Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

La Llei Orgànica d'Universitats (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, modificada per la Llei Orgànica 4/2007) estableix en l'article 82 que les Comunitats Autònomes establiran les normes i procediments per al desplegament i execució del pressupost de les universitats i per al control de les seues inversions, despeses i ingressos, mitjançant les corresponents tècniques d'auditoria, sota la supervisió dels Consells Socials.

Per la seua banda, els Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 128/2004 del Consell de la Generalitat Valenciana, disposen en el paràgraf 2n del seu article 216 que la Universitat de València es dotarà d'un sistema de supervisió i control dels actes de contingut econòmic. El control intern de les despeses i inversions correspondrà a un òrgan tècnic, que exercirà les seues funcions amb independència, utilitzant tècniques d'auditoria, d'acord amb allò que s'ha establert en un reglament aprovat pel Consell de Govern.

L'existència i importància de l'activitat de control intern es fonamenta, per tant, no sols en principis constitucionals i legals, sinó en altres raons, com ara la creixent expansió de l'activitat econòmica de la Universitat, les noves estructures i tècniques pressupostàries, i també la voluntat de la institució universitària de mostrar-se transparent davant la societat, tot procurant alhora la contínua millora de la seua activitat en l'àmbit intern.

Resulta convenient, per tant, procedir a la regulació de l'activitat de control intern a la Universitat de València. Aquesta regulació ha de dur-se a terme a través de l'aprovació d'un reglament que desenvolupe els preceptes previstos en la legislació pressupostària en la matèria, a fi d’aconseguir-ne una major eficàcia, acomodant-ho a les peculiaritats pròpies del nostre àmbit i de la nostra estructura pressupostària.