Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Es recomana que la persona interessada en el programa es pose en contacte amb els coordinadors abans de realitzar la sol·licitud formal. Una persona de suport tècnic li contestarà enviant-li informació general d'accés al programa i li sol·licitarà el seu CV i tota la documentació necessària i rellevant per a analitzar les seues possibilitats d'obtenció de beques, així com una còpia electrònica de la seua tesi de màster o d'alguna altra publicació que tinga el candidat. D'aquesta manera s'agilitarà i facilitarà el procés de selecció formal i el candidat, sobretot estranger, disposa de més temps per a sol·licitar la informació necessària. Se'ls anticipa la necessitat de demanar visat i postil·lar documents per a facilitar la seua admissió en el curs acadèmic corresponent.

El perfil d'ingrés recomanat és el d'un graduat que haja cursat algun dels màsters que donen accés prioritari al programa: Màster oficial de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, el Màster oficial Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, Màster Universitari en Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans (perfil investigador), de la Universitat de Sevilla (US) Màster Universitari en Psicologia de les Organitzacions i del Treball de la US i Màster Universitari de Psicologia de la Intervenció Social i Comunitària de la US.

En funció de la formació prèvia del candidat, és possible incorporar-se al Programa de Doctorat després d'haver cursat els 60 ECTS corresponents al primer curs dels màsters anteriors el programa dels quals inclou 120 ECTS.

A més, es requereix un nivell d'anglès mínim de B1 i una formació sòlida en metodologia d'investigació en Ciències del Comportament i Socials.

Finalment, es recomana presència en el centre d'investigació en el qual s'ha admès al doctorand i dedicació a temps complet.

També s'espera del doctorant disponibilitat per a realitzar una estada d'una durada mínima de tres mesos.

Des del començament, el doctorand estarà inclòs en un equip d'investigació, disposarà d'un espai de treball i complirà una jornada de treball a temps complet.

No obstant açò, el programa també oferirà places per a doctorands a temps parcial, els requisits dels quals d'ingrés seran els mateixos, només canviarà el seu temps de dedicació al programa que haurà de ser almenys de 20 hores setmanals.

En el cas dels candidats que opten al doctorat amb dedicació parcial, es valorarà especialment la seua dedicació i interès a la investigació sent possibles candidats a aquesta forma de doctorat: professors que tinguen un contracte a temps parcial en una universitat o centre d'investigació i vulguen realitzar el doctorat o professionals treballant en empreses a temps parcial, orientats a la investigació com posen de manifest els mèrits aportats en el seu CV.

  • Proves d'admissió específiques utilitzades en el sistema de selecció establit en el programa de doctorat

A més de la valoració realitzada per la Comissió per a determinar els criteris i mèrits dels candidats amb la finalitat de determinar la seua admissió o no en el programa, es realitza una entrevista de selecció que permet, en els principals apartats de la mateixa avaluar la preparació dels candidats en diversos criteris rellevants per a la seua selecció. Aquesta entrevista es realitza en el cas que els candidats no hagen seguit el perfil d'ingrés recomanat a través de la realització dels màsters que constitueixen el període formatiu del programa. Si han seguit un d'aqueixos màsters es disposa d'informació suficient per a valorar la seua preparació i qualificació en els diferents aspectes rellevants per a la seua selecció.
L'entrevista habitualment es realitza per Skype quan el candidat no pot acudir presencialment.

  • Adaptació de les proves d'admissió per a estudiants amb necessitats especials

D'acord amb el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.

La coordinació del programa assessorarà i ajudarà al servei d'accés de la Universitat de València i al seu anàleg en la Universitat de Sevilla per a realitzar les adaptacions necessàries per als candidats amb necessitats especials, de manera que es complisca la normativa corresponent. Les adaptacions s'oferiran per a les proves de selecció, per a l'adaptació curricular necessària i en totes les activitats que la persona ha de dur a terme durant la seua permanència en el programa (entrevista de selecció adaptada a estudiants amb discapacitat visual o auditiva, assistència i participació en seminaris, etc.). (www.sestud.uv.es).

A més la Universitat de València compta amb la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD).Un Servei d'assessorament a tota la comunitat universitària en matèria d'atenció discapacitat.

Respecte a la Universitat de Sevilla, en l'Acord 3/CU 19-3-09, pel qual s'aprova el Reglament General d'Estudiants de la Universitat de Sevilla, s'arreplega en el seu article 26, dedicat a estudiants amb necessitats acadèmiques especials, que aquests poden realitzar els seus estudis a temps parcial. Dins d'ells, es reconeix als estudiants amb discapacitat.  En la Universitat de Sevilla existeix una comissió tècnica d'atenció a l'estudiant amb discapacitat que té com a funcions realitzar informes tècnics i assessorar sobre les adaptacions necessàries per a satisfer de la forma més adequada, en funció dels recursos disponibles, les demandes dels estudiants amb discapacitat.
Així mateix, els estudiants de doctorat amb discapacitat compten amb la Unitat d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat del Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària de la US (SACU).

  • Criteris i procediments d'admissió dels estudiants amb dedicació a temps parcial

En el cas dels candidats que opten al doctorat amb dedicació parcial, es valorarà especialment la seua dedicació i interès a la investigació sent possibles candidats a aquesta forma de doctorat: professors que tinguen un contracte a temps parcial en una universitat o centre d'investigació i vulguen realitzar el doctorat o professionals treballant en empreses a temps parcial, orientats a la investigació com posen de manifest els mèrits aportats en el seu CV.
Els criteris de selecció i la valoració de mèrits seran iguals que per als candidats a temps complet, a excepció de la dedicació temporal al programa i per tant dels anys necessaris per a la seua realització.

  • Canvi de modalitat

Quan un estudiant de doctorat sol·licite canviar de modalitat ha de presentar una sol·licitud a la CA argumentant els motius pels quals sol·licita el canvi. La CA analitzarà els motius presentats i adoptarà una decisió que comunica a l'interessat, indicant els procediments a seguir per a l'adaptació i sol·licitant-li l'elaboració d'un nou Pla d'Investigació, en el qual el doctorand i el seu director, adapten tant la formació, com les estades de mobilitat en altres centres i cadascuna de les fases d'elaboració de la tesi doctoral.