Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Els estudiants que hagen cursat i superat un mínim de 60 crèdits ECTS en màsters afins al Programa de Doctorat, tals com els relacionats amb la gestió i direcció de recursos humans o els de prevenció de riscos laborals, etc. però que no hagen cursat la formació específica de la disciplina de Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans similar a la qual s'imparteix en els Masters que constitueixen el període de formació preferent del present programa de doctorat, hauran de cursar els Complements de formació que es detallen a continuació:


UNIVERSITAT DE VALÈNCIA:

  • Curs pràctic de metodologia multivariada (4 ECTS) que va a ser utilitzada en la pròpia investigació o en la dels companys que estan duent a terme un treball similar. D'aquesta manera l'estudiant practica les proves estadístiques multivariades més freqüents en la investigació en Psicologia dels RRHH.
  • 20 ECTS que desenvolupen les competències d'investigació. Elaboració de el “position paper” o proposta d'un projecte d'investigació, duent a terme una detallada revisió de la literatura, formulant la pregunta d'investigació i hipòtesi, i elaborant el disseny de la pròpia investigació i la metodologia, cronograma i altres aspectes rellevants per a la realització de la investigació. Desenvolupament del projecte d'investigació i realització de la mateixa, elaborant el manuscrit que haurà de sotmetre a avaluació i defensar davant un professor del programa.

L'estudiant presenta tres resultats:

1. Informe d'investigació. L'estudiant desenvolupa un treball de recerca que el seu objectiu principal és practicar la realització i l'anàlisi dels procediments estadístics estudiats. Per a açò duu a terme una breu revisió de literatura sobre un tema específic recomanat pel seu tutor metodològic. Estableix la qüestió d'investigació i a partir d'ací desenvolupa més exhaustivament tot l'apartat de metodologia i resultats.

2. Position Paper o Esbós d'un treball d'investigació. L'alumne, d'acord amb el seu director d'investigació, triarà un tema d'investigació, prepararà un manuscrit i ho discutirà. És un document en el qual s'estructura una àmplia revisió del tema i una proposta d'investigació. Rebrà feedback, comentaris i suggeriments de millora del professorat i la resta d'alumnes (6 ECTS).

3. Treball d'investigació. Desenvolupament del projecte d'investigació i realització d'una primera versió de la tesi (14 ECTS) que defensarà públicament davant un comitè de 3 experts que faran suggeriments i comentaris per a l'avanç i millora de la realització del que constituirà després la seua tesi doctoral.

Més informació

 

UNIVERSITAT DE SEVILLA

1) Anàlisi multivariante en Psicologia de les Organitzacions i del Treball (8 ECTS). Curs pràctic de metodologia multivariada que va a ser utilitzada en la pròpia investigació o en la dels companys que estan duent a terme un treball similar. D'aquesta manera l'estudiant practica les proves estadístiques multivariades més freqüents en la investigació en Psicologia dels RRHH.

Més informació