Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Espectròmetre de RMN de 500MHz
Espectròmetre de RMN de 500MHz per a mostres en estat líquid
Marca: Bruker Neo500
Tipus: Tècniques instrumentals

Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.

Caracterització estructural de nanopartícules, i les seves interaccions amb substrats.

Estudis de mobilitat i dinàmica molecular.

Seguiment de processos químics: cinètiques.

Determinació de processos d'associació i interacció molecular.

Estudis a temperatura variable.

Anàlisi de mescles, quantificació i identificació de components.

Estudis de difusió, grandària i mobilitat molecular.

Estudi de mecanismes de reaccions químiques, caracterització d'intermedis de reacció, obtenció de paràmetres cinètics i termodinàmics de les reaccions.

Estudi d'interaccions moleculars, determinació de processos d'associació i interacció molecular afinitat host-guest, reconeixement molecular enzim-substrat.

Descripció

Espectròmetre Bruker Neo500, amb imant apantallat Bruker de 500 MHz (11.7 T) de boca estàndard (54mm), i amb dos canals de radiofreqüència, unitat de gradients de camp magnètic, i els següents accessoris:

  • BBOF Plus ATM. Sonda multinuclear 1H/BB/19F directa de 5mm, amb gradients de camp en l'eix z, i sintonia automàtica de freqüències. Canal de 1H, canal de banda ampla (15N a 31P i observació directa de 19F.
  • BBI. Sonda inversa 1H/BB/ de 5mm, amb gradients de camp en l'eix z. Interval de freqüències en el canal de banda ampla de 15N a 31P.
  • Canviador automàtic SampleCase amb capacitat per a 24 mostres.
  • BCUII, accessori per a control de temperatura amb aire fins a -40 °C.
  • Evaporador de nitrogen líquid per a experiments a temperatura més baixa.
Aplicacions pràctiques
  • Experiments de RMN 1D i 2D d'alta resolució per a l'elucidació estructural de molècules d'origen químic.
  • Registre d'espectres 1D de RMN multinuclears, per a mostres en dissolució (excitació selectiva, desacoblament, NOE, DEPT, HETNOE, etc.).
  • Adquisició d'espectres de RMN bidimensionals homonuclears (COSY, NOESY, TOCSY, ROESY) i heteronuclears amb detecció inversa (HMQC, HSQC, HMBC).
  • Observació d'una àmplia varietat de nuclis magnètics:19F, 195Pt, 133Cs, 11B, 31P, 6Li, 29Si, etc.
  • Estudis de difusió, cinètiques i experiments a temperatura variable.
Certificacions de qualitat

Certificat Buerau Veritas ISO9001

10-1-2020 al 2023

Condicions d'ús
Estructura/es UV que ho gestiona
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)