University of Valencia logo Logo Master's Degree in Secondary Education Teaching Logo del portal

QUÉ ÉS EL PRÀCTICUM

El PRÀCTICUM és una matèria que està encaminada a adquirir els coneixements i competències necessàries per a l'exercici professional com professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes en un context real de treball. L'adquisició d'aquests coneixements i competències es relaciona amb: 

•L'observació i anàlisi de la realitat docent.

•El coneixement del centre educatiu.

•La planificació educativa del centre.

•La pràctica docent observada en l'aula.

•La intervenció docent dels estudiants del PRÀCTICUM.

•La valoració crítica dels processos d'ensenyament/aprenentatge.

Trobareu més informació en el següent enllaç:

GUIA INFORMATIVA I PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PRÀCTICUM

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PRÀCTICUM 2020-2021

DOCUMENTACIÓ PER A L'ALUMNAT

COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

TUTORIAL PER A L'ELECCIÓ DE CENTRE DE PRÀCTIQUES

DOCUMENTACIÓ PER AL PROFESSORAT

GUIA ACADÈMICA DEL PRÀCTICUM

FORMULARI D'AVALUACIÓ

BONES PRÀCTIQUES 

RÚBRICA

NORMATIVA

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios.

Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat.