Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

Una de les activitats que realitzem des de l'Oficina de Control Intern, dins allò que es podria considerar com a nous enfocaments de l'auditoria interna i la seua contribució a la qualitat i a la modernització de les AAPP, una pràctica que s'emmarca dins el que es coneixen com a auditories d'eficàcia i eficiència, són ELS INFORMES ANUALS D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA que elaborem.

Des de la posada en marxa del sistema d'informació comptable descentralitzat (SICUV), des d'aquesta Oficina hem realitzat, una vegada liquidat el pressupost de cada anualitat, l'explotació integral de les dades corresponents a la gestió pressupostària de totes les unitats descentralitzades de despesa d'aquesta Universitat (facultats –amb els seus corresponents departaments–, escoles universitàries, instituts d'investigació, unitats, serveis i òrgans estatutaris, etc.).

A través d’aquesta tasca proporcionem a les distintes unitats xifres relatives als principals indicadors de l'execució del pressupost, dades que creiem realment interessants i que han de conèixer en la mesura que no apareixen a cap altre informe o documentació. Amb caràcter intern, la informació proporcionada constitueix una panoràmica capaç de permetre apreciar la situació comparativa dels distints departaments o subunitats, el seu volum de fons ordinaris, junt amb aquells destinats a la investigació, la destinació dels crèdits fets servir, etc. Però, a més, en cada un dels informes es proporciona informació corresponent a una altra sèrie d'unitats capaces de facilitar la seua ubicació tant al campus corresponent com al conjunt de centres de tipologia semblant (facultats, escoles universitàries, instituts, serveis…), un enfocament que, sens dubte, permet la descripció comparativa de la unitat auditada.

Per això, podrien destacar-se com característiques definitòries d'aquests Informes:

  • Mitjançant els mateixos es porta a terme un anàlisi integral de les principals magnituds i indicadors de gestió pressupostària.
  • Proporcionen informació que no apareix a cap altre informe ni document.
  • Ofereixen una panoràmica anual d'origen i ocupació de recursos econòmics de tota la Universitat; permeten la ubicació comparativa al campus geogràfic, i també amb les unitats de tipologia semblant.