University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Tramitació

 • Quan es poden cobrar les prestacions?

  Quan es produïsca la situació de jubilació, incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat absoluta per a tot treball, gran invalidesa o dependència, i defunció, el beneficiari haurà de comunicar a ASEVAL, bé directament o a través de qualsevol oficina de Bancaixa, la forma de cobrament triada de la prestació, amb la documentació corresponent.

  Les prestacions del pla de pensions hauran d’abonar-se al beneficiari o beneficiaris previstos en les especificacions o designades, llevat que hi haguera embargament, trava judicial o administrativa, i en aquest cas caldrà ajustar-se al que dispose el manament corresponent.

 • Quina documentació és necessària per a cobrar la prestació?

  Sempre: A més:
  • Jubilació: certificat acreditatiu de la jubilació expedit per l'INSS o per l'òrgan competent.
  • Invalidesa: còpia proposada i resolució d'invalidesa de l'INSS o de l'òrgan competent.
  • Defunció: partida de defunció del partícip
   • Fotocòpia del DNI del beneficiari.
   • Sense designació expressa del beneficiari: llibre de família i certificat d'últimes voluntats.

Formularis