Logo de la Universitat de València Logo Servei de Llengües i Política Lingüística Logo del portal

El Servei de Llengües i Política Lingüística ofereix els serveis de correcció, traducció i assessorament següents:

  • Correcció en valencià de materials i textos adreçats a la docència a l’aula i la divulgació científica, textos administratius, institucionals, culturals i de gestió.
  • Traducció al valencià de materials adreçats a la docència a l’aula, textos administratius, institucionals, culturals* i de gestió.
  • Assessorament lingüístic en valencià, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge d’especialitat, llenguatge administratiu i de llengua general.

*Només es traduiran textos institucionals de presentació; plafons, cartel·les i textos destinats al públic visitant d'exposicions; fulls de mà, publicitat institucional i textos de les pàgines web i, en general, qualsevol text breu (màxim 3 pàgines) que faça difusió d’exposicions i actes culturals o institucionals. No es tradueixen articles ni catàlegs.

Requisits

Ser PDI, PI o PTGAS de la Universitat de València.

  • Se n’exclouen les tesis doctorals, així com el material, els textos i les publicacions d’ús personal.

Presentació dels originals

En el cas de les correccions, reviseu prèviament els originals i activeu el corrector ortogràfic. Tingueu en compte que es poden declinar els encàrrecs de correcció de textos que no presenten un grau de qualitat mínim acceptable.

Si els documents s’han redactat originalment en una altra llengua i s’han traduït al valencià mitjançant un programa de traducció automàtica, els autors els han de revisar íntegrament i de manera adequada abans d’enviar-los. Quan es detecte que els materials no compleixen aquest requisit, es retornaran a l’autor perquè en faça les correccions pertinents. En aquest cas, envieu sempre la versió original, si n’hi ha.

Per a l’elaboració dels textos o abans de qualsevol consulta, us recomanem que feu servir els recursos següents:

Lliurament de les traduccions o correccions

Els terminis de lliurament intenten ajustar-se a les necessitats d’ús, sempre que es respecte un marge mínim de 3 dies laborables. Aquests terminis són variables en funció de l’especificitat de la terminologia emprada, la qualitat lingüística del text original o la càrrega de treball del Servei.

A més del text traduït o corregit poden enviar-se els dubtes i les observacions que, a criteri del corrector, l’autor del text ha de tenir en compte.

La versió del material docent traduïda o corregida pel Servei s’ha de posar a disposició de l’alumnat en l’aula virtual de l’assignatura.

Sol·licitud

Envieu la vostra petició a assessorament.linguistic@uv.es.

Si sou PDI o PI, en el cos del missatge heu de consignar:

  • Nom complet del professor/a
  • Nom del departament
  • Nom de l’assignatura
  • Titulació a què està adscrita
  • Data en què preveieu que fareu ús de cada tema o arxiu que adjunteu

Si sou PTGAS, en el cos del missatge heu de consignar l’òrgan, el centre, el departament o el servei de la Universitat que fa la sol·licitud.

El material enviat ha d’estar en un format editable mitjançant Microsoft Office o programari compatible.

Recordeu que si heu redactat un material docent en valencià i en sol·liciteu una correcció, podeu optar a un premi a la qualitat en l’elaboració de materials docents en valencià i anglès.