Logo de la Universitat de València Logo Oficina de Control Intern Logo del portal

En els nostres informes d'execució pressupostària anual incloem una informació rica sobre l'execució del pressupost d'investigació (muntants usats, grau i ritme d'execució, etc.) de les diverses unitats gestores departaments universitaris, instituts d'investigació i servei d'aquesta Universitat.

La importància que en la nostra institució tenen els crèdits d'investigació ens porta a proporcionar una visió detallada del desglossament en els distints tipus de despesa que presenta l'article 68, relatiu als fons d'investigació. Així, s'ofereix les despeses concretes que van a càrrec d’aquests fons (retribucions de personal, equipaments i programes informàtics, material fungible, dietes, llibres i altres publicacions, etc.).

D'altra banda, i des del vessant dels ingressos, proporcionem el detall, tant a nivell de centres, instituts, etc, com fins i tot de departaments, dels distints orígens dels ingressos, i fem particular incidència en els que són destinats a la investigació (convenis i contractes d'investigació i projectes, estatals, europeus o procedents de l'administració valenciana).