Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

Amb aquesta tipologia d'informes, que sobrepassen en molts aspectes les qüestions de legalitat per endinsar-se en el terreny de l'eficàcia i l'eficiència en la gestió, entenem que podem proporcionar als òrgans competents en aquestes àrees indicadors clars en matèria de qualitat en la gestió.

En aquest sentit, realitzem anualment una avaluació referida als costos d'execució i els terminis de realització de les obres que rebem al llarg de les anualitats immediatament anteriors a l'emissió de cadascun dels informes.

Per calcular els costos, fem servir tota una sèrie de dades, com ara els imports de licitació i adjudicació dels projectes, les baixes hagudes en les diferents tipologies d'obres, i el cost de les eventuals modificats, obres complementàries i liquidacions.

Per la seua banda, l'anàlisi corresponent als terminis, partint de la duració de l'obra inicialment prevista, avalua si hi ha ampliacions de termini o suspensions en l'execució dels treballs, i també el compliment dels terminis establerts en la Normativa de Contractació per portar a terme certificats finals, modificacions, i per rebre les obres.

La seua reiteració al llarg de diverses anualitats permet, d'altra banda, realitzar consideracions relatives a les tendències apreciades en sèries d'anys, la qual cosa amplia, en opinió nostra, l’interès de la informació que els nostres informes contenen.