Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Bruker AvanceIII 300
Espectròmetre de RMN de 300MHz per a mostres en estat líquid
Marca: Bruker AvanceIII 300
Tipus: Tècniques instrumentals

Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.

Descripció

Espectròmetre Bruker AvanceIII 300, amb imant apantallat Bruker de 300 MHz (7 T) de boca estàndard (54mm), dos canals de radiofreqüència, i lock de 2H.

Sonda BBO multinuclear de 5mm, amb canal de 1H i canal de banda ampla amb interval de freqüències de 15N a 31P, i observació directa de 19F; sintonia automàtica de freqüència d'observació (ATM), i gradients de camp en l'eix z.

Canviador automàtic BACS amb capacitat per a 60 mostres.

Aplicacions pràctiques

Experiments de RMN 1D i 2D d'alta resolució per a l'elucidació estructural de molècules d'origen químic.

Registre d'espectres 1D de RMN multinucleares, per a mostres en dissolució (excitació selectiva, desacoblament, NOE, DEPT, etc.).

Adquisició d'espectres de RMN bidimensionals homonuclears (COSY, NOESY, etc) i heteronuclears amb detecció inversa (HMQC, HSQC, HMBC).

Certificacions de qualitat

Certificat Buerau Veritas ISO9001, 10-1-2020 al 2023

Condicions d'ús
Estructura/es UV que ho gestiona
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)