en la nostra base de dades, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a la Fundació General de la Universitat de València (c/ Amadeu de Savoia, 4 – 46010 València. Assumpte: Programa Promou-te- activitat networking

 

Informació ampliada

 

https://www.uv.es/fundacio-general/ca/fundacio- general/transparencia-bon-govern/informacio- institucional-organitzativa/proteccio-dades-

personals/introduccio.html

 

(Descarregar PDF)