Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

El procés d'incorporació d'assignatures a un expedient que han sigut cursades en altres universitats o titulacions pot ser de 2 tipus: Adaptació o Convalidació.

Parlem de convalidació quan es comparen plans d'estudi de diferents titulacions oficials.

Per exemple:

 • Assignatures d'una altra titulació cursades en una altra universitat
 • Assignatures d'una altra titulació cursades en la mateixa universitat

Es consideren les següents equivalències:

 • Assignatura de la titulació d'origen pot ser equivalent a assignatura amb el mateix contingut i mateixa càrrega lectiva
 • La qualificació que consta al nou expedient serà l'equivalent en punts (quantitativament) a la d'origen, a la qual s'afegirà l'expressió qualitativa en lletra

Si l'assignatura convalidada en l'expedient d'origen no conté qualificació numèrica, s'aplicarà la seguent equivalència:

 • Aprovat: 6
 • Notable: 8
 • Excel·lent: 9
 • Excel·lent amb Matrícula d'Honor: 10
 • Adaptada o Convalidada: 6

Com i quan sol·licitar-la

 • Quan s'haja estat admés en la nova titulació
 • Juntament al procés de matrícula
 • Aportar certificat de notes oficial, el programa de les assignatures i el pla d'estudis de la titulació

Altres qüestions

 • Les assignatures de les quals es demana convalidació no s'inclouen en la matrícula a l'espera del resultat
 • L'assignatura convalidada o adaptada no és susceptible de tornar a ser avaluada

Taxes

 • Adaptació:
 • Convalidació:
  • Assignatures procedents de centres públics espanyols:
  • Assignatures procedents de centres privats o estrangers:

Taxa per incorporació de crèdits convalidats i de lliure elecció

D'acord amb la modificació del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, per la incorporació de crèdits convalidats per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari s'haurà d'abonar un 25% del preu establert per a cada crèdit en la titulació corresponent.

Aquesta taxa també afectarà a totes les sol·licituds de convalidació de lliure elecció que es realitzen a partir del curs 2012-2013.

Text de l’article 16 de la Llei 9/2011 de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat que modifica l'apartat 2 de l'article 143 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat:

“Dos. Els alumnes que obtinguen la convalidació de cursos complets o d'assignatures, o la convalidació, el reconeixement o la transferència de crèdits per estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, pagaran a la universitat el 25 per 100 de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a “Activitat Docent” que siguen aprovats pel Consell, d'acord amb l'article 150, apartat dos, d'esta llei. Igualment, es pagarà el 25 per 100 del preu de la matrícula corresponent a crèdits de lliure elecció o d'activitats universitàries contemplades en l'article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'establix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, quan la universitat, a sol·licitud de l'alumne, els reconega com a crèdits d'esta naturalesa. La resta de les taxes es pagaran íntegrament.»