Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

Amb periodicitat anual analitzem la composició i les variacions de l'immobilizat material i immaterial segons la situació que els béns que el componen presenten en la data de liquidació del pressupost.

En aquest sentit, i amb relació als immobles de titularitat d'aquesta Universitat, analitzem en primer lloc la valoració comptable i les modificacions que han sofert durant cada un dels distints exercicis comptables; així mateix avaluem els sistemes de protecció jurídica dels drets de la Universitat sobre aquest béns a través de la seua adequada inscripció registral.

Per a la resta de béns inventariables, anualment triem alguns centres d'aquesta Universitat i els visitem a fi de constatar l'existència física de determinades classes d'elements que, segons la informació que ofereix l'inventari de béns, es troben situats en les dites dependències d'aquesta Universitat.

A més a més també fem una comprovació material d'una mostra de les inversions realitzades en cada exercici pressupostari. El nostre control comprèn els subministraments l'import dels quals siga igual o inferior a 300.000€ (IVA exclòs) i superior o igual a 18.000€ (IVA exclòs). Per a la selecció de la mostra utilitzem criteris aleatoris.