UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

El termini de presentació de sol·licituds d'aquest programa finatlizt el 25 d'abril de 2023, si estàs interessat o interessada en participar en un nou projecte pot consultar les bases del projecte RUTA 5.0 des d'aquest enllaç: RUTA 5.0

    

BASES PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA PROMOU-TE PER AL FOMENT DE L’OCUPABILITAT D’ESTUDIANTS DE MÀSTER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

UVocupació és un servei de la Universitat de València (UV), impulsat pel Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, que té com a objectiu donar suport al conjunt d’estudiants de la UV en la inserció laboral i en la millora de les seues possibilitats professionals.

Per aconseguir-ho, UVocupació disposa d’una sèrie de serveis:

 • Orientació i assessorament
 • Ocupació i emprenedoria
 • Formació
 • Estudis i anàlisis

A més a més, la Universitat de València promou aliances i col·laboracions amb altres institucions amb la finalitat d’aconseguir incrementar l’ocupabilitat del seu estudiantat i una inserció professional de qualitat per als seus egressats i egressades.

En aquest context, el programa Promou-te, impulsat pel Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació i implementat pel Servei d’Ocupació de la Universitat de València, UVocupació, sorgeix d’un conveni de col·laboració entre la UV i l’Ajuntament de València. El programa s’adreça a joves estudiants de màster oficial de la Universitat de València en qualsevol àrea de coneixement.

La finalitat de Promou-te és impulsar la inserció professional de joves estudiants de màster universitari de la Universitat de València a través de l’adquisició de competències, formació i recursos que els ajuden a aconseguir una ocupació d’acord amb la seua formació acadèmica i els seus interessos professionals, mitjançant itineraris d’assessorament laboral, accions formatives i sensibilització a les empreses.

Així, d’una banda, es treballarà amb l’estudiantat de postgrau a través d’un itinerari personalitzat en què participaran segons una sèrie d’accions dirigides a incrementar-ne l’ocupabilitat. D’una altra banda, a través d’aquest programa, les entitats ocupadores poden aprofitar el talent de la Universitat de València amb la finalitat de secundar la innovació del teixit organitzacional i contribuir-hi.

 

1.        Requisits i formalització de sol·licituds

1.1 Requisits

Els requisits per a participar en el programa són els següents:

1. Ser estudiant/a de màster oficial de qualsevol àrea de coneixement a la Universitat de València durant el curs 2022-2023.

2. Tenir menys de 30 anys a l’inici del programa.

3. La inscripció s’ha de fer a través del portal d’ocupació d’UVocupació. Les persones participants en el programa hi han d’estar inscrites mitjançant el compte d’una adreça de correu electrònic d’estudiant de la UV. A més, han de completar tots els apartats de la fitxa d’usuari/usuària del portal d’ús d’UVocupació/Agència de col·locació de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV). Pel que fa a l’apartat “postgrau” de la fitxa d’usuari/usuària, hi han d’indicar la denominació completa del màster oficial que estan cursant en el període 2022-2023.

La inscripció s’ha de fer a través de l’apartat “accés estudiants/titulats” mitjançant l’enllaç:

https://www.uv.es/bolsadetrabajo

L’acreditació que es tenen els requisits es fa de la manera següent:

Requisit primer:

Internament, el Servei UVocupació comprova si la persona és estudiant/a d’un màster oficial de la UV amb mitjans electrònics, telemàtics o d’altres equivalents propis de la Universitat de València.

Requisits segon i tercer:

Es validen mitjançant la comprovació de la base de dades del Servei UVocupació a fi de constatar que la persona està registrada en la borsa d’ocupació i té l’edat escaient.

1.2 Formalització de sol·licituds

Les instruccions per a la presentació de les sol·licituds es poden consultar en la pàgina web d’UVocupació, en l’apartat “orientació”- “programa Promou-te”. S’hi pot accedir a través de l’enllaç: https://www.uv.es/uvocupacio.

Seran excloses del procés de selecció aquelles sol·licituds que no complisquen els requisits esmentats en aquestes bases, que incloguen dades que es demostre que són falses o que no es presenten conformement a allò que s’especifica.

1.3 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 17 d’octubre de 2022 i es manté obert fins a exhaurir les places disponibles. L’admissió de participants es fa per ordre d’inscripció.

 Ampliat el termini de presentació de sol·licituds fins al 25 d'abril de 2023.

Aquesta convocatòria es publicita en la pàgina web d’UVocupació (https://www. https://www.uv.es/uvocupacio ) amb efectes informatius, i també en xarxes socials de la Universitat de València , del Servei UVocupació i de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València.

La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases de participació en el programa.

2.         Comunicació de participants

Revisades les sol·licituds i confirmat el compliment dels requisits exigibles, UVocupació es posarà en contacte amb les persones seleccionades per a comunicar-los que estan admeses en el programa i iniciar la posada en marxa de les accions que el componen.

3.         Desenvolupament del programa

3.1 Objectius del programa i obligacions de las persones participants

El programa persegueix els objectius específics següents:

-           A través d’una primera entrevista de diagnòstic inicial, proporcionar a l’estudiantat un itinerari personalitzat d’orientació professional compost de diferents accions que els permeten ampliar els recursos personals en funció de les seues necessitats i situació de partida.

-           Oferir eines i recursos d’informació, orientació i formació per a traçar uns objectius mitjançant un pla d’acció que permeta potenciar el perfil personal i professional dels estudiants i les estudiantes.

-          Conscienciar les persones participants sobre la importància d’adquirir i desenvolupar competències transversals i claus per al procés de cerca d’ocupació i posterior inserció i desenvolupament professional.

-          Fomentar la comunicació i el treball en equip a través de tallers grupals en què s’informarà sobre oportunitats professionals i s’orientarà sobre el procés de selecció.

 -          Contactar amb empreses amb la finalitat de donar a conèixer el Servei d’UVocupació, concretament el programa “Promou-te”, i impulsar així la captació de talent universitari.

-           Posar en contacte les persones que participen en el programa amb empreses i entitats de diferents sectors per a poder establir xarxes de contactes, fer visibles els seus perfils professionals i facilitar, d’aquesta manera, la seua inserció laboral.

3.2. Activitats del programa

Les activitats del programa són les següents:

 • Coaching individual: Participar en tres sessions de coaching (orientació individual), d’una hora cadascuna.
 • Formació en línia:  Realitzar, en funció de l’itinerari de cada participant, com a mínim una acció formativa entre aquestes:
  • Curs de competències digitals, amb una durada estimada de 20 hores.
  • Curs d’educació financera, amb una durada estimada de 20 hores.
  • Curs Visibilitza't, t'estan buscant: softskills i brànding.
 • Formació presencial: Formació pràctica i experiencial sobre competències clau per a la inserció (per ex., comunicació, treball en equip, lideratge). Dues sessions d’una durada estimada de 4 hores per sessió. 
 • Treball en xarxa (Networking): Una sessió de treball en xarxa (speed networking) amb empreses, d’una durada estimada de 2 hores.

3.3 Utilització d’aplicacions informàtiques:

Per a la realització de les activitats que conformen el programa, les persones participants han d’accedir a diferents aplicacions informàtiques, com és ara l’aula virtual de la Universitat de València, l’espai en disc de la UV, aplicació d’enquestes LimeSurvey, plataformes de videoconferències, o qualsevol altra aplicació que s’establisca.

3.4 Obtenció del certificat de participació i aprofitament de la participació en el programa

En cas de realitzar les accions previstes en el programa d’acord amb el que s’estableix en el punt 3.2 i que aquestes hagen estat avaluades de manera positiva, l’organització emetrà un certificat de participació i aprofitament del programa, que es podrà obtenir després de finalitzar-lo en un termini aproximat de 20 dies. Aquelles persones que es donen de baixa durant el programa o no realitzen totes les accions previstes en l’itinerari no obtindran el certificat de participació.

3.5       Desenvolupament del programa

El desenvolupament del programa és presencial i en línia.

4.         Política de privacitat

4.1 Dades del responsable i de l’encarregat del tractament

Universitat de València

NIF: Q4618001D

Av. Blasco Ibáñez 13

46010 València

Així mateix, la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregada de tractar les dades personals per a la gestió del programa Promou-te.

Fundació General de la Universitat de València

NIF. G- 46980207

C/ Amadeu de Savoia, 4

46008 València

4.2 Finalitats i base jurídica del tractament

En compliment del que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, s’informa que les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als  sistemes d’informació de la Universitat de València escaiga amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el programa de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La base legal del tractament és el consentiment de las persones participants en el programa.

4.3 Procedència de les dades

Les dades proporcionades per la persona sol·licitant seran tractades pel servei UVocupació.

4.4 Destinataris de les dades personals

En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la presentació de les sol·licituds, s’informa que se cediran los dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents:

 • A l’Ajuntament de València, com a entitat col·laboradora del programa.
 • Les cessions de dades legalment establertes.
 • Respecte al professorat del programa i a les empreses participants en la sessió de networking: les dades personals de les persones participants (nom, cognoms, correu electrònic, telèfon i currículum) se cediran al professorat per a la gestió de les activitats.

4.5 Termini de conservació de les dades

Les dades personals de les persones participants en el programa es conservaran durant tot el període vinculat a la seua gestió i durant l’emissió posterior d’acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.

Així mateix, les dades es conservaran durant el temps legalment establert.

4.6 Drets

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades personals i la seua rectificació o supressió, la limitació del tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València o bé mitjançant un escrit, acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, la documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a la Fundació General de la Universitat de València. Assumpte: programa Promou-te.

4.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control

La Universitat de València i les seues fundacions i les entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d’exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

5.  Drets d`imatge i propietat intel·lectual

La Universitat de València i la FGUV es reserven el dret a captar imatges i realitzar enregistraments de les activitats que es realitzen durant el programa per a ús i difusió pública, en qualsevol suport, paper o digital, inclosos els espais web i xarxes socials d’aquestes entitats, en mitjans audiovisuals i multimèdia, així com la inclusió en projectes, memòries, subvencions o en qualsevol altre document amb finalitats divulgatives i promocionals de l’esmentat programa, de conformitat amb el que estableix la política de privacitat disponible en el procés inscripció.

Per tant, la UV i la FGUV queden facultades per a la seua difusió i explotació, i es comprometen a complir els drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Així mateix, les persones participants són coneixedores que les empreses/entitats que participen en el Networking podran difondre l’activitat, incloent-hi imatges i veu, en els seus propis llocs web, xarxes socials i canals habituals de difusió. 

L’organització del programa podrà enviar a les empreses participants en l’activitat de networking, el videocurrículum o currículum de les persones participants amb la finalitat de donar a conèixer els seus perfils professionals.

Així mateix, durant el programa, i de manera voluntària, les persones participants podran donar el seu testimoniatge i compartir la seua experiència personal de forma escrita o mitjançant l’enregistrament de la seua imatge per part de la Universitat de València, UVocupació i/o FGUV, que es podrà difondre en els mitjans esmentats.

Respecte a la propietat intel·lectual, els materials que es posen a disposició de les persones participants estan protegits pel dret d’autor, i la seua reproducció i comunicació pública es fa amb una única i exclusiva finalitat divulgativa i per a l’ús individual de qui participe en el programa. Se’n prohibeix qualsevol reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qualsevol mitjà i, en tot cas, fora de l’abast informat. Qualsevol inobservança del que s’ha disposat anteriorment generarà responsabilitats per a la persona que ho incomplisca.

La propietat intel·lectual que puga generar-se en aquest programa és propietat de les persones participants.

 

(Descarregar PDF)