Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Exposició de la ETSE

La informació de Homologació al grau académic / títol es troba en elaboració. Disculpeu les molesties.

Àmbit de l’homologació
Pot sol.licitar-se l’homologació de títols estrangers d’educació superior al títol de doctor, al títol de màster o al grau acadèmic de màster.


Criteris per a la resolució
Les resolucions sobre l’homologació s’adoptaran tenint en compte els criteris següents:

 1. La correspondència entre els nivells d’accés acadèmics exigits per a l’accés als estudis conduents a l’obtenció del títol estranger i per a l’accés al títol o grau acadèmic espanyol de què es tracte.
 2. La durada i càrrega horària del període de formació necessària per a l’obtenció del títol estranger l’homologació del qual es pretén.
 3. La correspondència entre el grau acadèmic dels estudis conduents a l’obtenció del títol estrangers i el corresponent al qual se sol.licita l’homologació.


No seran objecte d’homologació els títols o estudis estrangers que no tinguen validesa al país d’origen, Aixa com els títols o diplomes propis.


Sol·licitud i documentació
El procediment s’iniciarà mitjançant la sol.licitud de la persona interessada adreçada al rector o rectora de la Universitat, acompanyada dels documents següents:

 1. Certificat acreditatiu de la identitat i la nacionalitat del o la sol.licitant..
 2. Còpia compulsada del títol l’homologació del qual se sol.licita o del certificat acreditatiu.
 3. Còpia compulsada del certificat acadèmic dels estudis realitzats per a l’obtenció del títol de postgrau.
 4. Document oficial que acredite que la universitat d’origen està autoritzada o reconeguda.
 5. Declaració jurada de no haver obtingut l’homologació del títol de doctor en altra universitat espanyola, ni d’haver-la sol.licitat.
 6. Justificació del pagament de la taxa d’homologació corresponent.
   

Quan es tracte de sol.licituds d’homologació al grau de doctor, s’hi haurà d’adjuntar, a més, la documentació següent:

 • Memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en qualsevulla de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, amb indicació dels membres del jurat i la qualificació, així com un exemplar de la tesi.
 • Publicacions a què haja donat lloc la tesi doctoral.

Els documents expedits a l’estranger hauran d’ajustar-se als requisits següents:

 1. Hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents.
 2. Hauran de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil.la del conveni de l’Haia. Aquest requisit no s’exigirà per als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu.
 3. Hauran d’anar acompanyats, si escau, de la traducció oficial corresponent a qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. No caldrà incloure-hi traducció oficial de l’exemplar de la tesi doctoral que ha d’aportar-se amb les sol.licituds d’homologació al títol de doctor, ni dels documents complementaris que requerisca l’òrgan instructor.


Resolució

L’expedient de sol.licitud és informat per la Subcomissió d’Estudis de Postgrau i per la Comissió d’Estudis de Postgrau.

La resolució és dictada pel rector o rectora, i el termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos . La falta de resolució expressa en el termini assenyalat permetrà entendre desestimada la sol.licitud d’homologació.

La resolució d’homologació es comunica al Ministeri d’Educació, a efectes de la seua inscripció en la secció especial del Registre Nacional de Títols, i concessió de nombre de registre de credencial.

Finalment, s’expedeix la correspondent credencial d’homologació.

Normativa Aplicable

 • Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.
 • Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo, de modificación del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero.
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies